tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:47

beslutad den 2 december 1999
Utkom från trycket den 9 december 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2002 genom TFS 2001:27

Bemyndigande: 24 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.


Tullverkets föreskrifter
om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall

[Tullverket föreskriver] följande.

Enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse medges tullfrihet i vissa fall för varor upp till ett visst belopp uttryckt i ecu. Beloppsgränserna uttryckta i svenska kronor är följande.

Försändelser av ringa värde 22 ecu (artikel 27)

200 kronor

Försändelser mellan privatpersoner 45 ecu (artikel 30)

400 kronor

Varor som ingår i resandes personliga bagage 175 ecu (artikel 47)

1.700 kronor

Postförsändelser med ringa värde 10 ecu (artikel 119)

100 kronor


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2000 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:34) om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall skall upphöra att gälla.