tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:39

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 2 juli 1999
Utkom från trycket den 9 juli 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

dels att 16 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 kap. 5 §, 2 kap. 20, 29, 32, 64, 68, 77 och 83 §§, 15 kap. 29 § och 19 kap. 7 § ordet "Generaltullstyrelsen", i 2 kap. 32 § ordet "styrelsen", i 19 kap. 9 § ordet "myndigheten" samt i 1 kap. 6 §, 2 kap. 2, 25, 43, 79, 82, 83, 86, 89 och 93 §§, 5 kap. 9 och 14 §§, 6 kap. 13 §, 10 kap. 12 och 17 §§, 15 kap. 6, 8 och 30 §§, 17 kap. 2 § och 19 kap. 8, 9, 14, 16 och 18 §§ ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att i 1 kap. 7 §, 2 kap. 4, 12, 44 och 86 §§, 5 kap. 14 §, 6 kap. 13 och 30 §§, 7 kap. 8, 10, 12, 13 och 16 §§, 10 kap. 24 §, 15 kap. 33 §, 17 kap. 18 § och 19 kap. 1, 5, 11, 11 c, 12, 16 och 18 §§ ordet "Generaltullstyrelsen" samt i 11 kap. 36 § orden "regional tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor",

dels att i 1 kap. 7 § och 19 kap. 16 och 18 §§ ordet "styrelsen" skall bytas ut mot "huvudkontoret",

dels att i 2 kap. 4—6, 12, 21, 29, 42, 47, 58 a, 69, 73 och 81 §§, 4 kap. 37 §, 5 kap. 26 och 27 §§, 7 kap. 20, 25 a, 31 och 34 §§, 10 kap. 6, 21, 23, 26 och 26 a §§, 14 kap. 5 §, 15 kap. 28 §, 15 a kap. 4 § och 17 kap. 11 och 12 §§ ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer, i 7 kap. 21, 22, 32 och 38 §§ och 11 kap. 5—10, 21, 27, 32 och 38—41 §§ ordet "tillsynsmyndighet" i olika böjningsformer samt i 2 kap. 65 och 68 §§, 4 kap. 25 §, 7 kap. 23 § och 20 kap. 4 § orden "regional tullmyndighet" skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i 4 kap. 37 §, 11 kap. 8 § och 17 kap. 11 och 13 §§ ordet "myndigheten" skall bytas ut mot "tullregionen",

dels att i 2 kap. 9, 14, 16, 19, 26, 27, 33, 37, 38, 41, 48, 50, 57, 58 b, 67, 71 och 77 §§, 7 kap. 2, 4, 5 och 44 §§, 15 kap. 11, 26, 27 och 29 §§ och 20 kap. 4 § ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer samt i 11 kap. 13, 22, 24—26, 31, 34, 36 och 37 §§ ordet "tillsynsmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullkontor" i motsvarande form,

dels att i 4 kap. 13 och 22 §§ ordet "myndigheten" skall bytas ut mot "tullkontoret",

dels att i 3 kap. 1 § ordet "tullmyndighet" samt i 2 kap. 34 § orden "en tullmyndighet" skall bytas ut mot "ett tullkontor",

dels att i 4 kap. 2—6, 9—11, 13—30 och 32—34 §§, 7 kap. 7 § och 15 kap. 31 § ordet "tillsynsmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "övervakningstullkontor" i motsvarande form,

dels att författningens rubrik samt 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 3, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 45, 46, 52—54, 60, 74, 76, 90 och 91 §§, 4 kap. 1 och 35 §§, 6 kap. 33 och 37 §§, 7 kap. 9, 11, 15, 16 a—18, 24, 26 och 41 a §§, 9 kap. 47 §, 10 kap. 22 §, 11 kap. 2, 4, 11 och 35 §§, 12 kap. 3 §, 14 kap. 2 och 16 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 17 kap. 7—9, 17, 19 och 20 §§, 19 kap. 6, 7 a, 10, 11 a, 13, 15 och 17 §§ och 20 kap. 1—3 §§ skall ha följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket

dels att i de allmänna råden till 2 kap. 18 a §, 47 § tredje stycket och 53 § fjärde stycket, 4 kap. 1 §, 7 kap. 25 a §, 17 kap. 8 § och 20 kap. 4 § ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i de allmänna råden till 4 kap. 1 § ordet "myndigheten" skall bytas ut mot "tullregionen",

dels att i de allmänna råden till 4 kap. 1, 3 och 18 §§ och 19 kap. 10 § ordet "Generaltullstyrelsen" skall bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor",

dels att i de allmänna råden till 4 kap. 18 § och 17 kap. 8 § ordet "tillsynsmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "övervakningstullkontor" i motsvarande form,

dels att i de allmänna råden till 4 kap. 6 § och 17 kap. 11 § ordet "tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att i de allmänna råden till 11 kap. 12 § ordet "tillsynsmyndigheten" skall bytas ut mot "tullkontoret",

dels att i de allmänna råden till 17 kap. 11 § ordet "tullkriminalsektionen" bytas ut mot "tullkriminalenheten",

dels att de allmänna råden till 2 kap. 8 och 14 §§ och 19 kap. 11 § skall ha följande lydelse.

(Senaste lydelse av 2 kap. 2 § TFS 1995:27, 2 kap. 81 § TFS 1998:16, 11 kap. 27 § TFS 1995:27, 2 kap. 4 § TFS 1995:27, 2 kap. 82 § TFS 1998:16, 11 kap. 31 § TFS 1995:27, 2 kap. 5 § TFS 1999:14, 2 kap. 83 § TFS 1998:16, 11 kap. 32 § TFS 1995:27, 2 kap. 6 § TFS 1998:14 , 2 kap. 86 § TFS 1998:16, 11 kap. 34 § TFS 1995:27, 2 kap. 9 § TFS 1995:27, 2 kap. 89 § TFS 1998:16, 11 kap. 36 § TFS 1999:14, 2 kap. 12 § TFS 1995:27, 2 kap. 93 § TFS 1998:6, 11 kap. 37 § TFS 1995:27, 2 kap. 14 § TFS 1998:14, 4 kap. 2 § TFS 1995:27, 11 kap. 38–41 §§ TFS 1995:27, 2 kap. 16 § TFS 1995:27, 4 kap. 25 § TFS 1999:14, 14 kap. 5 § TFS 1998:22, 2 kap. 19 § TFS 1998:14, 6 kap. 13 § TFS 1998:14, 15 kap. 6 § TFS 1998:33, 2 kap. 21 § TFS 1995:27, 6 kap. 30 § TFS 1996:31, 15 kap. 8 § TFS 1998:33, 2 kap. 25 § TFS 1995:27, 7 kap. 2 § TFS 1998:26, 15 kap. 11 § TFS 1998:33, 2 kap. 27 § TFS 1998:14, 7 kap. 5 § TFS 1998:26, 15 kap. 26 § TFS 1998:33, 2 kap. 29 § TFS 1995:27, 7 kap. 7 § TFS 1998:26, 15 kap. 27 § TFS 1998:33, 2 kap. 33 § TFS 1995:27, 7 kap. 10 § TFS 1999:14, 15 kap. 28 § TFS 1998:33, 2 kap. 34 § TFS 1995:27, 7 kap. 12 § TFS 1999:14, 15 kap. 29 § TFS 1998:33, 2 kap. 37 § TFS 1995:27, 7 kap. 13 § TFS 1998:26, 15 kap. 30 § TFS 1998:33, 2 kap. 38 § TFS 1998:14, 7 kap. 20 § TFS 1998:26, 15 kap. 31 § TFS 1998:33, 2 kap. 41 § TFS 1995:27, 7 kap. 23 § TFS 1998:26, 15 kap. 33 § TFS 1998:33, 2 kap. 42 § TFS 1995:49, 7 kap. 25 § TFS 1999:14, 15 a kap. 4 § TFS 1998:28, 2 kap. 43 § TFS 1998:23, 7 kap. 31 § TFS 1998:26, 16 kap. 7 § TFS 1995:27, 2 kap. 44 § TFS 1998:23, 7 kap. 34 § TFS 1999:14 , 19 kap. 1 § TFS 1999:14, 2 kap. 47 § TFS 1995:27, 7 kap. 44 § TFS 1998:26, 19 kap. 5 § TFS 1998:24, 2 kap. 48 § TFS 1998:14, 10 kap. 6 § TFS 1995:27, 19 kap. 7 § TFS 1998:24, 2 kap. 50 § TFS 1995:27, 10 kap. 12 § TFS 1995:23, 19 kap. 8 § TFS 1998:24, 2 kap. 57 § TFS 1995:27, 10 kap. 17 § TFS 1995:49, 19 kap. 11 § TFS 1998:24, 2 kap. 58 § TFS 1995:27, 10 kap. 21 § TFS 1999:14, 19 kap. 11 c § TFS 1998:24, 2 kap. 58 b § TFS 1997:11, 10 kap. 23 § TFS 1999:14, 19 kap. 16 § TFS 1998:24 , 2 kap. 65 § TFS 1999:14, 10 kap. 24 § TFS 1998:7, 20 kap. 4 § TFS 1997:15, 2 kap. 67 § TFS 1999:14, 10 kap. 26 § TFS 1995:49, allm. råden till 2 kap. 18 a § TFS 1995:25, 2 kap. 68 § TFS 1999:14, 10 kap. 26 a § TFS 1995:49, allm. råden till 4 kap. 1 § TFS 1999:14, 2 kap. 69 § TFS 1998:16, 11 kap. 5–10 §§ TFS 1995:27, allm. råden till 7 kap. 25 a § TFS 1999:14, 2 kap. 71 § TFS 1995:27, 11 kap. 13 § TFS 1995:27, allm. råden till 11 kap. 12 § TFS 1995:27, 2 kap. 73 § TFS 1995:27, 11 kap. 21 § TFS 1995:27, allm. råden till 17 kap. 8 § TFS 1995:27, 2 kap. 77 § TFS 1995:27, 11 kap. 22 § TFS 1995:27, allm. råden till 19 kap. 10 § TFS 1999:14, 2 kap. 79 § TFS 1998:16, 11 kap. 24–26 §§ TFS 1995:27, allm. råden till 20 kap. 4 § TFS 1997:15. )

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av tullagen (1994:1550) och tullförordningen (1994:1558) (tullordning)

1 kap.

1 §  I tullordningen förstås med

tullgods: varor som står under tullkontroll enligt 55 § tullagen (1994:1550),

varor som får föras in fritt: varor som enligt särskilda bestämmelser för resande får föras in utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av importrestriktioner,

varor som får föras ut fritt: personliga tillhörigheter samt därutöver andra varor till ett sammanlagt värde av högst 2.000 kronor, som medförs för eget personligt bruk eller som gåva eller varuprov, under förutsättning att varorna får föras ut utan hinder av exportrestriktioner,

tullkontor: den del eller de delar av en tullregion som finns på huvudorten för tullregionen och varje tullexpedition som är placerad utanför huvudorten (jfr. artikel 4.4 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen),

tullklareringsområde: sådan plats eller sådant område som avses i artikel 38.1 a i förordning (EEG) nr 2913/92 till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i förordning (EEG) nr 2913/92. Den dag då begäran om tullklarering avseende en elektronisk tulldeklaration kommit in anses som taxebestämmande dag,

utlämningsdag: den dag då Tullverket frigör en vara som anmälts till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

automatklarering: tullklarering som sker i tulldatasystemet där beslutet fattas genom ett automatiskt dataförfarande,

expeditionstid: kl. 7—17 helgfri måndag—fredag och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på nedan angivna dagar:

trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag

skärtorsdag

valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag

dagen före alla helgons dag

den 23 december som infaller på en fredag.

Följande dagar jämställs med helgdag:

påskafton

pingstafton

midsommarafton

julafton

nyårsafton.

I övrigt har uttryck i tullordningen samma innebörd som i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och som i tullagen och tullförordningen (1994:1558).

Tullregion skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och i vad mån avsteg skall göras från vad som sägs i 18 kap. 2 §.

Förteckningar över tullplatser och tullklareringsområden utfärdas av Tullverkets huvudkontor. Tullverkets huvudkontor tillkännager uppgifter om Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral.

(Senaste lydelse TFS 1999:14. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.)

3 §  Tillsynen över en persons import- eller exportverksamhet utövas av ett kontrolltullkontor. Kontrolltullkontor är vanligtvis den tullregion där personen bedriver sin verksamhet. Tullregion får besluta om att kontrolltullkontorets uppgifter skall fullgöras av viss tullexpedition eller av viss tullexpedition avseende viss person. Om personens verksamhet berör flera tullregioner överenskommer berörda tullregioner om hur tillsynen skall utövas.

I fråga om personer som inte har hemvist eller säte inom landet är Tullverket Östersjöregionen, Tullexpedition Norrköping, kontrolltullkontor.

(Senaste lydelse TFS 1999:14.)

2 kap.

3 §  Inkommande fartyg får inte föras till annan plats inom det svenska tullområdet än tullklareringsområde.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av tullregion som avses i tredje stycket om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. Tillståndet kan förbindas med de villkor och föreskrifter som tullregionen finner behövliga. Om tillståndet avser ankrings-, lastnings- eller lossningsplats till sjöss på svenskt sjöterritorium skall fastställandet av villkor och föreskrifter ske efter samråd med Kustbevakningen. Därvid förutsätts att Kustbevakningen inhämtar andra myndigheters synpunkter beträffande lämpliga uppehållsplatser.

Trafiktillstånd skall, om inte tullregionen medger annat i särskilt fall, sökas skriftligen och senast tjugofyra timmar innan fartyget beräknas ankomma till den plats som avses. I ansökan skall anges om denna avser ett enstaka fall eller avser tillstånd för viss tid eller tills vidare. Ansökan skall prövas av den tullregion där platsen ligger. Ligger platsen vid inlandsvatten får ansökan i stället prövas av den tullregion där inloppsorten ligger.

Tullförordningens och denna tullordnings föreskrifter om färd till tullplats och uppehåll vid tullklareringsområde skall i tillämpliga delar iakttas under färd till och uppehåll på plats som avses i trafiktillstånd.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

7 §  Senast vid inkommande fartygs ankomst till första bestämmelseorten skall spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror, som medförs ombord och inte får förbrukas eller tas i land utan att förtullas eller beskattas, genom befälhavarens försorg placeras i förseglingsbart utrymme ombord under lås och förvaras på betryggande sätt i övrigt. Ingen får förfoga över varorna utan Tullverkets medgivande så länge fartyget befinner sig inom det svenska tullområdet. Vad nu sagts gäller även vapen och andra allmänfarliga varor, som är oförtullade.

Om särskilda skäl föreligger kan tullregion föreskriva att befälhavare på inkommande fartyg skall göra anmälan till tullregionen eller Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral senast en timme före ankomst till visst tullklareringsområde inom tullregionen och därvid lämna uppgift om kvantiteterna av de varor som tagits om hand för förvaring enligt första stycket.

Tullregion kan medge befrielse från skyldighet som avses i första stycket såvitt gäller färja eller passagerarfartyg, som går i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullregionen i förväg.

(Senaste lydelse TFS 1998:14.)

8 §  Befälhavaren på ett inkommande fartyg skall efter ankomsten till ort inom det svenska tullområdet utan dröjsmål, om inte tullregionen bestämmer annat, senast två timmar efter ankomsten lämna skriftlig anmälan (inkommande fartygsanmälan) om fartyget och medförda varor samt om antal passagerare till Tullverket. Han behöver dock inte anmäla resandes handresgods eller järnvägsvagn i trafik och däri medförd last och inte heller last i fordon som åtföljs av förare. Har fartyget kommit från nordiskt land skall kopior av proviant— och besättningsdeklarationer, som utfärdats där, uppvisas för Tullverket. Till fartygsanmälan skall fogas de övriga handlingar som enligt särskilda föreskrifter skall lämnas vid fartygs ankomst till riket. Tullverket skall beredas tillfälle att undersöka fartyget och vidta andra kontrollåtgärder.

Inkommande fartygsanmälan skall lämnas till tullkontoret för orten. Är tullkontoret stängt skall inkommande fartygsanmälan lämnas i tullkontorets brevinkast eller brevlåda om tullregionen inte föreskrivit annan ordning. För fartyg som ankommit mellan kl. 17 och 07 behöver fartygsanmälan emellertid inte lämnas förrän kl. 09. Att fartygsanmälan eller vissa därtill hörande handlingar skall upprättas och undertecknas före viss tidpunkt är föreskrivet i 7 § första stycket och 10 § första stycket.

Befälhavare på inkommande fartyg skall under färd mellan orter inom det svenska tullområdet medföra av Tullverket utfärdad passhandling (inkommande tullpass).

Om befälhavares anmälningsskyldighet för på fartyget medfört fordon och dess last, när fordonet inte åtföljs av förare, föreskrivs i 29 § och 75 § andra stycket.

Närmare föreskrifter om inkommande fartygsanmälan och tullpass meddelas i 31—37 §§.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

Allmänna råd

Tullregion får ge tillstånd att erforderliga handlingar för klarering av inkommande fartyg översänds till Tullverket per telefax enligt villkor som tullregionen föreskriver (Telefaxklarering).

Förfarandet är i första hand avsett att kunna tillämpas för klarering av fartyg på annan ort än där tullkontor är beläget.

Klarerande tullkontor bekräftar därvid klareringen genom att översända tullpass per telefax. På tullpasset anges att tullregionen medgett telefaxklarering.

Tillstånd enligt första stycket bör vara förknippat med följande villkor.

1. Trafiktillstånd (om sådant erfordras) skall ha erhållits.

2. Vederbörligen upprättad fartygsdeklaration med erforderliga bilagor jämte besättningslista, allt undertecknat, samt eventuellt tidigare under resan utfärdat tullpass skall översändas med telefax till i tillståndet angivet klarerande tullkontor. För fartyg som ankommer från annat nordiskt land skall även kopior av proviant- och besättningsdeklarationer, som utfärdats där, telefaxas till tullkontoret.

3. Klarerande företag skall med första postgång översända inkommande fartygsdeklaration till klarerande tullkontor. Övriga handlingar skall förvaras av klarerande företag i sex år enligt tullregionens bestämmande.

4. Handlingar som inte behöver företes för Tullverket genom telefax såsom registreringsbevis, mäthandling, etc. skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att möjliggöra Tullverkets kontroll.

5. Begäran om klarering på annan tid än tullkontorets öppettid skall beställas under öppettid hos det tullkontor som skall verkställa förrättningen.

(Senaste lydelse TFS 1995:27. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.)

10 §  Inkommande fartyg får inte lossa eller lasta innan tullkontoret medger det. Går fartyget i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullregionen i förväg, får det dock börja lossa så snart fartygsanmälan upprättats och undertecknats, om inte tullregionen eller tullkontoret i särskilt fall bestämmer annat.

Tillstånd att lossa eller lasta lämnas på grundval av inkommande fartygsanmälan eller, om tullkontoret anser det möjligt, förhandsanmälan, som avses i 6 §.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att varor, som fritt får införas av de ombordvarande, förs bort från fartyget samt att förnödenheter och proviant för fartyget tas ombord.

Om skyldighet att lägga upp icke—gemenskapsvaror på tillfälligt lager m.m. föreskrivs i 47 § tullagen (1994:1550).

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

11 §  Ett fartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullkontroll samt fartyg som skall avgå till plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullkontroll (utgående fartyg) får inte utan tillstånd avgå från eller under utresan anlöpa annan plats än tullklareringsområde.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av den tullregion där avgångsplatsen ligger, om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. Bestämmelserna i 3 § andra, tredje och fjärde styckena tillämpas i fråga om ansökan om sådant trafiktillstånd.

Om fartyget avgår från ort vid Göta Älv eller Vänern skall anmälan göras hos Tullverket Västsvenska regionen senast två timmar innan fartyget beräknas passera densamma.

(Senaste lydelse TFS 1999:14.)

13 §  Ett utgående fartyg får inte börja lasta innan anmälan därom gjorts hos tullkontor och tullkontorets tillstånd därtill erhållits. Sedan lastningen börjat får lossning ur fartyget inte ske utan särskilt tillstånd av Tullverket.

Tullregion kan medge undantag från första stycket om fartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullregionen i förväg.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att varor som fritt får införas förs bort från fartyget samt att förnödenheter och proviant för fartyget tas ombord.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

Allmänna råd till 14 § 

Tullregion får ge tillstånd att erforderliga handlingar för klarering av utgående fartyg översänds till Tullverket per telefax enligt villkor som tullregionen föreskriver (Telefaxklarering).

Klarerande tullkontor bekräftar därvid klareringen genom att översända tullpass per telefax. På tullpasset anges att tullregionen medgett telefaxklarering.

Tillstånd enligt första stycket bör vara förknippat med följande villkor.

1. Trafiktillstånd (om sådant erfordras) skall ha erhållits.

2. Vederbörligen upprättad fartygsdeklaration med erforderliga bilagor jämte besättningslista, allt undertecknat, samt eventuellt tidigare under resan utfärdat tullpass skall översändas med telefax till i tillståndet angivet klarerande tullkontor.

3. Klarerande företag skall med första postgång översända utgående fartygsdeklaration till klarerande tullkontor. Övriga handlingar skall förvaras av klarerande företag i sex år enligt tullregionens bestämmande.

4. Handlingar som inte behöver företes för Tullverket genom telefax såsom registreringsbevis, mäthandling etc. skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att möjliggöra Tullverkets kontroll.

5. Begäran om klarering på annan tid än tullkontorets öppettid skall beställas under öppettid hos det tullkontor som skall verkställa förrättningen.

Har tullkontor i fall som avses i fjärde stycket medgett, att fartyget får avgå, bör tullkontoret meddela befälhavaren eller ombudet detta.

(Senaste lydelse TFS 1995:27. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.)

17 §  Om Tullverket eller en utländsk tullmyndighet har förseglat utrymme eller varukolli på ett fartyg som står under tullkontroll, får förseglingen inte brytas utan tulltjänstemans medgivande förrän fartyget lämnat det svenska tullområdet. Går fartyget i regelbunden trafik får dock, om inte tullregionen eller tullkontoret i särskilt fall bestämmer annat, förseglingen brytas när fartyget lämnat ort som sist besöks före avgången från det svenska tullområdet. Ligger orten vid inlandsvatten får förseglingen inte brytas förrän inloppsorten passerats.

Lämnar fartyg det svenska tullområdet under sådana förhållanden som avses i 30 §, får försegling som åsatts utrymme eller kolli på fartyget inte brytas utan tulltjänstemans medgivande.

45 §  Beslut om att hänföra en flygplats till klass B fattas av Tullverkets huvudkontor.

Till klass B hänförs följande flygplatser, nämligen Arvidsjaur, Falun (Borlänge), Göteborg (Säve), Halmstad, Helsingborg (helikopterflygplatsen), Jönköping (Axamo), Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kristianstad (Everöd), Linköping (Saab), Luleå (Kallax), Malmö (helikopterflygplatsen), Norrköping (Kungsängen), Nyköping (Stockholm—Skavsta), Ronneby, Skellefteå, Stockholm (Bromma), Sundsvall (Sundsvall/Härnösand), Umeå, Visby, Västerås (Hässlö), Växjö (Kronoberg), Örebro samt Östersund (Frösön).

För trafik till och från B—flygplatser gäller följande inskränkningar:

1. Om inte annat har medgetts av den tullregion där flygplatsen ligger får passagerarluftfartyg i sådan internationell trafik som avses i 42 §, linjefart och tidtabellbunden chartertrafik undantagen, endast ankomma på tider enligt följande.

Arvidsjaur:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Borlänge:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Säve:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Halmstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Jönköping:

Alla dagar kl. 07.00—24.00

Kalmar:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Karlstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Kiruna:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Kristianstad:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Linköping:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Luleå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Norrköping:

Måndag—fredag kl. 06.30—23.30

Skavsta:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Ronneby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Skellefteå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Bromma:

Alla dagar kl. 07.00—21.00

Sundsvall:

Måndag—fredag kl. 07.30—16.00

Umeå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Visby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Västerås:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Växjö:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Örebro:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Östersund:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Inskränkningar i dessa tider bestäms av respektive tullregion för helgdagar som infaller på en måndag—fredag, trettondagsafton som infaller på en måndag—fredag, skärtorsdag, valborgsmässoafton som infaller på en måndag—fredag, dagen före alla helgons dag, den 23 december som infaller på en fredag, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

2. Medför luftfartyg varor utöver resgods och proviant för besättningens och passagerarnas behov skall uppgift därom i förväg lämnas till tullregionen. Därvid skall gälla de tidsfrister som föreskrivs i 49 §.

(Senaste lydelse TFS 1998:23.)

46 §  Beslut om att hänföra en flygplats till klass C fattas av den tullregion där flygplatsen ligger.

Tullverkets huvudkontor tillkännager vilka flygplatser som hänförs till klass C.

(Senaste lydelse TFS 1996:7.)

52 §  Inkommande luftfartyg får inte lossa eller lasta innan tullkontoret medger det. Går luftfartyget i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullregionen i förväg, får det börja lossa omedelbart, om inte tullregionen eller tullkontoret i särskilt fall bestämmer annat. Tillstånd att lossa eller lasta lämnas på grundval av inkommande luftfartygsanmälan.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att varor, som fritt får införas av de ombordvarande, förs bort från luftfartyget samt att förnödenheter och proviant för luftfartyget tas ombord.

Om skyldighet att lägga upp icke—gemenskapsvaror på tillfälligt lager m.m. är föreskrivet i 47 § tullagen (1994:1550).

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

53 §  Ett luftfartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullkontroll samt luftfartyg som skall avgå till plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullkontroll (utgående luftfartyg) får inte utan tillstånd avgå från eller under utresan landa på annan plats än A- eller B-flygplats.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av den tullregion där platsen ligger, om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. Därvid tillämpas 3 § andra, tredje och fjärde styckena.

Utan hinder av första stycket får vissa mindre luftfartyg föras från C-flygplats enligt de villkor som anges i 60 §.

Generella trafiktillstånd kan utfärdas för privata, mindre luftfartyg och flygklubbar med sådana luftfartyg för vissa D-flygplatser.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

54 §  Ett utgående luftfartyg får inte börja lasta innan anmälan om det gjorts hos tullkontor och tullkontorets tillstånd erhållits. Sedan lastningen börjat får lossning ur luftfartyget inte ske utan särskilt tillstånd av Tullverket.

Tullregion kan medge undantag från första stycket om luftfartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullregionen i förväg.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att förnödenheter och proviant för luftfartyget tas ombord.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

60 §  Luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt inte överstiger 5.700 kilogram får föras till eller avgå från C-flygplats utan trafiktillstånd på de villkor som anges nedan.

I fråga om inkommande luftfartyg gäller följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som fritt får införas av de ombordvarande.

2. Förhandsanmälan skall ha gjorts i enlighet med bestämmelserna i 48 § respektive 49 §.

3. Luftfartyget skall ankomma från Norge.

4. Skyldighet att anmäla luftfartyget till tullförfarandet övergång till fri omsättning eller annan godkänd tullbehandling enligt 61 § skall inte föreligga.

5. När det är fråga om yrkesmässig trafik skall befälhavaren före avgången avkräva samtliga ombordvarande en skriftlig deklaration på fastställd blankett om att de inte medför andra varor än sådana som får införas fritt. Vid ankomsten skall befälhavaren överlämna deklarationerna i förslutet kuvert till tulltjänsteman om sådan är närvarande eller i annat fall utan dröjsmål tillställa kuvertet den tullregion där flygplatsen är belägen.

I fråga om utgående luftfartyg gäller följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som enligt 10 kap. 2 § inte behöver anmälas till export.

2. Förhandsanmälan skall ha gjorts i enlighet med bestämmelserna i 55 eller 56 §§.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in eller ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

74 §  Den som vill föra ett fordon från tullområdet över yttre landgräns och därvid medföra varor, som skall anmälas till export enligt 10 kap. 2 § skall lämna skriftlig anmälan om fordonet och de varor som medförs (utgående fordonsanmälan) till tullkontor vid tullväg. Utgående fordonsanmälan behöver inte lämnas om fordonets hela last är upptagen på T-dokument, TIR-carnet eller ATA-carnet. Tullverket skall beredas tillfälle att undersöka fordonet och vidta andra kontrollåtgärder. Om tulltjänsteman begär det, skall föraren förete samtliga medförda handlingar som rör lasten.

Föraren får inte avgå med fordonet förrän tullkontoret har medgett det. Fordonet skall under sin fortsatta resa mot gränsen hålla sig till tullvägen.

Tullkontoret kan medge att anmälan görs muntligt om fordonets last upptagits på handling som lämnas enligt 10 kap. 2 § andra stycket och föraren intygat på handlingen att fordonet inte medför andra varor som last.

Närmare föreskrifter om utgående fordonsanmälan finns i 77 §.

Om erläggande i gränsort av trafikförsäkringspremie är särskilt föreskrivet.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

76 §  Föraren på ett fordon som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land med fartyg och därvid medför varor, som skall anmälas till export enligt 10 kap. 2 §, skall göra anmälan därom hos tullkontoret för den ort där fordonet förs ombord på fartyget. Därvid tillämpas 74 §.

Om erläggande i gränsort av trafikförsäkringspremie är särskilt föreskrivet.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

90 §  Föraren av ett motorfordon, som lämnar det svenska tullområdet för resa till tredje land från plats där ett röd—grönt filsystem har anordnats, får välja grön fil, om föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras ut fritt och om trafikförsäkringspremie inte skall betalas för fordonet. I annat fall skall föraren välja röd fil.

Har fordonet förts in i grön fil och, på plats där sådan förekommer, passerat en markering med texten "Tullgräns", har föraren deklarerat för Tullverket att förutsättningar föreligger för val av grön fil.

Bestämmelser om erläggande i gränsort av trafikförsäkringspremie finns i trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

(Senaste lydelse TFS 1998:16.)

91 §  Föraren av ett fordon, som lämnar det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land, får använda valfri allmän väg eller annan väg som Tullverkets huvudkontor fastställer och behöver inte göra anmälan hos Tullverket. Detta gäller under förutsättning att föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras ut fritt och att trafikförsäkringspremie inte skall betalas för fordonet.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

Att föraren och medföljande passagerare endast medför varor som får föras ut fritt samt att förutsättningar föreligger för utförsel av fordonet utan anmälan till tullförfarandet export är deklarerat så snart fordonet har passerat landgränsen. Om fordonet på vägen till landgränsen har att passera ett tullkontor vid gränsen, skall deklarationen dock anses vara gjord när tullkontoret har passerats utan att fordonet och de medförda varorna anmälts där.

(Senaste lydelse TFS 1998:16.)

4 kap.

1 §  Fråga om tillstånd att inrätta tillfälligt lager prövas av den tullregion där lagret avses vara beläget. Tullregionen kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerhet har ställts.

(Senaste lydelse TFS 1997:46.)

35 §  Om det finns skäl till det får tillstånd till tillfälligt lager återkallas. Innan tillstånd till tillfälligt lager återkallas skall lagerhavaren beredas tillfälle att yttra sig över den tilltänkta återkallelsen, såvida det inte uppenbarligen skulle medföra stora risker från kontrollsynpunkt att invänta ett sådant yttrande.

Beslut om återkallelse får meddelas av Tullverkets huvudkontor och av den tullregion som meddelat tillståndet till tillfälligt lager.

6 kap.

33 §  I tillståndet anges det tullkontor som har det närmaste överinseendet över hemtagarens verksamhet.

37 §  Tillstånd att vara godkänd importör enligt 8 § 3 tullförordningen (1994:1558) kan ges den som har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 111 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. Tillstånd att vara godkänd importör ges endast till företag som har fått Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Frågan om tillstånd prövas av importörens kontrolltullkontor.

Tillstånd att vara godkänd importör skall anses gälla även för övergång till fri omsättning inom ramen för tullförfarandena passiv förädling, aktiv förädling (restitutionssystemet) och bearbetning under tullkontroll.

Bestämmelsen i 7 § andra stycket och övriga bestämmelser om hemtagning för egen räkning gäller i tillämpliga delar även för godkänd importör.

(Senaste lydelse TFS 1998:14.)

7 kap.

9 §  Samlad säkerhet inlämnas till den tullregion där den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet.

Samlad säkerhet, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 48 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive "Formulär I" i tillägg IV till bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag, får garantitullkontor godta. Säkerhet av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

11 §  Fast säkerhet inlämnas till den tullregion där garanten har sin huvudsakliga verksamhet.

Fast säkerhet, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 50 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive "Formulär III" i tillägg VI till bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag, får garantitullkontor godta. Säkerhet av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

15 §  Fråga om tillstånd att använda en samlad säkerhet till ett nedsatt belopp eller om befrielse från ställande av säkerhet enligt artikel 94.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 prövas av den tullregion där den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet.

Förbindelse, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 55 till förordning (EEG) nr 2454/93 av person som uppfyller samtliga villkor för befrielse från att ställa säkerhet, får garantitullkontor godta. Förbindelse av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

(Senaste lydelse TFS 1998:26. )

16 a §  Fråga om tillstånd enligt artikel 313 b i förordning (EEG) nr 2454/93 att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313 a i nämnda förordning prövas av tullregion.

Ett rederi som vill få tillstånd att inrätta en reguljär fartygslinje skall ansöka om detta hos den tullregion där rederiet är etablerat eller representerat. Ansökan skall göras på av Tullverket fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313 a i förordning (EEG) nr 2454/93, Tv 601.12).

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

17 §  Fråga om godkännande enligt artikel 389 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregion.

Ett företag som vill få tillstånd att vara godkänd avsändare skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om godkännande hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet. Ansökan skall göras på av Tullverket fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 389 i förordning (EEG) nr 2454/93, Tv 000.0).

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

18 §  Tullregionen bestämmer den tidpunkt före vilken godkänd avsändare skall underrätta angivet tullkontor om sändningar som skall avsändas (avisering). Aviseringen skall innehålla uppgift om exportörens namn, T2L-dokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort och bestämmelseland samt tidpunkt för avgången.

Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart underrätta tullkontoret om det.

Om tullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas.

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

24 §  Ett företag som vill få tillstånd att vara godkänd avsändare skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om godkännande hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet. Ansökan skall göras på av Tullverket fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 398 i förordning (EEG) nr 2454/93 resp. artikel 103 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande, Tv 721.10).

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

26 §  I den tullregion där en godkänd avsändare har sin verksamhet är ett särskilt angivet tullkontor godkänt avgångstullkontor för sändningarna. Ett företag som bedriver verksamhet på flera orter inom regionen kan få flera tullkontor angivna som godkända avgångstullkontor. När det gäller samlastningssändningar av reguljärt exportgods skall åtgärder enligt det förenklade förfarandet vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om en vara skall anmälas till transitering enligt vad som sägs i artikel 310 i förordning (EEG) nr 2454/93, måste dock transiteringsformaliteterna fullgöras vid det tullkontor där exportdeklarationen inges.

Om ett företag medgetts tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör, får förfarandet med godkänd avsändare tillämpas även om det inte är samma företag som innehar de olika tillstånden.

(Senaste lydelse TFS 1999:14.)

41 a §  råga om tillstånd att tillämpa förenklade förfaranden enligt artikel 444 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 52 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och artikel 448 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 56 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande prövas av tullregion.

Ett flygbolag respektive rederi, som vill få tillstånd att tillämpa förenklade förfaranden vid transport med flyg respektive fartyg, skall ansöka om detta hos den tullregion där flygbolaget respektive rederiet är etablerat eller representerat.

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

9 kap.

47 §  En vara som använts i strid mot de villkor som gäller för temporär import eller som inte deklarerats inom den föreskrivna tiden enligt 45 § får med stöd av 48 § tullagen (1994:1550) tas om hand på sätt som där sägs. Omhändertagandet prövas av den tullregion där omhändertagandet skett.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

10 kap.

22 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som, på uppdrag av en exportör, från sitt lager eller andra, av Tullverket anvisade eller godkända, platser ombesörjer export av varor till tredje land.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning enligt 1 kap. 6 §.

Fråga om tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om tillstånd hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.

(Senaste lydelse TFS 1999:14.)

11 kap.

2 §  En frizon står under tillsyn av den tullregion där frizonen är belägen.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

4 §  Ansökan om godkännande av föreståndare för frizon enligt 41 § tullförordningen (1994:1558) skall göras skriftligen hos tullregionen.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

11 §  Den som vill föra in andra varor än sådana som avses i artikel 170.2 och 170.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 i frizon skall, om inte tullregionen i särskilt fall bestämmer annat, till tullkontoret överlämna ett exemplar av antingen kopia, försedd med påskrift om anmälan till införsel i frizon, av det transportdokument som enligt artikel 168.4 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall medfölja varorna eller blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7).

Med transportdokument enligt första stycket avses fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan och därtill hörande lastförteckning eller varje annan handling enligt artikel 812 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om kollis antal och slag, godsmärkning, varuslag och bruttovikt. Utgör varorna gemenskapsvaror skall detta särskilt anges ävensom då i förekommande fall dessa är avsedda för konsumtion inom frizonen.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

35 §  Gemenskapsvaror upptagna i frizonsjournal W skall när de förs ut ur frizonen anmälas till tullkontoret.

Tullregionen får uppdra åt frizonsinnehavaren att motta anmälan enligt första stycket utom då anmälan utgör en angivning till en godkänd tullbehandling.

Att mervärdesskatt i vissa fall skall utgå för gemenskapsvaror som förs från frizon till andra delar av det svenska tullområdet följer av 85 § tullförordningen (1994:1558). I dessa fall skall varorna anmälas till tullkontoret.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

12 kap.

3 §  Vid tillämpning av 113 § tullagen (1994:1550) och 82 och 83 §§ tullförordningen (1994:1558) skall anmälan göras till övervakningstullkontoret, när varan förvaras på tillfälligt lager, och i annat fall vederbörande tullkontor.

14 kap.

2 §  Icke-gemenskapsvaror i postförsändelser som skall sändas genom det svenska tullområdet i oöppnat skick eller återexporteras behöver inte anges till godkänd tullbehandling. Samma gäller andra postförsändelser med icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet, om de inte innehåller några varor eller innehåller endast tull- och skattefria varor, som inte är underkastade införselrestriktioner och som inte skall redovisas i handelsstatistiken. Varor som lämnats ut till adressaten utan att anges till godkänd tullbehandling skall anses ha övergått till fri omsättning när de kommit adressaten tillhanda.

Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post skall i annat fall än som avses i första stycket anges till godkänd tullbehandling. Sådan anmälan skall, om den inte lämnas av annan, göras genom utväxlingspostkontors försorg hos tullkontor som anges i 2 a §. Om förfarandet i övrigt när införda postförsändelser anges till godkänd tullbehandling föreskrivs i 3, 4 och 9—11 §§.

Utväxlingspostkontor kontrollerar med stöd av artikel 38.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 237.1 A i förordning (EEG) nr 2454/93 om icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post skall anges till godkänd tullbehandling. Om posttullkontoret finner skäl därtill får det för viss tid överta kontrollen. Posttullkontoret kan när som helst utföra stickprovskontroller.

Varor som avses i andra stycket får inte lämnas ut från Posten Sverige AB utan medgivande av posttullkontoret.

(Senaste lydelse TFS 1996:20.)

16 §  Tulldeklaration skall lämnas till det tullkontor som anges i 10 kap. 15 § vid export med post i följande fall:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats generellt eller globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter, får dock tulldeklaration för export avseende sådana varor som omfattas av dessa tillstånd avlämnas till postkontoret på avsändningsorten.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov .

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om inget annat sägs i tillståndet till passiv förädling.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om inget annat sägs i tillståndet till tullförfarandet.

Av artikel 323a i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att en postförsändelse innehållande icke-gemenskapsvaror som avsänds från ett postkontor i en medlemsstat skall förses med en etikett som anger varornas tullstatus.

(Senaste lydelse TFS 1998:14.)

15 kap.

2 §  Icke-gemenskapsvaror som förs in till det svenska tullområdet på järnväg får i avvaktan på angivning till godkänd tullbehandling förvaras av Statens järnvägar inom område som utgör tullklareringsområde.

För förvaring enligt första stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 26 § första stycket 4 tullförordningen (1994:1558) och i 4 kap. 3 § tredje stycket, 18 § andra stycket, 21 och 24 §§ denna tullordning. Med övervakningstullkontor skall därvid avses tullkontoret för orten. Icke-gemenskapsvaror skall under förvaringen hållas avskilda från andra varor. Tullkontoret kan i särskilt fall bestämma närmare hur icke-gemenskapsvaror skall förvaras.

Varor som avses i första stycket får inte lämnas ut från Statens järnvägar utan medgivande av Tullverket utom i fall som avses i 24 och 25 §§.

(Senaste lydelse TFS 1998:33.)

16 kap.

2 §  Inom Tullverket får beslut om att påföra eller efterge tulltillägg endast fattas av följande befattningshavare.

a) Hos huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefsjuristen, chefen för produktionsavdelningen, chefen för företagsenheten och chefen för företagssektionen.

b) Hos tullregion: chefen för tullregionen samt chef med ansvar för tulltaxeringsverksamhet.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket om eftergift får den som fattar tulltaxeringsbeslut även fatta beslut om eftergift på grund av ringa belopp.

(Senaste lydelse TFS 1999:14.)

17 kap.

7 §  Inom Tullverket får beslut om revision endast fattas av följande befattningshavare.

a) Hos huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, chefen för företagsenheten och chefen för företagssektionen.

b) Hos tullregion: chefen för tullregionen samt chef med ansvar för revisionsverksamhet.

(Senaste lydelse TFS 1999:14.)

8 §  Den som enligt 7 § får fatta beslut om revision får också besluta om anlitande av särskild sakkunnig enligt 64 § tullagen (1994:1550), i fall som avses i andra stycket i nämnda paragraf dock endast efter medgivande från Tullverkets huvudkontor.

9 §  Beslut om revision som avses i 7 § skall innehålla förordnande för en eller flera tjänstemän att verkställa revisionen och, när det behövs, uppgift om tid och plats för revisionen. Beslutet tecknas i tre exemplar på särskild blankett, "Föreläggande alternativt beslut om revision" (Tv 710.5). Vid granskning av vissa handlingar hos ombud eller bank, bör beslutet, om möjligt, innehålla uppgift om den som är föremål för revision, vilka handlingar som man vill granska och aktuell tidsperiod. Beslutet förses med särskilt diarienummer (beslutsnummer). Av beslutet skall exemplar 1 överlämnas till den vars handlingar skall granskas, exemplar 2 behållas av den som utför revisionen tills denna avslutats och exemplar 3 behållas där beslutet fattades.

17 §  Tullverkets befogenhet att undersöka en lokal som avses i 57 § första stycket 2 tullagen (1994:1550) eller utrymme i en sådan lokal gäller inte om lokalen eller utrymmet har upplåtits till enskild person för dennes personliga bruk, exempelvis som omklädningsrum.

19 §  Begäran om att tåg skall uppehållas enligt 62 § första stycket tullförordningen (1994:1558) skall göras hos tågklarerare. Innan en sådan åtgärd vidtas bör om möjligt samråd ske med chefen för tullregionen eller annan tjänsteman som enligt tullregionens arbetsordning skall ansvara för sådan kontrollverksamhet. Kan sådant samråd inte ske, skall denne snarast underrättas om att tåget uppehållits.

20 §  Begäran som avses i 62 § andra stycket tullförordningen (1994:1558) om att luftfartyg hindras att avgå eller anmanas att landa görs hos Luftfartsverket eller flygtrafikledningsorgan. Sådan begäran får endast göras av tulltjänsteman i förmansställning. Har en sådan begäran framförts, skall chefen för tullregionen eller annan tjänsteman som enligt tullregionens arbetsordning skall ansvara för sådan kontrollverksamhet underrättas så snart som möjligt.

19 kap.

6 §  När säkerhet krävs för registrering som kredithavare skall denna bestå av

a) kontant deposition; med kontant deposition jämställs ingivande av check dragen i svensk bank för insättning på Tullverkets huvudkontors postgirokonto;

b) borgen, som är utfäst av svensk bank eller sparbank, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt bankföretag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska bankföretaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för bank i Sverige;

borgen, som är utfäst av svenskt försäkringsbolag, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt försäkringsbolag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat landsom omfattas av EES-avtalet. Det utländska försäkringsbolaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för försäkringsbolag i Sverige;

c) fordringsbevis (medel på konto), utfärdat av svensk bank eller sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit och överlåtet på Tullverkets huvudkontor eller tullregion som skall förvara säkerheten; eller

d) pantbrev, avseende bebyggd fastighet inom 75 procent av senast fastställda taxeringsvärde eller, om byggnaderna på fastigheten är brandförsäkrade till lägre värde än taxeringsvärdet, inom 75 procent av brandförsäkringsvärdet, under villkor att byggnaderna är brandförsäkrade i försäkringsbolag, för vilket regeringen fastställt bolagsordning.

Till pantbrev, intecknat i fastighet, skall fogas gravations-, taxerings- och brandförsäkringsbevis. Gravations- och taxeringsbevisen skall vara utfärdade tidigast en månad före den dag då pantbrevet lämnats. Brandförsäkring skall kompletteras med ansvarsförbindelse från försäkringsbolaget. Av förbindelsen skall framgå, att försäkringsbolaget antecknat Tullverket som inteckningshavare.

Då fordringsbevis eller pantbrev lämnas skall särskild pantförskrivningshandling upprättas.

Till säkerhet som består av kapitalbelopp på visst konto i bank fogas dessutom en fullmakt enligt vilken Tullverket i förekommande fall får ta ut ett belopp motsvarande påförda avgifter.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

7 a §  Den som har beviljats kredittillstånd får en särskild tullräkning (tullräkning) där av Tullverket fastställd tull och övriga skatter samt avgifter tas upp.

I tullräkning tas även upp de belopp som en kredithavare skall betala till Tullverkets huvudkontor på grund av Tullverkets beslut om tulltillägg, förseningsavgift, dröjsmålsavgift, ränta enligt 31 § tullagen, förrättningsavgift enligt 116 § tullagen samt avgifter som nämns i 117 § tullagen.

Även annan avgift kan tas upp i tullräkning efter beslut av Tullverkets huvudkontor.

Utfärdandet av en tullräkning medför inte någon förlängning av tiden för betalningsanstånd för tull enligt artikel 227 o.f. i förordning (EEG) nr 2913/92 och 26 § tullagen (1994:1550).

(Senaste lydelse TFS 1998:24. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.)

10 §  Belopp som påförts någon på grund av import av varor eller av annan anledning förts upp på tullräkning skall betalas till Tullverkets huvudkontors postgirokonto 86 74 04-6. Betalning får också ske till huvudkontorets bankkonto via bankgiro 867-4046.

Av artikel 227 i förordning (EEG) nr 2913/92 och av 10 och 26 §§ tullagen (1994:1550) följer att den som har kredittillstånd och utnyttjar möjligheten till betalningsanstånd skall betala den tull och annan skatt samt avgift som utgår på varor som importeras senast fredagen i fjärde veckan efter den kalendervecka då varorna frigjordes.

Betalningsreglerna enligt föregående stycke innebär att betalningen skall ha bokförts på Tullverkets huvudkontors postgirokonto eller, om bankgiro används, på huvudkontorets bankkonto senast nämnda dag.

Om betalningen kommer in till huvudkontorets postgirokonto eller bankkonto först dagen efter den då kredittiden löper ut eller senare påförs kredithavaren/den betalningsansvarige dröjsmålsavgift för försenad betalning enligt 30 § tullagen.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

Allmänna råd till 11 §

En kredithavares registreringsnummer framgår av kredittillståndet. Registreringsnumret anges också i tullräkningen.

Betalningen måste göras i så god tid att beloppet bokförts på Tullverkets huvudkontors postgirokonto eller bankkonto senast den dag tull, samt annan skatt och avgift skall betalas, se 10 § andra stycket.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

11 a §  Vid betalning à conto måste beloppet sättas in på Tullverkets huvudkontors postgirokonto 86 74 04—6 senast onsdagen före dagen då tullräkningen ställs ut.

Av 77 § tullförordningen (1994:1558) framgår att en tullräkningsavgift i vissa fall skall betalas av den som föranleder att en särskild tullräkning utfärdas. Vid en à conto-betalning som avser ett belopp som skall tas upp i sådan särskild tullräkning skall även tullräkningsavgiften beaktas när à conto-beloppet beräknas.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

13 §  Den som önskar betalningsanstånd för ett import/exporttillfälle kan erhålla detta genom att ställa säkerhet hos tullkontoret.

15 §  Betalning av tull som kontantbetalande har att erlägga till Tullverket kan ske, förutom kontant, med postremissväxel som ställts till eller överlåtits på Tullverket. Vad nu sagts gäller även vid betalning av skatt eller avgift som skall erläggas av annan betalningsskyldig än kredithavare eller kontantbetalande. För betalning med check gäller särskilda bestämmelser. Kontant betalning skall ske med svenska sedlar och mynt. Undantagsvis får utländsk valuta godtas enligt vad tullregionen bestämmer.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

17 §  En vara, som Tullverket behållit som säkerhet för tull, kan lämnas ut mot att Tullverkets huvudkontors räkning med kvitto på inbetalt belopp visas upp för tullkontoret. Även ställd säkerhet enligt 13 § återlämnas/återbetalas.

Posten Sverige AB:s och bankens kvitto, Postgirot Bank AB:s eller Bankgirocentralens uppgift om bokföringsdag eller stämpel på uttagsorder gäller som kvitto gentemot Tullverket.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

20 kap.

1 §  Ansökan om omprövning skall göras hos den tullregion inom vilken tulltaxeringsbeslutet fattats. Utöver de uppgifter som framgår av bilaga 111 till förordning (EEG) nr 2454/93, skall ansökan om omprövning innehålla uppgift om tullid för det tulltaxeringsbeslut som ansökan avser eller, om tulltaxeringsbeslut meddelats på annan handling än tullräkning eller tullkvitto, det journalsnummer som därvid åsatts av Tullverket. Till ansökan skall bifogas de handlingar som styrker sökandens uppgifter.

2 §  Tullverkets beslut om omprövning meddelas genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller på annan handling. Detta gäller även då Tullverket på eget initiativ beslutat om rättelse genom omprövning.

Beslut efter ansökan enligt 1 § skall innehålla de uppgifter som framgår av artikel 886i förordning (EEG) nr 2454/93.

3 §  Överklagande av ett tulltaxeringsbeslut skall ske skriftligt. Om en tullregion vid utredning i anledning av överklagandet finner att tulltaxeringen bort ske i enlighet med det framställda yrkandet, behandlas överklagandet som en ansökan om omprövning.

Om tullregionen inte helt kan tillmötesgå den tullskyldiges yrkande i överklagandet skall ärendet överlämnas till länsrätten i enlighet med 105 § tullagen (1994:1550).


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.