tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:27

med ändringar i TFS 1994:57

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 28 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 2012 genom TFS 2012:3

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:57) för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.;

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:57) för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

dels att i nuvarande 1 § skall ordet "tullmyndighet" bytas ut mot "tullkontor",

dels att i 2 § skall ordet "tullmyndighet" bytas ut mot "tullregion",

dels att i 4, 12, 35, 40, 42, 43 och 48 §§ skall ordet "tullkontor" i olika böjningsformer bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i 49 och 53 §§ skall orden "det tullkontor" bytas ut mot "den tullregion",

dels att i 18 och 24 §§ skall orden "Lokal tullmyndighet" bytas ut mot "Tullregion", dels att i 18, 24, 32 §§ skall ordet "Generaltullstyrelsen" bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor",

dels att i 44 § skall ordet "cirkulär" bytas ut mot "föreskrifter",

dels att nuvarande 1 § skall betecknas 1 b §,

dels att rubriken till Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:57) för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall ha följande lydelse,

dels att rubriken till bilagan till Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:57) för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall ha följande lydelse,

dels att 16, 17, 22, 28 och 52 §§ skall ha följande lydelse,

dels att nuvarande rubrik närmast före 1 § skall sättas närmast före 1 b §,

dels att det skall införas tre nya paragrafer, 1, 1 a och 2 a §§ av följande lydelse.

dels att det skall införas en ny rubrik före 1 § av följande lydelse,
( Senaste lydelse av nuvarande 1 § TFS 1998:19; 53 § TFS 1998:19 )

Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tullfrihet m.m. (TFS 1994:57)

Inledande bestämmelser

1 § Tullregion är behörig myndighet enligt förordning (EEG) nr 918/83 om inte annat föreskrivits.

1 a § Anmälan eller handling som skall lämnas till Tullverket enligt 3, 4, 5 eller 11 §§ förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall lämnas till tullregion

Tullregion företräder Tullverket i frågor som avses i 7 § andra stycket och 21 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Tullverkets huvudkontor prövar frågor om dispens enligt 8 § andra och tredje stycket samt 14 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Anmälan till Tullverket enligt 8 § tredje stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall dock lämnas till tullregionen.

2 a § § Fråga om godkännande av institution, inrättning eller organisation som mottagare berättigad att införa vissa varuslag tullfritt i fall som avses i förordning (EEG) nr 918/83 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45).

16 § Fråga om tillstånd till tullfri import enligt artiklarna 51—53 i förordning (EEG) nr 918/83 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45).

Ansökan om tillstånd till tullfri import enligt artikel 59 a i förordning (EEG) nr 918/83 skall lämnas till Tullverkets huvudkontor.

17 § Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt artiklarna 51—53 och 59 a i förordning (EEG) nr 918/83 genom meddelande i utskrift av ärendet, tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskrifterna i artiklarna 57, 59 och 59 b i förordning (EEG) nr 918/83.

22 § Fråga om tillstånd till tullfri import enligt artikel 63 a i förordning (EEG) nr 918/83 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45).

28 § Fråga om tillstånd till tullfri import enligt artiklarna 71 och 72 i förordning (EEG) nr 918/83 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45).

52 § Den tullskyldiges kontrolltullkontor enligt 1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45) har ansvaret för kontrollen av om varor använts för det ändamål som motiverat ett beslut om tullfrihet enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Kontrollen kan omfatta genomgång av den tullskyldiges bokföring.

Om den tullskyldige bedriver verksamhet inom flera tullregioner kan kontrollen utföras i samarbete med annan tullregion.

(Senaste lydelse TFS 1998:19.)

Bilaga

Exempel på luftfartsutrustning som avses i 41 § Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tullfrihet m.m. (TFS 1994:57)


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.