tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:38

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 2 juli 1999
Utkom från trycket den 9 juli 1999

Bemyndigande: 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifre och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

dels att i 2 kap 2 §, 3 kap. 4, 11-14 och 17 §§, 4 kap. 4 och 7 §§, 5 kap. 2, 4 och 7 §§ och 6 kap. 3, 4 och 7 §§ samt 8 kap. 4 och 5 §§ ordet "Generaltullstyrelsen" skall bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor",

dels att i 2 kap. 4 §, 3 kap. 17 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 7 § samt 8 kap. 4 och 5 §§ orden "regional tullmyndighet" skall bytas ut mot "tullregion",

dels att i 1 a kap. 6 §, 3 kap. 6 och 8 §§, 4 kap. 5, 5 a och 6 §§, 5 kap. 4 § och 6 kap. 5 a, 5 b och 6 §§ samt 7 kap. 1 § ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i 3 kap. 15 och 16 §§ och 8 kap. 2 och 3 §§ ordet "tullkontor" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i 3 kap. 6 § och 4 kap. 5 § orden "Generaltullstyrelsens uppbörds- och statistikbyrå" och i 3 kap. 16 § och 8 kap. 3 § orden "Generaltullstyrelsen, Uppbörds- och statistikbyrån" skall bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor, kreditövervakningssektionen",

dels att 1 kap. 2 §, 1 a kap. 1 och 3—5 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 1 a , 3 , 7 och 10 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 1 och 5 §§ och 6 kap. 1 och 5 §§ samt 8 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 5 kap. 8 §, av följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1998:35; 1 a kap. 6 § TFS 1997:16; 2 kap. 4 § TFS 1996:23; 3 kap. 6 § TFS 1998:35; 3 kap. 13 § TFS 1996:23; 3 kap. 16 § TFS 1996:23; 3 kap. 17 § TFS 1999:1; 4 kap. 5 § TFS 1998:35; 4 kap. 5 a § TFS 1996:23; 4 kap. 7 § TFS 1996:23; 5 kap. 4 § TFS 1998:35; 5 kap. 7 § TFS 1996:23; 6 kap. 5 a § TFS 1996:23; 6 kap. 5 b § TFS 1996:23; 6 kap. 6 § TFS 1998:35; 6 kap. 7 § TFS 1998:23; 7 kap. 1 § TFS 1996:23; 8 kap. 3 § TFS 1996:23; 8 kap. 4 § TFS 1996:23, 8 kap. 5 § TFS 1996:23.)

1 kap.

2 §  Med "tullmyndighet" och "behörig myndighet" i förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93 avses här tullregion om inget annat föreskrivits.

Med "Tullverket" i 2—4, 6—8 och 10 §§, 11 § tredje stycket och 12—13 §§ samt 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. avses Tullverkets huvudkontor.

(Senaste lydelse TFS 1998:35.)

1 a kap.

1 §  Fråga om tillstånd till förfarandet gynnsam behandling i tullhänseende på grund av varors användning för särskilda ändamål i de fall som avses i artikel 291 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45).

(Senaste lydelse TFS 1997:16.)

3 §  Den tullregion som medger sådant tillstånd som avses i 1 § kan besluta att övervakningen av förfarandet skall utövas i samarbete med annan tullregion om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner inom landet.

(Senaste lydelse TFS 1997:16.)

4 §  Sådant tillstånd som avses i 1 § gäller från och med beslutsdagen om inte i beslutet anges annat. Tullregion får medge att ett sådant tillstånd skall gälla från en tidpunkt före beslutsdagen om tillståndsgivningen fördröjts p.g.a. Tullverkets ärendebalans. Detta tillstånds retroaktiva verkan får dock inte sträcka sig längre tillbaka än till den tidpunkt då ansökan ingavs.

Fråga om förlängning av fastställd tidsfrist som avses i artikel 294.3 i förordning (EEG) nr 2454/93, för att hänföra varorna till den föreskrivna användningen, prövas av den tullregion som medgett tillståndet.

(Senaste lydelse TFS 1997:16.) 

5 §  När tillståndshavaren skall underrätta Tullverket om förhållanden som kan ha inverkan på tillståndets fortsatta giltighet skall sådan underrättelse lämnas till den tullregion som meddelat tillståndet.

Avser underrättelsen ändring av tillståndshavarens firma skall tillståndshavaren sända in till tullregionen ny styrkt kopia av registreringsbeviset.

(Senaste lydelse TFS 1997:16.) 

2 kap.

1 §  Deltar någon i det förenklade förfarandet för tullvärdering av vissa lättfördärvliga varor och därefter under samma kalenderår använder en annan metod för tullvärdering av samma varuslag skall kontrolltullkontoret enligt 1 kap. 3 § tullordningen (1994:45), när sådant förhållande uppmärksammas, underrätta den berörda personen om att han inte kan utnyttja det förenklade förfarandet under resten av kalenderåret för varan eller varorna i fråga.

Kontrolltullkontoret skall genast anmäla till Tullverkets huvudkontor att personen underrättats om sådan avstängning. Huvudkontoret kan förlänga avstängningen till det följande kalenderåret.

3 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling enligt normalförfarandet prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § första stycket tullordningen (TFS 1994:45). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den första bearbetningen skall äga rum.

Samråd med Kommerskollegium skall ske i de fall som avses i artiklarna 552.1 b—f i)—iii) och 553 i förordning (EEG) nr 2454/93. Samråd skall också ske i andra fall då tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda.
(Senaste lydelse TFS 1999:1:)

1 a §  Om annan tullregion än som sägs i 1 § första stycket beviljar tillstånd till aktiv förädling i fall som avses i artikel 552.1 av (kod 6400) i förordning (EEG) nr 2454/93 enligt det förenklade förfarande som avses i artikel 568 i samma förordning skall tullregionen när tulldeklaration lämnats på blankett skicka en kopia av tulldeklarationen (tillståndet) försedd med uppgift om tullid eller vid elektronisk uppgiftslämning en kopia av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Intern) till tullregionen enligt 1 första stycket.

(Senaste lydelse TFS 1996:23.)

3 §  I tillståndet till aktiv förädling skall anges kontrolltullkontor enligt artikel 496 a i förordning (EEG) nr 2454/93. Om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner inom landet kan den tullregion som medger tillstånd besluta att övervakningen av förfarandet skall utövas i samarbete med annan tullregion.

(Senaste lydelse TFS 1996:23.)

7 §  Fråga om förlängning av fastställd tidsfrist för fullgörande av åtgärder som avses i artiklarna 559.2 och 561 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullregion som medgett tillstånd till förfarandet.

I fall som avses i artikel 639.2 i nämnda förordning prövas frågan av den tullregion till vilket ansökan om återbetalning skall inges.

10 §  I de fall det kontrolltullkontor som angetts i tillståndet lämnat sådant medgivande som avses i artikel 588.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall kopia av beslutet omedelbart sändas till Tullverkets huvudkontor.

(Senaste lydelse TFS 1996:23.)

4 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll enligt normalförfarandet prövas, med undantag av vad som anges i tredje stycket, av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap 3 § första stycket tullordningen (TFS 1994:45). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den första bearbetningen skall äga rum.

Tullregion får meddela tillstånd till bearbetning under tullkontroll om värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet inte beräknas överstiga 100.000 ecu. Med värde avses de importerade varornas tullvärde. Vad nu sagts gäller såväl normalförfarandet som det förenklade förfarandet.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall värdet beräknas överstiga 100.000 ecu skall ansökan lämnas till Tullverkets huvudkontor. Fråga om tillstånd till förfarandet prövas då av huvudkontoret efter samråd med Kommerskollegium.

(Senaste lydelse TFS 1996:23)

3 §  I tillståndet till bearbetning under tullkontroll skall anges kontrolltullkontor enligt artikel 496 a i förordning (EEG) nr 2454/93. Om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner inom landet kan den tullregion som medger tillstånd besluta att övervakningen av förfarandet skall utövas i samarbete med annan tullregion.

(Senaste lydelse TFS 1996:23.)

5 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet temporär import enligt normalförfarandet prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § första stycket tullordningen (TFS 1994:45). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där varorna skall användas först.

(Senaste lydelse TFS 1996:23)

5 §  Ansökan om förlängning av den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet temporär import skall göras skriftligen och lämnas till den tullregion som medgett tullfriheten. Den skall innehålla skälen för förlängning och önskad tid härför. Ansökan skall åtföljas av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Extern) eller den motsvarande handling på vilken beslutet om temporär import meddelades samt i förekommande fall av tillståndet att tillämpa förfarandet temporär import i original.

(Senaste lydelse TFS 1996:23.)

8 §  Fråga om godkännande av en inrättning eller organisation som sådan mottagare som är berättigad att införa undervisningsmateriel, vetenskaplig utrustning eller katastrofhjälputrustning med tillämpning av tullförfarandet temporär import i de fall som avses i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45).

Kontrolltullkontoret skall, om det behövs, samråda med annan berörd myndighet.

6 kap. Passiv förädling

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling enligt normalförfarandet prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § första stycket tullordningen (TFS 1994:45). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där varorna anmäls till förfarandet.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall som inte avser reparation men där värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet beräknas överstiga 800.000 ecu, skall fråga om tillstånd till förfarandet prövas av tullregion efter samråd med Kommerskollegium. Med värde avses de exporterade varornas fobvärde.

(Senaste lydelse TFS 1998:13)

5 §  Ansökan om tillstånd att tillämpa förfarandet passiv förädling i enlighet med artikel 759.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 (avvikelseförfarandet) som lämnas av person som exporterar de temporärt exporterade varorna utan att vara den person som genomför förädlingsprocesserna, skall sändas in till Tullverkets huvudkontor om flera medlemsstater berörs av exporten.

8 kap.

1 §  Ansökan om återbetalning eller eftergift skall göras hos den tullregion som meddelat tulltaxeringsbeslutet. Utöver de uppgifter som framgår av bilaga 111 i förordning (EEG) nr 2454/93, skall ansökan innehålla uppgift om tullid för det tulltaxeringsbeslut som ansökan avser eller, om tulltaxeringsbeslut meddelats på annan handling än tullräkning eller tullkvitto, det journalsnummer som därvid åsatts av tullregionen. Till ansökan skall bifogas de handlingar som styrker sökandens uppgifter.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.