tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:31

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 24 juni 1999

Bemyndigande: 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

dels att i 2 och 6 §§ ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullkontor" i motsvarande form,

dels att i 4 § orden "den tullmyndighet" skall bytas ut mot "det tullkontor",

dels att i 5 och 6 §§ orden "kameralsektionen på Generaltullstyrelsen" skall bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor, ekonomienheten",

dels att 3 § skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av 2 § TFS 1994:56; 4 § TFS 1994:56; 5 § TFS 1994:44; 6 § TFS 1994:44.)

3 §  Gränsförsäkring som avses i 12 § 2 trafikförsäkringsförordningen (1976:359) skall utfärdas av ett tullkontor med användande av fastställd numrerad blankett till gränsförsäkringskort serie E (Bilaga B). Premie skall betalas i svensk valuta enligt särskild premietariff (Bilaga C). För annat motorfordon än sådant som är inrättat huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran skall premie betalas såsom för motorcykel.

Försäkringskort som avses i denna paragraf skall utfärdas i original och kopia. Originalet skall utlämnas till fordonets förare. Kopian skall till månadens slut förvaras hos det tullkontor som utfärdat kortet.

För icke registrerat tävlingsfordon för vilket trafikförsäkring inte finns behöver gränsförsäkring ej tecknas om den som svarar för fordonet skriftligen försäkrar att det inte skall användas utanför inhägnat tävlingsområde.

Vid införsel av fordon som beräknas kvarstanna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz högst en månad skall minimipremie erläggas. Anges längre vistelsetid skall premie uttas för den uppgivna tiden.

Har trafikförsäkringspremie betalats med högre belopp kan Trafikförsäkringsföreningen efter ansökan medge återbetalning. Regeln om minipremie tillämpas därvid.

(Senaste lydelse TFS 1994:56.)


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.