tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:29

med ändringar i TFS 1997:35

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 28 juni 1999

Bemyndigande: 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom den Europeiska unionen, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel m.m. av krigsmateriel

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel m.m. av krigsmateriel

dels att i 1 och 2 §§ ordet "tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att i 3, 5, 7 och 10 §§ ordet "tullmyndigheten" skall bytas ut mot "tullkontoret",

dels att i rubriken före 9 § ordet "Tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullkontor",

dels att 8 och 10 §§ skall ha följande lydelse.

8 § Tullregion inom vars verksamhetsområde anmälan om utförsel skall lämnas enligt 9 § får i enskilda fall om det finns särskilda skäl för det

1. medge undantag från skyldigheten att anmäla utförsel enligt 15 § förordningen (1992:1303) vid enstaka utförsel,

2. vid utförsel till tredje land medge att anmälan om utförsel lämnas i form av en skriftlig avisering. För sådan avisering har 3 § första och tredje styckena motsvarande tillämpning. En fullständig anmälan om utförsel enligt 4 § skall lämnas senast 48 timmar före varornas första inlastning i transportmedel.

Tullverkets huvudkontor kan medge undantag från anmälningsskyldigheten i 15 § förordningen (1992:1303) även i andra fall än de som anges i första stycket.

10 § Anmälan om transport av krigsmateriel genom Sverige utan omlastning skall lämnas till närmaste tullkontor i samband med införsel. Vid omlastning skall anmälan lämnas till det tullkontor inom vars område den sista omlastningen sker.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.