tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:32

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 29 juni 1999

Bemyndigande: 1 och 2 §§ förordningen (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg och efter samråd med Riksskatteverket

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om proviantering av fartyg och luftfartyg

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser för verkställigheten av lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg och förordningen (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

2 §  En tullregion får för Tullverkets räkning bevilja tillstånd till proviantering enligt 10 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Tullregionen får även i övrigt fatta beslut avseende sådan proviantering.

Ett tillstånd till proviantering kan gälla för proviantering vid visst tillfälle eller för proviantering inom viss tid.

Ett beslut om tillstånd till proviantering får innehålla bestämmelser om uppgiftsskyldighet för tillståndshavaren.

Allmänna råd

I 5 och 6 §§ i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg anges vissa begränsningar i rätten till proviantering i vissa fall. Det kan även finnas andra skäl för begränsningar. Sålunda bör avseende fartyg för vilka gäller rökförbud inte medges rätt att proviantera tobaksvaror för förbrukning ombord.

Om ansökan om provianteringstillstånd för viss tid görs av någon som driver rörelse med registrerad firma bör tullregion kräva att styrkt kopia av registreringsbevis bifogas ansökan.

3 §  Ett beslut om tillstånd för proviantering vid visst tillfälle skall innefatta

— sort och kvantitativa gränser för de varor som får provianteras med stöd av tillståndet,

— det fartyg eller det luftfartyg som tillståndet omfattar,

— det eller de ändamål för vilket eller vilka proviantering medges.

Allmänna råd

För ansökan och beviljande av provianteringstillstånd avseende visst tillfälle bör blankett Tillstånd till proviantering för visst tillfälle (Tv 603.10) användas.

Vid utfärdande av provianteringstillstånd för visst tillfälle för förbrukning av andra ombordvarande än passagerare på fartyg, som används för yrkesmässig passagerar- eller godsbefordran och som skall avgå till utrikes ort, bör nedanstående användas som riktmärke när skälig mängd skall fastställas.

Mängd per person:
Spritdrycker högst en liter per vecka
Vin högst två liter per vecka
Tobaksvaror högst 40 gram per dygn

I ovanstående bör inräknas de mängder som redan finns ombord innan provianteringen beviljas. Normalt behov av representation bör anses ingå i angivna mängder.

Bedömning av skälig mängd när provianteringstillstånd för viss tid har utfärdats får i allmänhet ske i efterhand genom att jämföra de ombordtagna mängderna med antalet passagerare och besättningsmän.

Beslut som innebär att proviantering inte beviljas med den mängd som begärts i ansökan kan överklagas. Detta innebär bl.a. att den som fattar beslutet har skyldighet att lämna beslutsmotivering och anvisning om hur beslutet kan överklagas.

4 §  Tillstånd till proviantering för viss tid som beviljas för den som bedriver verksamhet på fartyg skall avse fartyg som trafikerar viss linje eller vissa linjer.

Tillstånd till proviantering för viss tid som beviljas för den som bedriver verksamhet på luftfartyg kan avse en eller flera linjer till ett eller flera länder och avse ett eller flera luftfartyg utan att luftfartygen närmare behöver definieras.

I tillstånd skall anges för vilka ändamål de varor som omfattas av tillståndet får användas.

Allmänna råd

Provianteringstillstånd som avser viss tid bör inte beviljas för längre tid än högst ett år. Provianteringstillstånd som avser tiden fr.o.m. 1999-07-01 bör dock inte avse längre tid än t.o.m. 1999-12-31.

Ett och samma provianteringstillstånd som avser viss tid och avser flera linjer bör inte omfatta linjer för vilka gäller olika förutsättningar för provianteringen. Detta bl.a. för att det inte skall råda någon oklarhet beträffande för vilka ändamål provianten får användas och beträffande vem som blir skattskyldig om provianten används otillbörligt.

Företagsenheten utarbetar mallar för beslut om provianteringstillstånd. Mallarna publiceras i enhetens meddelandeserie.

5 §  I provianteringstillstånd som avser viss tid skall föreskrivas att tillståndshavaren skall ha en bokföring som är så ordnad att,

— det går att skilja de obeskattade gemenskapsvaror som omfattas av tillståndet från andra varor,

— det framgår i vilka mängder varor av det slag som tillståndet avser har tagits emot från respektive upplagshavare och/eller som tillståndshavaren själv tagit emot i egenskap av registrerad varumottagare,

— det framgår var och i vilka mängder sådana varor lagrats, förbrukats respektive försålts ombord,

— det framgår svinn eller annan förlust av varor,

— det framgår vilka resor som har gjorts, respektive resas längd i tid räknat, antalet passagerare och besättningsmän samt

— om särskild lagerbokföring förs skall den vara knuten till den ordinarie affärsbokföringen.

Dessutom skall tillståndet innehålla

— krav på att bokföringen inom angivna perioder ställs till förfogande för granskning av den tullregion som utfärdat tillståndet till proviantering,

— upplysning om att tillståndshavaren blir skattskyldig för varor som med stöd av tillståndet förvärvats skattefritt och som använts för annat ändamål än det som varit förutsättningen för skattefriheten, samt

— upplysning om under vilka förhållanden tillståndet kan återkallas.

Tullregionen kan medge att vissa uppgifter undantas från kraven på bokföringen om sådana uppgifter på annat sätt kan säkerställas eller om krav på sådana uppgifter skulle innebära en orimlig belastning för den sökande.

6 §  Tillståndshavaren är skyldig att se till att upplagshavare som levererar gemenskapsvaror, som provianteras med stöd av ett tillstånd enligt denna författning, får ett kvitto, utfärdat av behörig företrädare, som visar datum för mottagandet, vilka varor och i vilken mängd dessa tagits emot. Kvittot skall förvaras av upplagshavaren. En kopia av kvittot skall behållas av tillståndshavaren.

Allmänna råd

Mottagningskvittens kan när provianteringstillstånd beviljats för visst tillfälle tecknas i särskilt utrymme på den blankett där tillståndet beviljats. Har provianteringstillståndet beviljats för viss tid kan mottagningskvittens tecknas på särskild handling som ex. kan utgöras av en kommersiell handling som utfärdats av skatteupplagshavaren.

Enligt 3 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får proviantering inte ske med icke-gemenskapsvaror vid resa till plats inom EG:s tullområde. Om en icke-gemenskapsvara skall tas ombord för att användas som proviant för förbrukning ombord skall den därför anmälas till tullförfarandet övergång till fri omsättning. Befrielse från tull, skatt och andra importavgifter, dock inte avgifter inom den gemensamma jordbruks- eller fiskeripolitiken, kan därvid erhållas om de kriterier som är föreskrivna för sådan vara i lagen (1994:1457) om tullfrihet m.m., förordningen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. är uppfyllda d.v.s. i allmänhet att provianten skall förbrukas ombord. Att kriterierna för avgiftsbefrielse är uppfyllda kan styrkas genom att behörig företrädare för den som driver verksamheten ombord avlämnar försäkran om att varorna skall tas ombord och användas som proviant för förbrukning ombord. Befrielse från tull, skatt och andra importavgifter innebär dock inte befrielse från att iaktta de eventuella övriga importföreskrifter som gäller för varan. Den procedurkod som bör anges vid här avsett förfarande är 4000 resp 4071.

När varan har övergått till fri omsättning har dess status övergått från ickegemenskapsvara till gemenskapsvara. Är varan en alkoholdryck eller en tobaksvara erfordras provianteringstillstånd för att den skall få tas ombord eftersom den genom att ha befriats från skatt är att anse som obeskattad.

Icke-gemenskapsvara som avses att tas ombord på fartyg eller luftfartyg som proviant för försäljning ombord vid resa till plats inom EG:s tullområde men utanför EG:s skatteområde måste genom övergång till fri omsättning ändra status från icke-gemenskapsvara till gemenskapsvara. Vid denna förtullning kan befrielse inte ske från tullavgifter. Skatt behöver dock inte tas ut för varan eftersom proviantering för här avsedd försäljning får ske med obeskattade gemenskapsvara. Det kan därför vara lämpligt att uppmana varuägaren, att om varan utgörs av punktskattepliktig vara, förvara denna, efter det att den förtullats, på skatteupplag. Procedurkod som bör användas vid nämnd förtullning är desamma som nämnts ovan.

Gemenskapsvara som tas ombord för proviantering vid resa till ort utanför EG:s tullområde eller resa utanför EG:s skatteområde betraktas normalt inte som en export. Utgörs varorna av obeskattade alkoholdrycker eller tobaksvaror får dock innehavare av skatteupplag göra avdrag för skatt på dessa varor enligt bestämmelserna i 32 § e) – f) i lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Mottagandet av varorna bör styrkas på sätt som angivits ovan.

Icke-gemenskapsvara som tas ombord för proviantering vid resa till ort utanför EG:s tullområde anses utgöra en återexport. Särskild anmälan om återexport behöver dock inte ske. Varan skall dock anmälas till transitering. Detta framgår av 24 a § TO. Kvittens på att varorna tagits emot kan tecknas på baksidan i fält 56 av exemplar fyra av enhetsdokumentet när detta används som transiteringsdokument.

7 §  Den som innehar provianteringstillstånd för viss tid skall kontinuerligt till tullregionen inge en aktuell lista över behöriga företrädare för tillståndshavaren.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.