tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:36

beslutad den 22 juni 1999
Utkom från trycket den 30 juni 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av november 2011 genom TFS 2011:3

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om personalbestämmelser

Anställning

1 §  Som ett villkor för anställning i Tullverket gäller att den sökandes hälsotillstånd skall svara mot de fysiska och psykiska påfrestningar som normalt uppstår i den sökta befattningen. I tveksamma fall får myndigheten kräva att den sökande lämnar ett läkarintyg som skall vara utfärdat inom de senaste sex månaderna.

2 §  Om krav på svenskt medborgarskap för viss anställning vid statliga myndigheter finns föreskrifter i säkerhetsskyddslagen (1996:627). För anställning som inte är placerad i säkerhetsklass kan arbetsgivaren begära att sökanden företer utdrag ur person- och belastningsregistret.

3 §  Utöver de krav som huvudkontoret eller region ställer för anställning krävs för tillsvidareanställning i tullbefattning att sökanden i normalfallet har:

1. minst treårig gymnasiekompetens;

2. körkort för bil;

3. genomgått kurs för tullbefattning med godkänt resultat.

4 §  Chefen för en tullregion företräder Tullverket vid anställning av personal som skall placeras inom regionen och beslutar om anställningsvillkor, utom beträffande sådana befattningar som är reglerade i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:24) och allmänna råd om arbetsordning för Tullverket eller undantagna genom beslut av generaltulldirektören eller den han bestämmer. Tullregion skall omgående sända in beslut om anställningar till huvudkontoret.

5 §  Den som antagits till kurs för tullbefattning anställs tills vidare, dock längst till dess kursen är genomgången.

Beslut om anställning som fattas vid en tullregion skall tillsammans med ansökningshandlingarna omgående sändas till huvudkontoret, personalenheten.

6 §  Sådan registerkontroll som skall föregå anställning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), företas av huvudkontoret efter begäran av den region inom vilken den sökande skall placeras.

Tullregionen skall underrätta sökanden om registerkontroll behöver genomföras. Den sökande skall enligt 19 § säkerhetsskyddslagen ha gett sitt samtycke innan kontrollen sker.

Underlag för registerkontroll lämnas på blankett som beställs från huvudkontoret i varje enskilt fall.

7 §  Anställningsbevis utfärdas på fastställd blankett av den region inom vilken den anställde är placerad.

8 §  Information om ledigförklarade befattningar vid Tullverket lämnas i Personalmeddelanden från Tullverket (PEM).

Beslut om anställning anslås på huvudkontorets och vederbörande regions anslagstavla och tillkännages i PEM.

Ledighet

9 §  Om chef för tullregion begär ledighet på annan grund än sjukdom eller risk för överförande av smitta, skall huvudkontoret fatta beslutet om ledigheten överstiger 5 dagar.

10 §  Behov av ledighet för barns födelse skall på begäran styrkas genom läkarintyg eller bestyrkt kopia av sådant moderskapsintyg som utfärdas enligt försäkringskassans bestämmelser.

Anställds allmänna skyldigheter

11 §  En anställd inom Tullverket är skyldig att ha god kännedom om arbetsuppgifterna inom sitt arbetsområde och om innehållet i de lagar och andra författningar som gäller för detta område. Anställd skall följa överordnads instruktioner eller föreskrifter om det inte är uppenbart att de strider mot lag, annan författning eller kollektivavtal.

12 §  Anställd är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som anvisas den anställde och som ligger inom den anställdes kompetensområde. Vid behov gäller detta även om arbetsuppgifterna inte omfattas av befattningsbeskrivningen. Om neutralitet och skyddsarbete vid arbetskonflikt finns föreskrifter i 14 § anställningsförordningen (1994:373).

13 §  En anställd inom Tullverket är skyldig att

— i sitt arbete uppträda hövligt och hänsynsfullt,

— iaktta den serviceskyldighet som är föreskriven i 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223),

— utanför arbetstid uppträda så att Tullverkets eller dess anställdas anseende inte skadas.

14 §  Den anställde är skyldig att ta god vård om materiel m.m. som används i arbetet.

15 §  Den anställde skall enligt anvisningar av utbildningsledare eller handledare medverka vid utbildning av elever under deras praktiktjänstgöring.

16 §  En anställd inom Tullverket får inte under arbetstid använda alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel eller vara påverkad av sådana medel.

17 §  Föreskrifter om förbud mot vissa bisysslor finns i 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, 17 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket och 1 kap. 14 och 15 §§ allmänt löne- och förmånsavtal.

Bestämmelser om mutbrott finns i 20 kap. 2 § brottsbalken. Anställd får inte heller i övrigt, från enskild, ta emot ersättning för tjänsteåtgärd.

18 §  Den som är anställd i tullbefattning skall i arbetet kunna styrka sin behörighet genom att visa upp tjänstekort samt på begäran uppge sitt namn och upplysa om vem som är närmast överordnad.

19 §  Har vid arbetet sådan skada vållats på person eller egendom att ersättningsanspråk kan komma ifråga, skall tjänsteanteckning upprättas. Ansvar för att sådan tjänsteanteckning görs ligger på anställd som deltagit i det arbetsmoment under vilket skadan uppkommit eller upptäckts. Har flera anställda deltagit ligger ansvaret på den som är överordnad.

Vid skada på person skall anmälan göras tjänstevägen till huvudkontorets juridiska enhet.

20 §  Om en anställd i Tullverket upptäcker, eller annars får kännedom om brott eller försök eller förberedelse till brott mot de författningar vilkas efterlevnad Tullverket har att övervaka, skall den anställde vidta åtgärder så att gärningen kan förhindras och beivras eller brott förebyggas. Detsamma gäller om den anställde upptäcker eller får kännedom om omständigheter som skapar förutsättningar för eller på annat sätt befrämjar sådana brott.

Allmänna råd

Anställds skyldighet enligt 20 § innebär inte att anställd alltid måste ingripa personligen för att t.ex. förhindra att ett pågående försök till smuggling fullbordas. Ingår det inte i den anställdes befattning att verkställa beslag och upprätta brottmålsrapport eller kan ingripande i det aktuella fallet inte göras utan avsevärd olägenhet för den anställde, kan den anställde i stället t.ex. underrätta närmaste tullarbetsplats eller tullanställd. Bestämmelserna innebär inte att den anställdes befogenheter utsträcks. Vid behov av åtgärder som sträcker sig utanför de egna befogenheterna bör den anställde underrätta närmaste chef eller annan som i det enskilda fallet är lämpligare.

21 §  Anställd, som utför arbetsuppgift som kan antas beröra polisens eller annan myndighets arbetsområde, skall snarast underrätta berörd myndighet och i förekommande fall samråda med denna. Finns särskilda bestämmelser eller överenskommelser angående samarbetet med annan myndighet gäller dessa.

22 §  Den anställde skall lämna Tullverket uppgift om sin bostadsadress och de telefonnummer som denne i allmänhet kan nås på.

23 §  När en anställd i tullbefattning skall avlösas omedelbart efter ett arbetspass, får den anställde inte sluta passet innan avlösning skett eller arbetet ordnats på annat sätt. Vid avlösningen skall underrättelse lämnas om sådant som kan vara av betydelse för arbetet.

24 §  När anställd är förhindrad att inställa sig till, eller måste avbryta påbörjat arbete på grund av sjukdom eller andra tvingande skäl, skall den anställde så snart det kan ske anmäla det till närmaste överordnad eller, om detta inte är möjligt, till den egna arbetsplatsen.

25 §  Har körkort återkallats för anställd som kör bil i arbetet eller för vilken körkort utgör ett anställningsvillkor, skall den anställde genast anmäla detta till Tullverket. Om beslutet om återkallelsen av körkortet upphävs eller körkortet förnyas skall även detta förhållande anmälas till Tullverket.

26 §  Anmälan eller framställning som rör arbetet skall lämnas av den anställde till närmast överordnad för att av denne vidarebefordras till den slutliga mottagaren (tjänstevägen) om inte annat föreskrivits eller om det i enskilt fall kan anses olämpligt.

Allmänna råd

Tjänstevägen bör i regel användas även i fråga om andra än skriftliga mellanhavanden i tjänsten.

Anställnings upphörande

27 §  Chefen för en tullregion företräder Tullverket vid prövning av en anställds egen begäran om avgång, såvitt avser anställd med placering inom tullregionen.

28 §  Tullregion som vill att anställd med placering vid regionen skall lämna sin anställning vid uppnådd pensionsålder, skall lämna den anställde sådant skriftligt besked som föreskrivs i 33 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. Regionen skall på lämpligt sätt se till att få bevis om att den anställde har fått beskedet och när detta skedde.

När tullregion får kännedom om att anställd med placering vid regionen får rätt till hel förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall regionen till den anställde lämna sådant besked som avses i 33 § andra stycket lagen om anställningsskydd om att anställningen skall upphöra på grund av rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Vad som sagts i föregående stycke om bevis skall gälla även besked enligt detta stycke.

Tullregion skall se till att anställds ansökan om ålderspension till Statens pensionsverk upprättas och inlämnas enligt verkets föreskrifter. Ansökan skall lämnas till huvudkontoret tillsammans med kopia av besked enligt första eller andra stycket.

29 §  När en anställd avlider är regionen skyldig att lämna den anställdes efterlevande anvisning om de åtgärder som fordras för att ansöka om familjepension och om försäkringsbelopp. Intyg om anställning utfärdas av den tullregion inom vilken den anställde var placerad. Dödsfallsanmälan skall med tillhörande bilagor insändas direkt till Statens pensionsverk.

30 §  Tullregion skall på begäran av anställd utfärda tjänstgöringsintyg. På begäran av arbetstagare som varit anställd minst sex månader skall tjänstgöringsbetyg utfärdas.

Tjänstgöringsbetyg skall innehålla uppgift om:

1. anställningstid, tjänstgöringens omfattning, innehavda befattningar, längre tjänstledigheter (över 3 mån.) samt orsak till att anställningen upphör,

2. organisatorisk placering, arbetsuppgifter samt eventuella särskilda uppdrag,

3. vilka krav tjänsten ställt i fråga om kunskap, erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper,

4. vitsord beträffande kompetens och personliga egenskaper,

5. sammanfattande omdöme.

Tjänstgöringsintyg bör innehålla motsvarande uppgifter som sägs i andra stycket punkterna 1 och 2.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.