tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:42

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 1 oktober 1999
Utkom från trycket den 7 oktober 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:45) för tillämpningen av tullagen (1994:1550) och tullförordningen (1994:1558) (tullordningen)

[Tullverket föreskriver] att 19 kap. 1 och 5 §§ tullordningen (TFS 1994:45)* skall ha följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket att de allmänna råden till 4 kap. 1 § och 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse.
(*Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:39.)

4 kap.

1 §

Allmänna råd

Vid prövning av ärenden angående tillstånd att inrätta tillfälligt lager bör en avvägning göras mellan dels trafikens krav på en rationell och effektiv godshantering samt möjligheter till utveckling, dels Tullverkets möjligheter att utöva erforderlig tillsyn över lagerrörelsen. Tillstånd att inrätta tillfälligt lager bör som regel bifallas om den sökande kan visa att lagerhavaren har faktiska möjligheter att fullgöra sina åligganden gentemot Tullverket. Innehavaren av ett nyinrättat tillfälligt lager ges lämpligen ett tidsbegränsat tillstånd.

Det är möjligt att medge att tillfälligt lager inrättas även på en ort där ingen tullpersonal är placerad. Lagrets läge får dock inte medföra att det uppstår avsevärda svårigheter eller kostnader att utöva tillsyn över verksamheten vid lagret.

Tillfälligt lager bör utgöra avgiftsfritt tullklareringsområde om det är beläget på rimligt avstånd från plats där tullpersonal stadigvarande finns placerad. Med rimligt avstånd bör som regel avses avstånd där restiden — enkel resa — uppgår till högst en halvtimme. Om lagret är beläget på större avstånd eller om särskilda skäl föreligger, bör samråd ske med Tullverkets huvudkontor i frågan om lagret skall vara avgiftsfritt tullklareringsområde.

Vid bedömning av frågan om ställande av säkerhet bör hänsyn tas bland annat till om företaget är nystartat och till om tullregionen har särskilda upplysningar som kan vara av betydelse. Att företaget bedöms ha tillräcklig kreditvärdighet är en förutsättning för att krav på säkerhet skall kunna underlåtas.

Om säkerhet krävs bör tullregionen vid prövning av säkerhetens storlek och omfattning ta hänsyn till förvaringssättet för varorna, varornas värde, om varorna är belagda med hög tull eller annan skatt och om varorna är stöldbegärliga. Om omständigheterna motiverar det bör säkerhet ställas även för avgift som skall tas ut för varor vid import från tredje land. Ställande av säkerhet för mervärdesskatt bör komma ifråga endast i undantagsfall.
(Senaste lydelse TFS 1999:39.)

8 kap.

3 §

Allmänna råd till tredje stycket

Vid bedömning av frågan om ställande av säkerhet bör hänsyn tas bland annat till om företaget är nystartat och till om tullregionen har särskilda upplysningar som kan vara av betydelse. Att företaget bedöms ha tillräcklig kreditvärdighet är en förutsättning för att krav på säkerhet skall kunna underlåtas.

Om säkerhet krävs bör tullregionen vid prövning av säkerhetens storlek och omfattning ta hänsyn till förvaringssättet för varorna, varornas värde, om varorna är belagda med hög tull eller annan skatt och om varorna är stöldbegärliga. Om omständigheterna motiverar det bör säkerhet ställas även för avgift som skall tas ut för varor vid import från tredje land. Ställande av säkerhet för mervärdesskatt bör komma ifråga endast i undantagsfall.
(Senaste lydelse TFS 1999:33.)

19 kap.

1 §  Den som önskar betalningsanstånd för tull (kredittillstånd) enligt 26 § tullagen (1994:1550) skall ansöka om detta på fastställd blankett (Tv 404.1). Ansökan skall lämnas in till den tullregion där sökanden har sitt säte. Företag som inte har sitt säte i Sverige skall lämna in ansökan till Tullverket Östersjöregionen.

Ansökan från den som driver rörelse med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Tullverket kan avslå en ansökan om den sökandes ekonomiska ställning eller andra omständigheter motiverar det.
(Senaste lydelse TFS 1999:39.)

5 §  Myndighet registreras som kredithavare efter anmälan till den tullregion där myndigheten har sitt säte.

Annan än myndighet registreras som kredithavare efter ansökan.

(Senaste lydelse TFS 1999:39.)


1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket.

2. En ansökan som har kommit in till huvudkontoret, men inte slutbehandlats före den 11 oktober 1999, skall överlämnas till den tullregion till vilken ansökan skulle ha lämnats in, om ansökan lämnats efter ikraftträdandet av denna författning. Tullregionen skall, vid behandling av ansökan, tillämpa bestämmelserna i denna författning från och med den 11 oktober 1999.