tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:41

med ändringar i TFS 1999:24

beslutad den 23 juli 1999
Utkom från trycket den 29 juli 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:10

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:24) och allmänna råd om arbetsordning för Tullverket

[Tullverket föreskriver]

dels att i 2 kap. 11 § ordet "planeringsenheten" skall bytas ut mot "verkssekretariatet",

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 2 kap. 3, 4, 8, 13, 22, 23, 25 och 32 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 13 § skall ha följande lydelse,

dels att bilagorna 1 och 3 skall ha följande lydelse,

dels att det i 5 kap. införs en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om en arbetsordning

2 kap.

3 §  Vid huvudkontoret finns en produktionsavdelning, en utvecklingsavdelning, en IT-avdelning, en ekonomi- och personalavdelning samt, utan avdelningstillhörighet, ett verkssekretariat och enheter för internrevision, juridiska frågor samt internationell samordning och information.

Organisationsplan över huvudkontoret finns i bilaga 1.

4 §  Arbetsområden för avdelningarna och enheterna utan avdelningstillhörighet anges i bilaga 3. Med enheterna utan avdelningstillhörighet avses i denna författning verkssekretariatet, enheten för internrevision, juridiska enheten och enheten för internationell samordning och information.

8 §  Cheferna för enheterna utan avdelningstillhörighet samt säkerhetschefen har i tillämpliga delar samma skyldigheter som avdelningschefer.

Tullregionerna

13 §  Vid tullregionerna skall den operativa verksamheten bedrivas.

15 §  Organisationsplaner över tullregionerna finns i bilaga 2.

22 §  I verksförordningen (1995:1322) anges det ansvar och de beslutsbefogenheter som gäller för generaltulldirektören och för verksstyrelsen samt i vad mån generaltulldirektörens beslutsbefogenheter får delegeras.

Direkt underställda generaltulldirektören är överdirektören, cheferna för huvudkontorets avdelningar, cheferna för enheterna utan avdelningstillhörighet samt cheferna för tullregionerna.

23 §  Överdirektören är generaltulldirektörens ställföreträdare.

Överdirektörens arbetsområden beslutas av generaltulldirektören i särskild ordning.

25 §  Chef för avdelning eller enhet utan avdelningstillhörighet vid huvudkontoret får inom ramen för avdelningen eller enheten tilldelad budget besluta i alla ärenden som faller inom avdelningens eller enhetens arbetsområde utom i ärenden

— som är undantagna enligt 24 §

— som rör flera avdelningar eller enheter utan avdelningstillhörighet och i vars avgörande berörda chefer inte har samma mening.

Chefen får besluta i ärende som faller inom avdelningens eller enhetens arbetsområde och som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1999:425) om ändring i tullagen (1994:1550) skall prövas av Tullverkets chef eller den han sätter i sitt ställe.

32 §  I ledningsgruppen deltar generaltulldirektören (ordförande), överdirektören, samtliga avdelningschefer och chefen för enheten för internationell samordning och information vid huvudkontoret samt cheferna för tullregionerna. I övrigt bestämmer generaltulldirektören eller överdirektören vilka som skall närvara.

5 kap.

5 §  Ytterligare bestämmelser rörande Tullverkets personal finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:25) om handläggning av ärenden om tjänsteförseelser m.m. samt Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:36) och allmänna råd om personalbestämmelser.

Bilaga 1

ORGANISATIONSPLAN ÖVER HUVUDKONTORET

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ekonomi- och personalavdelning

— ekonomienhet

— — kreditövervakningssektion

— — redovisnings- och budgetsektion

— personalenhet

— — personalpolitisk sektion

— — lönesektion

— serviceenhet

— — lokalförsörjningssektion

— — inköpssektion

— Tullskolan

Verkssekretariat

Juridisk enhet

Internrevisionsenhet

Enhet för internationell samordning och information

Bilaga 3

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Ekonomi- och personalavdelningen

Ekonomi- och personalavdelningen svarar för ekonomi-, personal- och uppbördsfrågor, vissa servicefunktioner samt Tullskolan. Avdelningen har förvaltningsansvar för de IT-system som stöder administrationen. I arbetsområdet ingår att svara för

—rutiner för ekonomi, redovisning och budget

— utveckling och förvaltning av ekonomisystemet

— Tullverkets årsredovisning

— Tullverkets bokslut och delårsrapporter

— löpande uppföljning av Tullverkets totalbudget

— inkomst- och utgiftsprognoser

— huvudkontorets kassakontor och leverantörsreskontra

— Tullverkets centrala reskontra för uppbörd av tullmedel, skatter och avgifter och därmed sammanhängande frågor om tullräkningar, betalningsfrister, betalningsuppskov, avtal om betalningsförmedling, dröjsmålsavgifter, återbetalningar, indrivnings- och avskrivningsärenden samt uppbördsprognoser

— de uppgifter som ankommer på Tullverket enligt 3 § andra stycket lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

— funktionell förvaltning av TDS delsystem central och lokal uppbörd samt övrig debitering

— avgiftssättning för Tullverkets avgiftsbelagda verksamhet

— personal- och chefsförsörjning

— lokalförsörjning, arkivfrågor, telefonväxel och tullmuseum

— inköp och upphandling

— identifiering av behov av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom avdelningens arbetsområde samt att svara för kursinnehåll.

5 Verkssekretariatet

Enheten arbetar med strategiska frågor inom området verksplanering. I arbetsområdet ingår

— framtidsfrågor, inriktning och målbeskrivningar för kommande verksamhetsår samt övrig strategisk planering

— remisser som inte faller inom arbetsområdet för andra avdelningar eller enheter

— samordning och fördelning av inkommande ärenden

— funktionen för central diarieföring, inklusive vård av närarkiv

— riktlinjer och föreskrifter i ADB-säkerhet, metoder och hjälpmedel i ADB-säkerhetsarbetet, säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

— samordning av beredskapsplanering

— sekreteraruppgifter och diverse administrativa göromål för generaltulldirektören, internrevisionsenheten, juridiska enheten och enheten för internationell samordning och information samt för verksstyrelsen

— ansvar för huvudkontorets bibliotek

— funktionellt förvaltningsansvar för det centrala diarieföringssystemet.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8 Enheten för internationell samordning och information

Enheten arbetar med strategiska frågor inom områdena marknadsföring (information, image, och attityder) samt samordning av internationellt arbete. I arbetsområdet ingår

— strategiska frågor som rör Tullverkets relationer med omvärlden, intern och extern information och relationerna till Tullverkets kunder samt utbildningsansvar i dessa frågor

— sammanhållande ansvar för informationsstrukturen och informationsflödena externt och internt

— att vara expertorgan när det gäller framställning, publicering och distribution av tryckt och elektronisk information

— samordning av Tullverkets internationella engagemang

— hantering av Tullverkets delaktighet i gemensamma EU-program såsom Tull 2000 och Matthaeusprogrammen

— samordning av Tullverkets bilaterala och multilaterala biståndsinsatser

— ansvar för planering och förberedelse inför officiella besök och internationella ledningsmöten samt dokumentation, uppföljning och utvärdering av dessa

— samordning av förberedelser och uppföljning av EU-revisioner


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från den 1 augusti 1999.