tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:40

beslutad den 1 juli 1999
Utkom från trycket den 16 juli 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:24

Bemyndigande: 8 a § förordningen (1998:400) om strategiska produkter


Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter
om generellt exporttillstånd

1 §  Generellt tillstånd enligt artikel 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden gäller för export av sådana produkter som omfattas av bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP av den 19 december 1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen, med undantag av produkter i kategori 0 samt med undantag av produkter som i övrigt anges i bilagorna IV och V.

Tillståndet gäller för export till Amerikas Förenta Stater, Australien, Canada, Japan, Norge, Nya Zeeland och Schweiz.

2 §  Generellt tillstånd enligt artikel 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 3381/94 gäller för export av alla produkter som omfattas av avsnitt 5A002 och 5D002 i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP, under förutsättning att de uppfyller följande villkor

a) produkterna är allmänt tillgängliga för allmänheten genom att de utan restriktioner säljs från försäljningsställen i parti- eller detaljhandelsledet genom

1. försäljning över disk,

2. postorderförsäljning,

3. elektronisk försäljning, eller

4. försäljning efter telefonorder,

b) krypteringsfunktionerna inte på ett enkelt sätt kan ändras av användaren,

c) produkterna är utformade så att de kan installeras av användaren utan omfattande stöd från leverantören,

d) produkterna innehåller inte någon symmetrisk algoritm som använder en nyckellängd som överstiger 128 bitar, och

e) uppgifter om varan vid behov är tillgängliga och på begäran kan tillställas Inspektionen för strategiska produkter så att det kan verifieras att de villkor som anges i punkterna a-d är uppfyllda.

Tillståndet gäller för export till de destinationer som anges i bilaga 1.

3 §  Generellt tillstånd enligt artikel 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 3381/94 gäller för

1. temporär export för reparation och för demonstration, och

2. export efter reparation och efter demonstration.

Tillståndet gäller för export av sådana produkter som omfattas av bilaga 2 till de destinationer som anges i bilaga 1.


Bilaga 1

Destinationer som omfattas av generellt exporttillstånd enligt 2 och 3 §§

Generellt exporttillstånd enligt 2 och 3 §§ gäller, med undantag för tullfrihetsområden, följande destinationer.

Amerikas Förenta Stater

Argentina

Australien

Bahrain

Bangladesh

Brasilien

Bolivia

Brunei

Bulgarien

Canada

Chile

Cypern

Ecuador

Egypten

Estland

Filippinerna

Förenade Arabemiraten

Särskilda administrativa

regionen Hongkong

Indien

Indonesien

Island

Israel

Japan

Jordanien

Kina

Kuwait

Republiken Korea

Lettland

Libanon

Litauen

Macau

Makedonien

Malaysia

Marocko

Mauritius

Mexico

Norge

Nya Zeeland

Oman

Pakistan

Polen

Qatar

Rumänien

Ryssland

Saudiarabien

Schweiz

Singapore

Slovakien

Slovenien

Sri Lanka

Sydafrika

Taiwan

Thailand

Tjeckien

Tunisien

Turkiet

Ukraina

Ungern

Venezuela

Vietnam


Bilaga 2

Produktlista

Produkter som omfattas av bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP med löpnummer 001—014 med undantag av

1. kategori 0,

2. produkter som i övrigt anges i bilagorna IV och V, och

3. produkter som anges i nedanstående lista.

Kategori 1 — Vissa material, kemikalier, mikroorganismer och gifter

1A002
1B001
1B002
1C001
1C002.a.2.c, a.2.d
1C007
1C010 — 1C012
1D001
1D002
1E001
1E002.e, f

Kategori 2 — Bearbetningsutrustning

2B001
2B003 — 2B005
2B006.a, b
2B007.b, c
2B008
2B009
2D001
2D002
2E001 — 2E003

Kategori 3 — Elektronik

3A001.a.1, a.2, a.5, e.2, e.3
3A002.g
3B001
3D001
3E001

Kategori 4 — Datorer

4A001

4A003.b

Undantaget avser endast digitala datorer som har det teoretiska mätetalet sammansatt teoretisk prestanda CTP på mer än 4 000 Mtops

4A003.c
4D001
4D003.c
4E001

Kategori 5 — Telekommunikation och informationssäkerhet

Del 1 — Telekommunikation

5A001.b.3, b.4

5B001

Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

5D001.a

Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

5D001.b

Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

5E001.a

Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

Del 2 — Informationssäkerhet

5A002
5B002
5D002
5E002

Kategori 6 — Sensorer och lasrar

6A001
6A002.a, b, c, e
6A003
6A004.c, d
6A005.a.1.c, a.2.a, c.3, d.2.c
6A006.g, h
6A007.b, c
6A008
6B008
6D001
6D002
6D003.a
6E001
6E002

Kategori 7 — Navigation och avionik

Samtliga produkter

Kategori 8 — Marint

8A001.b, c, d
8A002.b, h, j, o.3, p

8D001

Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

8D002
8E001
8E002

Kategori 9 — Framdrivningsutrustning rymdfarkoster och tillhörande utrustning

9A001
9A004 — 9A011
9B001.b
9B005 — 9B007
9D001 — 9D004
9E001 — 9E003


Dessa föreskrifter skall kungöras i Tullverkets författningssamling (TFS).

Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 1999.