tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:32

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2004:13
som utkom från trycket 11 juni 2004


Åberopade bemyndiganden

TFS 1999:32; 1 och 2 §§ förordningen (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg och efter samråd med Riksskatteverket

TFS 2004:13; 1 och 2 §§ förordningen (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om proviantering av fartyg och luftfartyg

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2004:13.)

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser för verkställigheten av lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg och förordningen (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

2 §  Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor meddelar tillstånd till proviantering enligt 10 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Chefen för kompetenscentret får besluta att visst tullkontor får meddela tillstånd till proviantering. Kompetenscentret får även i övrigt fatta beslut avseende sådan proviantering.

Ett tillstånd till proviantering kan gälla för visst tillfälle eller för viss tid.

Ett beslut om tillstånd till proviantering får innehålla bestämmelser om uppgiftsskyldighet för tillståndshavaren.
(TFS 2004:13)

Allmänna råd

I 5 och 6 §§ i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg anges vissa begränsningar i rätten till proviantering för vissa fartygslinjer. Det kan även finnas andra skäl för begränsningar. Till exempel bör inte rätt att proviantera tobaksvaror för förbrukning ombord medges avseende fartyg för vilka rökförbud gäller.

Beslut om att ett visst tullkontor får meddela tillstånd till proviantering bör bara gälla tillstånd till proviantering för visst tillfälle. Sådan rätt bör bara ges de tullkontor där det geografiska läget och den aktuella trafikstrukturen gör det relevant med proviantering av fartyg eller luftfartyg.
(TFS 2004:13)

3 §  Ett beslut om tillstånd till proviantering för visst tillfälle skall innehålla uppgift om

— sort och kvantitativa gränser för de varor som får provianteras med stöd av tillståndet,

— det fartyg eller det luftfartyg som tillståndet omfattar, samt

— det eller de ändamål för vilket eller vilka proviantering medges.
(TFS 2004:13)

Allmänna råd

För ansökan om och beviljande av tillstånd till proviantering för visst tillfälle bör blanketten Tillstånd till proviantering för visst tillfälle (Tv 603.10) användas.

Vid utfärdande av provianteringstillstånd för visst tillfälle för förbrukning av andra ombordvarande än passagerare på fartyg, som används för yrkesmässig passagerar- eller godsbefordran och som skall avgå till utrikes ort, bör nedanstående användas som riktmärke när skälig mängd skall fastställas.

Mängd per person:

— spritdrycker högst två liter per vecka,

— vin med en alkoholhalt om minst 8,5 volymprocent högst två liter per vecka, samt

— tobaksvaror högst 50 gram per dygn.

I ovanstående bör inräknas de mängder som redan finns ombord innan provianteringen beviljas. Normalt behov av representation bör anses ingå i angivna mängder.

Bedömning av skälig mängd när provianteringstillstånd för viss tid har utfärdats får i allmänhet ske i efterhand genom att jämföra de ombordtagna mängderna med antalet passagerare och besättningsmän.

Beslut som innebär att proviantering inte beviljas med den mängd som begärts i ansökan kan överklagas. Detta innebär bl.a. att den som fattar beslutet har skyldighet att lämna beslutsmotivering och anvisning om hur beslutet kan överklagas.

När det gäller proviantering av fartyg för visst tillfälle för förbrukning av andra ombordvarande än passagerare bör begreppet resa tolkas så att denna kan pågå från det att fartyget provianterar varor i en hamn tills det att det återvänder till en hamn i samma land för att fylla på sitt förråd. Med andra ord bör den som söker provianteringstillstånd ges utrymme att definiera resans längd som den tid som förlöper mellan den aktuella provianteringen och nästföljande planerade proviantering i svensk hamn.
(TFS 2004:13)

4 §  Tillstånd till proviantering för viss tid som beviljas för den som bedriver verksamhet på fartyg skall avse fartyg som trafikerar viss linje eller vissa linjer.

Tillstånd till proviantering för viss tid som beviljas för den som bedriver verksamhet på luftfartyg kan avse en eller flera linjer till ett eller flera länder och avse ett eller flera luftfartyg utan att luftfartygen närmare behöver definieras.

I tillstånd skall anges för vilka ändamål de varor som omfattas av tillståndet får användas.

Allmänna råd

Tillstånd till proviantering för viss tid bör inte beviljas för längre tid än högst ett år.

Ett och samma provianteringstillstånd som avser viss tid och avser flera linjer bör inte omfatta linjer för vilka gäller olika förutsättningar för provianteringen. Detta bl.a. för att det inte skall råda någon oklarhet beträffande för vilka ändamål provianten får användas och beträffande vem som blir skattskyldig om provianten används otillbörligt.
(TFS 2004:13)

5 §  I tillstånd till proviantering för viss tid skall föreskrivas att tillståndshavaren skall ha en bokföring som är så ordnad att,

— det går att skilja de obeskattade gemenskapsvaror som omfattas av tillståndet från andra varor,

— det framgår i vilka mängder varor av det slag som tillståndet avser har tagits emot från respektive upplagshavare och som tillståndshavaren själv tagit emot i egenskap av registrerad varumottagare,

— det framgår var och i vilka mängder sådana varor lagrats, förbrukats respektive försålts ombord,

— det framgår svinn eller annan förlust av varor,

— det framgår vilka resor som har gjorts, respektive resas längd i tid räknat, antalet passagerare och besättningsmän samt

— om särskild lagerbokföring förs skall den vara knuten till den ordinarie affärsbokföringen.

Dessutom skall tillståndet innehålla

— krav på att bokföringen inom angivna perioder ställs till förfogande för granskning av Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor,

— upplysning om att tillståndshavaren blir skattskyldig för varor som med stöd av tillståndet förvärvats skattefritt och som använts för annat ändamål än det som varit förutsättningen för skattefriheten, samt

— upplysning om under vilka förhållanden tillståndet kan återkallas.

Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor kan medge att vissa uppgifter undantas från kraven på bokföringen om sådana uppgifter på annat sätt kan säkerställas eller om krav på sådana uppgifter skulle innebära en orimlig belastning för den sökande.
(TFS 2004:13)

6 §  Tillståndshavaren är skyldig att se till att upplagshavare som levererar gemenskapsvaror, som provianteras med stöd av ett tillstånd enligt denna författning, får ett kvitto, utfärdat av behörig företrädare, som visar datum för mottagandet, vilka varor och i vilken mängd dessa tagits emot. Kvittot skall förvaras av upplagshavaren. En kopia av kvittot skall behållas av tillståndshavaren.

Allmänna råd

Mottagningskvittens kan när provianteringstillstånd beviljats för visst tillfälle tecknas i särskilt utrymme på den blankett där tillståndet beviljats. Har provianteringstillståndet beviljats för viss tid kan mottagningskvittens tecknas på särskild handling som ex. kan utgöras av en kommersiell handling som utfärdats av upplagshavaren.

Enligt 3 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får proviantering inte ske med icke-gemenskapsvaror vid resa till plats inom EG:s tullområde. Om en icke-gemenskapsvara skall tas ombord för att användas som proviant för förbrukning ombord skall den därför anmälas till tullförfarandet övergång till fri omsättning. Befrielse från tull, skatt och andra importavgifter, dock inte avgifter inom den gemensamma jordbruks- eller fiskeripolitiken, kan därvid medges om de kriterier som är föreskrivna för sådan vara i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. är uppfyllda dvs. i allmänhet att provianten skall förbrukas ombord. Att kriterierna för avgiftsbefrielse är uppfyllda kan styrkas genom att behörig företrädare för den som driver verksamheten ombord lämnar försäkran om att varorna skall tas ombord och användas som proviant för förbrukning ombord. Befrielse från tull, skatt och andra importavgifter innebär dock inte befrielse från att iaktta de eventuella övriga importföreskrifter som gäller för varan. Vid ett förfarande enligt detta stycke bör procedurkoden 4000 resp. 4071 användas.

När varan har övergått till fri omsättning har dess status övergått från icke-gemenskapsvara till gemenskapsvara. Är varan en alkoholdryck eller en tobaksvara krävs provianteringstillstånd för att den skall få tas ombord eftersom den genom att ha befriats från skatt är att anse som obeskattad.

Icke-gemenskapsvara som avses att tas ombord på fartyg eller luftfartyg som proviant för försäljning ombord vid resa till plats inom EG:s tullområde men utanför EG:s skatteområde måste genom övergång till fri omsättning ändra status från icke-gemenskapsvara till gemenskapsvara. Vid denna förtullning kan befrielse från tullavgifter inte medges. Skatt behöver dock inte tas ut för varan eftersom proviantering för här avsedd försäljning får ske med obeskattade gemenskapsvaror. Det kan därför vara lämpligt att uppmana varuägaren, att om varan utgörs av punktskattepliktig vara, förvara denna, efter det att den förtullats, på skatteupplag. Vid en förtullning enligt detta stycke bör procedurkoden 4000 resp. 4071 användas.

Gemenskapsvara som tas ombord för proviantering vid resa till ort utanför EG:s tullområde eller resa utanför EG:s skatteområde betraktas normalt inte som en export. Utgörs varorna av obeskattade alkoholdrycker eller tobaksvaror får dock upplagshavare göra avdrag för skatt på dessa varor enligt bestämmelserna i 32 § första stycket 5 och 6 lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Mottagandet av varorna bör styrkas på sätt som angivits ovan.

Icke-gemenskapsvara som tas ombord för proviantering vid resa till ort utanför EG:s tullområde anses utgöra en återexport. Särskild anmälan om återexport behöver dock inte ske. Varan skall emellertid anmälas till transitering. Detta framgår av 10 kap. 27 § tullordningen (TFS 2000:20). Kvittens på att varorna tagits emot kan tecknas på baksidan i fält 56 på blad 4 av enhetsdokumentet när detta används som transiteringsdokument.
(TFS 2004:13)

7 §  Den som innehar tillstånd till proviantering för viss tid skall kontinuerligt till Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor inge en aktuell lista över behöriga företrädare för tillståndshavaren.
(TFS 2004:13)


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 1999:32
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

TFS 2004:13
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.