tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:34

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 29 juni 1999

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558), 11 § förordningen (1994:1694) om viss proviantering m.m. och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om upphävande av vissa författningar och allmänna råd om proviantering

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att följande författningar och allmänna råd skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1999, nämligen

1. cirkuläret (TFS 1961:60) med närmare föerskrifter om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund,

2. kungörelsen (TFS 1969:35) angående proviantering av fartyg med obeskattade varor i vissa fall med tillämpningsföreskrifter till denna,

3. kungörelsen (TFS 1974:62) om proviantering av fritidsfartyg med obeskattade varor i vissa fall,

4. kungörelsen (TFS 1989:31) med föreskrifter om behandlingen i tullhänseende av resande och ankommande konferensresenärer i färjetrafik som omfattas av nordisk provianteringsöverenskommelsen,

5. Kanslibyråns P.M. 27 april 1962 beträffande tillämpningen av bestämmelserna om utförsel av obeskattade varor i fartygstrafiken över Öresund,

6. Kanslibyråns meddelande [allmänna råd] 1973-02-26 om proviantering av fartyg med vissa obeskattade varor,

7. Meddelande från Trafikbyrån Tks 71 om proviantuppgifter för passagerarfartyg i nordisk trafik.