tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:49

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 22 december 1999
Utkom från trycket den 30 december 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Tullverket föreskriver [] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1998:15.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

Avgifter vid Tullverket

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

175

Ersättning för statistiska och andra uppgifter m.m.

74

Exportbutiksavgift21

201

Exportvagnsavgift

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

133

Porto

134

Porto, expressorder

78

Provianteringslageravgift18

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

Andra skatter och avgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

Dryckesskatt:

434

   för maltdrycker9

524

Dröjsmålsavgift22

525

Dröjsmålsränta

361

Energiskatt, bensin

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

258

Vägavgift för vissa tunga fordon

 

Vägtrafikskatt:

256

   fordonsskatt (även interimskatt)21

264

   kilometerskatt5

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Notförteckning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5 Kilometerbeskattningen upphör med utgången av september 1993. Äldre bestämmelser om kilometerskatt skall dock fortfarande gälla i fråga om beskattningen av fordon som förts ut ur landet före den 1 oktober 1993.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 Tull, skatt eller avgift skall ej tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 januari 1995 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

18 Avgift ska inte tas ut för varor som tas ut från tullagret den 1 januari 1995 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20 Avgift skall inte tas ute om avgiftsbestämmande dag är den 1 januari 1998 eller senare. För kontantbetalande inrikes- eller utrikes fartygstrafik, med avgiftsbestämmande dag från och med den 1 januari 1998, skall avgiftskod 460 användas.

21 Skatt eller avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 juli 1999 eller senare.

22 Dröjsmålsavgift upphör att gälla i och med utgången av december 1999. Från och med den 1 januari 2000 ska dröjsmålsränta debiteras på för sent inkomna betalningar.

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2000.