tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:28

med ändringar i TFS 1998:20

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 28 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:29

Bemyndigande: 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:20) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel eller export av strategiska produkter

Generaltullstyrelsen föreskriver [] i fråga om föreskrifter (TFS 1998:20) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel eller export av strategiska produkter

dels att i 1 och 2 §§ ordet "tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att i 3 § ordet "tullmyndigheten" skall bytas ut mot "tullkontoret",

dels att i rubriken före 6 § ordet "Tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullkontor",

dels att 5 § skall ha följande lydelse.

5 §  Tullregion inom vars verksamhetsområde anmälan om utförsel eller export skall lämnas enligt 6 § får i enskilda fall om det finns särskilda skäl för det

1. medge undantag från skyldigheten att anmäla utförsel eller export enligt 17 § förordningen (1998:400) vid enstaka utförsel eller export.

2. vid export till tredje land medge att anmälan om export lämnas i form av en skriftlig avisering. För sådan avisering har 3 § motsvarande tillämpning. En fullständig tulldeklaration för export enligt 4 § skall lämnas senast 48 timmar före varornas första inlastning i transportmedel.

Tullverkets huvudkontor kan medge undantag från anmälningsskyldigheten i 17 § förordningen (1998:400) även i andra fall än de som anges i första stycket.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.