tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:35

med ändringar i TFS 1999:15

beslutad den 22 juni 1999
Utkom från trycket den 30 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av november 2003 genom TFS 2003:24

Bemyndigande: 16 § kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon och efter samråd med Vägverket


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:15) om interimslicens för fordon

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter (TFS 1999:15) om interimslicens för fordon

dels att i 2, 4, 5, 9 och 10 §§ ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i 10 § orden "Generaltullstyrelsen, Ekonomi- och personalavdelningen (Serviceenheten)" skall bytas ut mot "serviceenheten vid Tullverkets huvudkontor",

dels att 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse.

3 §  I samband med prövning av ansökan om interimslicens skall tullkontoret göra en fysisk kontroll av fordonets identitet (chassinummer etc.). Detsamma gäller när en registreringsanmälan görs enligt 7 § andra stycket.

6 §  Om interimslicens meddelas för ett fordon som förs in i landet utan att förtullas skall detta markeras i blanketten "Registreringsanmälan" genom att endast de delar av den som avser interimslicens fylls i och att markering i kryssrutan "Interimslicens" görs. Den del av blanketten som avser uppgifter om förtullning skall strykas över. Originalet behålls av tullkontoret och utgör register över beslut om interimslicenser och ett exemplar lämnas till den sökande.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.