tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:48

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 10 december 1999
Utkom från trycket den 15 december 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20


Allmänna råd
till 8 kap 16 § i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

Tullverket beslutar att till 8 kap 16 § Generaltullstyrelsens tullordning  (TFS 1994:45) skall införas allmänna råd av följande lydelse.

Lagerbokföringen bör så långt möjligt vara knuten till den kommersiella bokföringen. Grunden för själva bokföringen kan därvid vara varupost, varuslag, artikel eller annat. Tullregionen bör dock innan tillstånd till att inneha tullager medges tillse att lagerbokföringen innehåller alla förskrivna uppgifter och är så ordnad att man på ett tydligt och enkelt sätt kan kontrollera att allt som lagts upp på lagret har angetts till en ny godkänd tullbehandling  eller finns kvar som behållning på lagret. Vidare att lagerbokföringen är så ordnad att aktuell behållning alltid kan visas.

Bokföring som lagts upp i enlighet med de bestämmelser som t.o.m. 30 juni 1999 var intagna i 13 kapitlet TO och avsåg bokföring på provianteringslager bör kunna godkännas som lagerbokföring enligt denna paragraf.