tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:26

med ändringar i TFS 1972:50

beslutad den 18 juni 1999
Utkom från trycket den 28 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av maj månad 2005 genom TFS 2005:9

Bemyndigande: 2 § kungörelsen (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1972:50) om tillämpningsföreskrifter till Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1972:50) om tillämpningsföreskrifter till Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar att föreskrifterna skall ha följande lydelse.

Tullregion som prövar fråga om tull- och skattefrihet för vara som avses i 2 § kungörelsen (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar får i särskilda fall bestämma de villkor som skall gälla för att missbruk av den skall förhindras.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.