tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:2

med ändringar i TFS 1994:57

beslutad den 9 mars 2000
Utkom från trycket den 15 mars 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 2012 genom TFS 2012:3

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m*.

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 35 § skall ha följande lydelse.
(*Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:27)

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tullfrihet m.m.

35 §   Tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. gäller för varor som förtullas för

1. en främmande stats beskickning, den som tillhör beskickningens diplomatiska eller administrativa och tekniska personal samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, som är berättigad till tullfrihet i överensstämmelse med Wienkonventionen den 18 april 1961 (SÖ 1967:1) om diplomatiska förbindelser,

2. en främmande stats karriärkonsulat och honorärkonsulat, den som är en främmande stats karriärkonsul eller konsulatstjänsteman samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, som är berättigad till tullfrihet i överensstämmelse med Wienkonventionen den 24 april 1963 (SÖ 1974:10) om konsulära förbindelser eller annan motsvarande överenskommelse.

Som karriärkonsul anses även tjänsteman som likställs med sådan enligt överenskommelse med främmande stat.

Villkoret i berörda konventioner för tullfrihet enligt första stycket 1 och 2 för vara, som förtullas för administrativ och teknisk personal eller konsulatstjänsteman, att det skall gälla föremål, som importeras vid tiden för deras första installerande, innebär att varorna skall importeras och anmälas till förtullning inom tolv månader från det att tjänstemannen enligt anmälan till Utrikesdepartementet installerats på beskickningen eller konsulatet.

(Senaste lydelse TFS 1999:27)


Denna författning träder i kraft den 27 mars 2000 och tillämpas från den 9 mars 2000