tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:43

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 1 oktober 1999
Utkom från trycket den 7 oktober 1999

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 3 kap. 6 § och 4 kap. 5 § skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1998:35.)

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

3 kap.

6 §  Tullverket kan kräva att säkerhet ställs för varor som avses att hänföras till förfarandet aktiv förädling, suspensionssystemet, om tillståndshavarens/sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet och skall täcka den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.
(Senaste lydelse TFS 1999:38.)

4 kap.

5 §  Tullverket kan kräva att säkerhet ställs för varor som avses att hänföras till förfarandet bearbetning under tullkontroll om tillståndshavarens/sökandens finansiella ställning eller andra omständligheter motiverar det. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet och skall täcka den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.
(Senaste lydelse TFS 1999:38.)


1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket.

2. En ansökan som har kommit in till huvudkontoret, men inte slutbehandlats före den 11 oktober 1999, skall överlämnas till den tullregion till vilken ansökan skulle ha lämnats in, om ansökan lämnats efter ikraftträdandet av denna författning. Tullregionen skall, vid behandling av ansökan, tillämpa bestämmelserna i denna författning från och med den 11 oktober 1999.