tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:37

med ändringar i TFS 1984:40

beslutad den den 2 juli 1999
Utkom från trycket den 9 juli 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av maj 2005 genom TFS 2005:11

Bemyndigande: 56 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) samt förordningen (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS1984:40) med föreskrifter om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge

Tullverket föreskriver [] i fråga om kungörelsen (TFS 1984:40) med föreskrifter om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge

dels att anmärkningen till 2 § skall upphöra att gälla,

dels att 2—6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket att det skall införas allmänna råd till 2 § av följande lydelse.

2 § Trafiktillstånd enligt 2 kap. 47 och 53 §§ tullordningen (TFS 1994:45) avseende ankomst till eller avgång från D-flygplats vid lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge kan medges av svensk tullregion för enstaka resa under förutsättning

att omständigheterna inte är sådana att risk kan anses föreligga för överträdelse av i Sverige eller Norge gällande tullagstiftning vid ifrågavarande trafik;

att avgångs- och ankomsttid uppges i ansökan om tillståndet;

att luftfartyget inte medför andra varor än sådana som fritt får införas respektive utföras av de ombordvarande;

att, beträffande yrkesmässig trafik, befälhavaren före avgång avkräver samtliga passagerare skriftlig deklaration på fastställd blankett om att de inte medför andra varor än som får införas respektive utföras fritt enligt gällande tullbestämmelser för resande;

att avlämnade deklarationer av befälhavaren läggs i kuvert som försluts före ankomsten till bestämmelseflygplatsen och överlämnas till tulltjänsteman om sådan är närvarande vid ankomsten och i annat fall översänds till den tullregion som utfärdat trafiktillståndet;

att muntlig eller skriftlig anmälan om resan görs till i trafiktillståndet angivet tullkontor i Sverige eller Norge i omedelbar anslutning till resans påbörjande eller avslutande;

att avgående luftfartyg inte utan tullkontorets medgivande lämnar flygplatsen före den i trafiktillståndet eller på annat sätt senast uppgivna avgångstid som godkänts av tullregionen;

att person som medföljer inkommande luftfartyg inte utan tullkontorets medgivande lämnar detta och medförda varor inte förs därifrån före den i trafiktillståndet eller på annat sätt senast uppgivna ankomsttid som godkänts av tullregionen;

att tillståndshavaren ersätter Tullverkets kostnader som uppkommer på grund av tillståndet; samt

att, förutom tillämpliga föreskrifter i tullordningen, föreskrifterna i denna kungörelse samt de villkor som i särskilt fall meddelas av tullregion iakttas.

Om trafiktillstånd medgetts enligt första stycket, behöver förhandsanmälan som avses i 2 kap. 48 och 55 §§ tullordningen inte lämnas. Om anmälan som avses i första stycket görs till ett tullkontor i Norge behöver anmälan enligt 2 kap. 50 och 57 §§ tullordningen inte göras.

Allmänna råd

Vid prövning av en ansökan om trafiktillstånd kan det finnas behov av samråd med den norska tullmyndigheten, t.ex. avseende till vilket tullkontor anmälan skall lämnas enligt 2 § första stycket. Sådant samråd kan lämpligen ske i samband med de kontakter en tullregion har med den norska tullmyndigheten enligt 3 eller 4 §.

2 a § Om anmälan som avses i 2 § första stycket görs till ett tullkontor i Sverige skall tullregionen bistå den norska tullmyndigheten på så sätt som framgår av artikel 3 och 4 i avtalet (SÖ 1981:24) mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor.

3 § Ansökan om trafiktillstånd enligt 2 kap. 47 § tullordningen (TFS 1994:45) för trafik som avses i denna kungörelse kan inges till norsk tullmyndighet för avgångsorten i Norge. Sådan ansökan kan därvid även avse trafiktillstånd enligt 2 kap. 53 § tullordningen för återresan till Norge samt i förekommande fall ansökan om trafiktillstånd eller motsvarande enligt norska bestämmelser.

Sedan en svensk tullregion underrättats av den norska tullmyndigheten om ansökan, meddelar tullregionen den norska tullmyndigheten huruvida trafiktillstånd beviljats. Den norska tullmyndigheten underrättar därefter sökanden om den svenska tullregionens beslut.

4 § Ansökan om att ankomma till norsk flygplats för vilket erfordras tillstånd enligt norska tullbestämmelser kan vid trafik som avses i denna kungörelse inges till den svenska tullregion där avgångsflygplatsen i Sverige ligger. Sådan ansökan kan därvid även avse tillstånd att vid återresan avgå från den norska orten samt i förekommande fall ansökan om trafiktillstånd enligt 2 kap. 47 och 53 §§ tullordningen (TFS 1994:45).

Sedan den norska tullmyndigheten meddelat den svenska tullregionen huruvida trafiktillstånd beviljats underrättar tullregionen sökanden om den norska tullmyndighetens beslut.

5 § Av bestämmelserna i tullordningen (TFS 1994:45) följer att trafiktillstånd utfärdas av tullregionen där avgångsflygplatsen ligger. Trafiktillstånd skall, om tullregionen inte medger annat i särskilt fall, sökas skriftligen på blankett, som särskilt fastställts för ändamålet, och vara tullregionen tillhanda under fastställd öppettid och senast tjugofyra timmar innan luftfartyget beräknas avgå från den flygplats som avses.

Svensk tullregion som enligt 3 eller 4 § medgett trafiktillstånd skall meddela detta till Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral. Om tillståndet avser annan person än nordbo skall även svensk lokal polismyndighet underrättas.

6 § Har de i ansökan uppgivna tiderna för avgång och ankomst ändrats, skall tillståndshavaren lämna uppgift om nya avgångs- och ankomsttider till Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral eller till den tullregion som meddelat trafiktillståndet senast två timmar i förväg, dock inte senare än två timmar före de tidigare angivna avgångs- och ankomsttiderna.

Om beviljat trafiktillstånd inte skall utnyttjas skall tillståndshavaren snarast möjligt meddela detta till Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral eller till den tullregion som meddelat trafiktillståndet.

Underrättelse som avses i denna paragraf och som kommit in till svensk tullregion skall omedelbart vidarebefordras till berörd tullmyndighet i Norge.


Denna författning träder i kraft en vecka efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i verkets författningssamling.