tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:33

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 29 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 30, 51 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 13 kap. skall upphöra att gälla,

dels att i 8 kap. 5—7, 9, 10, 12—14, 17, 19, 20 och 22—24 §§ ordet "tillsynsmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "övervakningstullkontor" i motsvarande form,

dels att i 8 kap. 7, 9 och 23 §§ orden "annan myndighet" skall bytas ut mot "annat tullkontor",

dels att i 8 kap. 7, 9, 12 och 30 §§ ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "övervakningstullkontor" i motsvarande form,

dels att i 8 kap. 11, 16 och 21 §§ ordet "tillsynsmyndigheten" skall bytas ut mot "tullregionen",

dels att i 8 kap. 24 § ordet "Generaltullstyrelsen" skall bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor",

dels att i 8 kap. 31 § ordet "tullmyndigheterna" skall bytas ut mot "tullregionerna" och ordet "myndigheten" skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att 8 kap. 1, 3, 4, 8, 15, 27 och 29 §§ skall ha följande lydelse.

dels att i 8 kap. skall införas fem nya paragrafer 24 a, 29 a och 30 a—30 c av följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen

dels att i de allmänna råden till 8 kap. 6 § ordet "tullmyndighet" skall bytas ut "tullregion",

dels att i de allmänna råden till 8 kap. 29 § ordet "tillsynsmyndigheten" skall bytas ut mot "övervakningstullkontoret",

dels att de allmänna råden till 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att till 8 kap. 15 § skall införas allmänna råd av följande lydelse.

(Senaste lydelse av 13 kap. 1 § TFS 1995:27, 13 kap. 2 § TFS 1995:27, 13 kap. 3 § TFS 1998:14, 13 kap. 11 § TFS 1997:46, 13 kap. 33 § TFS 1995:27, 13 kap. 45 § TFS 1998.14, 8 kap. 14 § TFS 1995:23, 8 kap. 22 § TFS 1997:46, 8 kap. 23 § TFS 1998:14, 8 kap. 24 § TFS 1999:14, 8 kap. 11 § TFS 1998:14, 8 kap. 16 § TFS 1995:14. )

8 kap. Tullager

1 §  Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas för alla typer av lager utom typ F. För jordbruksvaror för vilka exportbidrag påyrkas på grund av uppläggning på tullager gäller ytterligare föreskrifter.

3 §  Fråga om tillstånd att inrätta tullager prövas av den tullregion där lagret avses vara beläget utom för tullager av typ E, där fråga om tillstånd prövas av den tullregion där lagerhavarens huvudsakliga bokföring finns.

En tullregion kan medge att särskilt tullager typ C (proviantlokal) inrättas för förvaring av icke-gemenskapsvaror som skall användas för proviantering av luftfartyg. Tillstånd att inrätta proviantlokal meddelas endast om den avsedda lagerrörelsen med hänsyn till läge och beskaffenhet kan samordnas med tullverksamheten på ett tillfredsställande sätt. För proviantlokal gäller föreskrifterna om tullager med de avvikelser som anges i 30 a—30 c §§.

Tullregionen kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerhet har ställts. Vid sådant tillfälligt bortförande från tullager som avses i artikel 110 i förordningen (EEG) nr 2913/92, vid sådan överföring av varor mellan tullager som avses i artikel 111 i nämnda förordning och vid tillämpning av artikel 511.4 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall säkerhet alltid ställas.

Tullkontor som har överinseende över lagret benämns övervakningstullkontor.

(Senaste lydelse TFS 1997:46.)

Allmänna råd till tredje stycket

Vid tullregionens bedömning av frågan om ställande av säkerhet bör hänsyn tas bland annat till om företaget är nystartat och till om regionen har särskilda upplysningar som kan vara av betydelse. Att företaget bedöms ha tillräcklig kreditvärdighet är en förutsättning för att krav på säkerhet skall kunna underlåtas. Upplysning om företagets kreditvärdighet lämnas av Tullverkets huvudkontor.

Om säkerhet krävs bör tullregionen vid prövning av säkerhetens storlek och omfattning ta hänsyn till förvaringssättet för varorna, varornas värde, om varorna är belagda med hög tull eller annan skatt och om varorna är stöldbegärliga. Om omständigheterna motiverar det bör säkerhet ställas även för avgift som skall tas ut för varor vid import från tredje land. Ställande av säkerhet för mervärdesskatt bör komma ifråga endast i undantagsfall.

(Senaste lydelse TFS 1999:14. Ändringen innebär bl.a. att det allmänna rådet avser paragrafens tredje stycke i stället för dess andra stycke.)

4 §  Bestämmelserna i 4 kap. 2 § första stycket, 3 § tredje stycket och 4 § tillämpas även i fråga om tullager.

(Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.)

8 §  Fråga om tillstånd för lagerhavare att tillämpa ett förenklat deklarationsförfarande vid uppläggning på tullager prövas av tullregionen. Förenklat förfarande får dock inte tillämpas vid uppläggning av spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror.

15 §  På varje tulldeklaration skall lagerhavaren teckna godsregistreringsnummer (godsnummer).

Om en tulldeklaration omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de förekommer i deklarationen. Om deklarationen innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer. Med sändning avses här varje varumängd som tagits upp för sig till kollital, vikt eller annan kvantitet.

Tullregion bestämmer närmare om sammansättningen av godsnummer i tullagerjournal. I godsnummer skall ingå journalsbeteckningen P, Q, S, T, U, V, Y eller Z samt en identitetsbeteckning för lagret (lokalkod). Om tullagret är inrättat i omedelbar anslutning till tillfälligt lager som innehas av samme lagerhavare, bör samma lokalkod användas som för det tillfälliga lagret.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för tullager typ B.

(Senaste lydelse TFS 1994:61.)

Allmänna råd

När tullager helt eller delvis används för förvaring av varor avsedda för proviantering av fartyg eller luftfartyg bör tullregionen föreskriva att dessa varor skall redovisas i särskild tullagerjournal. Journalsbeteckningen P bör reserveras för sådan journal. Vidare bör föreskrivas att varor avsedda för proviantering i förekommande fall förvaras åtskilda från övriga varor.

24 a §  Om icke-gemenskapsvara som förvaras på tullager skall användas för proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning eller försäljning ombord vid resa till en plats utanför EG:s tullområde får varan lämnas ut endast om mottagaren har beviljats provianteringstillstånd. Varan skall därvid anmälas till transitering. Sådan anmälan anses även vara anmälan till återexport. Om varorna tas ombord utan att tulltjänsteman är närvarande, skall varan kvitteras av bemyndigad företrädare för den som erhållit provianteringstillståndet innan tullkontoret avslutar transiteringen. I 7 kap. 44 § finns föreskrifter om när lättnader kan medges för regler avseende anmälan, ankomstattest och försegling vid transitering.

27 §  Bestämmelserna om inventering i 4 kap. 32—34 §§ tillämpas även i fråga om tullager. Dock skall om spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror förvaras på tullagret dessa varor inventeras minst två gånger per år.

29 §  Om det finns skäl till det får tullagertillstånd återkallas även i andra fall än de som anges i artikel 512 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Innan tullagertillstånd återkallas skall lagerhavaren beredas tillfälle att yttra sig över den tilltänkta återkallelsen, såvida det inte uppenbarligen skulle medföra stora risker från kontrollsynpunkt att invänta ett sådant yttrande.

Beslut om återkallelse får meddelas av den tullregion som meddelat tullagertillståndet.

29 a §  Har ett tillstånd att inneha tullager återkallats eller utgår i annat fall giltighetstiden för sådant tillstånd, skall lagerhavaren inom tid som övervakningstullkontoret bestämmer deklarera de varor, som enligt redovisningen finns kvar på lagret, för övergång till fri omsättning eller anmäla dem till en annan godkänd tullbehandling. Anmäls inte icke-gemenskapsvaror till en godkänd tullbehandling inom föreskriven tid tas tull och annan skatt ut ur varorna.

30 a §  När icke-gemenskapsvaror som utgjort proviant på inkommande luftfartyg eller överförts med luftfartyg från annan proviantlokal, tas in i proviantlokal skall innehavaren av proviantlokalen (lokalhållaren) lämna anmälan om det till övervakningstullkontoret. Anmälan skall upprättas med ledning av uppräkning av varorna. Anmälan skall upprättas på den handling, Sales Report eller motsvarande, som medföljer varorna och som upprättats i ett eller flera exemplar vid uttag från proviantlokalen eller vid proviantering utomlands (avräkningsdokument).

30 b §  När varor skall tas ut från en proviantlokal för proviantering av luftfartyg, skall detta anmälas till övervakningstullkontoret. Anmälan skall ske genom avlämnande av ett exemplar av avräkningsdokument som upprättas med anledning av uttaget.

En tullregion kan medge att anmälan om proviantering av luftfartyg som går i linjefart görs i förenklad form och lämnas periodvis. Sådan anmälan skall innehålla uppgift om vid vilka flighter proviantering kommer att ske och vilket varusortiment som är aktuellt vid respektive proviantering.

30 c §  Lokalhållarens redovisning skall innehålla, förutom vad som föreskrivs i 16 och 25 §§,

1. uppläggningshandlingar med noteringar om avräknad kvantitet vid intagning,

2. avräkningsdokument och andra anmälningshandlingar rörande uttag från proviantlokalen samt förlustrapporter och rapporter om skador.


1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

2. Fram till och med den sista december 1999 får dock lagerhavare som så önskar fortsätta att ha sin redovisning ordnad i enlighet med bestämmelserna i 13 kap 22—26 §§ i dess gamla lydelse. Lagerhavare som vill använda denna möjlighet skall anmäla detta till tullregionen.