tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:44

beslutad den 1 oktober 1999
Utkom från trycket den 7 oktober 1999

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Allmänna råd
till 3 § Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:32) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Tullverket beslutar att det till 3 § Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:32) om proviantering av fartyg och luftfartyg skall införas allmänna råd av följande lydelse. Dessa råd ersätter de råd till paragrafen som meddelats genom TFS 1999:32.

För ansökan och beviljande av provianteringstillstånd avseende visst tillfälle bör blankett Tillstånd till proviantering för visst tillfälle (Tv 603.10) användas.

Vid utfärdande av provianteringstillstånd för visst tillfälle för förbrukning av andra ombordvarande än passagerare på fartyg, som används för yrkesmässig passagerar- eller godsbefordran och som skall avgå till utrikes ort, bör nedanstående användas som riktmärke när skälig mängd skall fastställas.

Mängd per person:

Spritdrycker högst två liter per vecka

Vin med en alkoholhalt om minst 8,5 volymprocent, högst två liter per vecka

Tobaksvaror högst 50 gram per dygn

I ovanstående bör inräknas de mängder som redan finns ombord innan provianteringen beviljas. Normalt behov av representation bör anses ingå i angivna mängder.

Bedömning av skälig mängd när provianteringstillstånd för viss tid har utfärdats får i allmänhet ske i efterhand genom att jämföra de ombordtagna mängderna med antalet passagerare och besättningsmän.

Beslut som innebär att proviantering inte beviljas med den mängd som begärts i ansökan kan överklagas. Detta innebär bl.a. att den som fattar beslutet har skyldighet att lämna beslutsmotivering och anvisning om hur beslutet kan överklagas.

När det gäller proviantering av fartyg för visst tillfälle för förbrukning av andra ombordvarande än passagerare bör begreppet resa tolkas så att denna kan pågå från det att fartyget provianterar varor i en hamn tills det att det återvänder till en hamn i samma land för att fylla på sitt förråd. Med andra ord bör den som söker provinteringstillstånd ges utrymme att definiera resans längd som den tid som förlöper mellan den aktuella provianteringen och nästföljande planerade proviantering i svensk hamn.