tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:25

beslutad den 11 juni 1999
Utkom från trycket den 21 juni 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:20

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om handläggning av ärenden om tjänsteförseelser m.m.

1 §  Den som enligt Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:250) och allmänna råd om arbetsordning för Tullverket är överordnad är skyldig att anmäla misstanke om att en anställd gjort sig skyldig till brott enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken, tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning eller uppträtt utanför arbetet på sådant sätt att Tullverkets eller dess anställdas anseende kan anses ha skadats.

2 §  Anmälan om misstanke enligt 1 § skall göras i form av en skriftlig rapport. I denna skall lämnas uppgifter om:

1. överträdelsens beskaffenhet,

2. den anställdes arbetsuppgifter då felet begicks,

3. de särskilda föreskrifter för arbetet den anställde haft att följa,

4. tidpunkten då överträdelsen begicks eller upptäcktes,

5. den anställdes olämpliga uppträdande utanför arbetet,

6. de omständigheter som anses styrka att den anställde gjort sig skyldig till sådan överträdelse,

7. de personer som kan lämna upplysningar i saken och

8. övriga omständigheter som kan vara av betydelse för bedömande av överträdelsen.

Andra personer som lämnat uppgifter i rapporten bör bekräfta uppgifterna genom att skriva på rapporten.

3 §  Anmälan enligt 1 § skall lämnas till chefen för den tullregion där den som lämnar anmälan är placerad. Är den som lämnar anmälan placerad vid huvudkontoret skall anmälan lämnas till juridiska enheten.

När en anmälan enligt 1 § mottagits skall den ytterligare utredning som behövs för komplettering av de uppgifter som lämnats i anmälan göras skyndsamt. Utredningen skall i regel ledas av chefen för tullregionen respektive chefen för juridiska enheten.

Avser anmälan anställd vid annan tullregion skall ärendet i stället lämnas över till denna region.

Är omständigheterna sådana att avskedande kan komma i fråga skall huvudkontoret, juridiska enheten, underrättas snarast dock senast två veckor efter det att omständigheterna först blev kända av arbetsledningen vid tullregionen.

Är omständigheterna sådana att uppsägning på grund av personliga skäl kan komma i fråga skall det av utredningen framgå om tullregionen anser att särskilda skäl för avstängning från arbetet under uppsägningstiden föreligger.

Den anställdes arbetstagarorganisation skall informeras om anmälan.

Allmänna råd

Chefen för tullregionen bör, mot bakgrund av gällande föreskrifter om behörighet till Tullverkets datasystem och arbetsrättsliga bestämmelser, bedöma om det finns behov av att ompröva behörigheter eller att tillfälligt omplacera tjänstemannen.

4 §  Vid utredning som avses i 3 § skall den anställde beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen uttala sig om vad som åberopas mot den anställde. Normalt bör den överordnade samt biträde, om den anställde anlitar sådant, vara närvarande om den anställde yttrar sig muntligt över anmälan.

De muntliga uppgifter som den anställde eller andra personer lämnar skall noggrant antecknas i protokoll samt bekräftas skriftligen.

5 §  Utredning enligt 3 § skall överlämnas till huvudkontoret om inte annat föreskrivits nedan.

Finner chefen för tullregionen beträffande förseelse som i och för sig kan medföra disciplinpåföljd men som är av mindre allvarligt slag, att godtagbar effekt kan uppnås genom annan lämplig åtgärd, skall disciplinpåföljd normalt inte komma i fråga. Samråd kan i dessa fall ske med huvudkontoret, juridiska enheten.

6 §  Om det anses lämpligt, kan vid misstanke om brott enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken, ärendet överlämnas till huvudkontoret, juridiska enheten, utan att utredning som avses i 3 § görs. Förundersökning kommer i förekommande fall att företas av allmän åklagare enligt bestämmelserna i rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen (1947:948).

Föreligger tillräckligt material för beslut om åtalsanmälan kan det i vissa fall vara lämpligt att tullregionen underlåter att vidta ytterligare utredning, t.ex. om det kan befaras att dess objektivitet i det aktuella fallet kan komma att ifrågasättas.

Sedan dom meddelats skall regionen sända en kopia av domen till huvudkontoret, juridiska enheten. Vad som nu sagts gäller dock inte när domstolen sänder avskrift av dom eller beslut enligt föreskrift i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

7 §  Protokoll över muntligt yttrande från den anställde eller från någon annan, som upprättas vid tullregion efter det att ärendet överlämnas till huvudkontoret, skall bekräftas på sätt som anges i 4 § andra stycket.

Protokollet eller annan utredning som den anställde företett skall snarast överlämnas till huvudkontoret, juridiska enheten.

Allmänna råd

Huvudkontoret bereder den anställde tillfälle att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) över anmälan. Begär den anställde att få lämna muntligt yttrande över anmälan bör detta tillåtas. Sådant yttrande bör i första hand lämnas till regionen. Anser chefen för regionen att den anställdes begäran bör avslås, bör frågan överlämnas till huvudkontoret för avgörande.

8 §  För att undvika fara eller för att upprätthålla ordning i arbetet skall en överordnad ta en anställd ur arbetet om det är nödvändigt. Om den anställde är påverkad av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel bör dessutom graden av sådan påverkan samt beskaffenhet och mängd utrönas.

Åtgärd att ta anställd ur arbetet skall snarast möjligt anmälas till personalenheten vid huvudkontoret respektive ekonomi- och personalenheten vid tullregionen. Berörd enhet skall undersöka om den anställde har problem med användande av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel. Enheten skall i samband med undersökningen bl.a. samråda med företagshälsovården och den anställdes arbetstagarorganisation.

Visar det sig att den anställde har missbruksproblem skall den berörda enheten i samråd med företagshälsovården och läkare vidta åtgärder för att bereda den anställde lämplig vård. Kan det antas att åläggande av disciplinpåföljd skulle motverka ändamålet med dessa åtgärder, får myndigheten underlåta att överlämna ärendet till huvudkontoret.

Första och andra stycket gäller i tillämpliga delar även när sådan anmälan som avses i 2 kap. 38 § Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:250) och allmänna råd om arbetsordning för Tullverket kommit in till berörd enhet.

9 §  Får en tullregion kännedom om att en anställd begått brott utanför arbetet och att brottet skäligen kan inverka på bedömandet av den anställdes lämplighet att inneha sin anställning i Tullverket, skall regionen sända ett exemplar av domen i målet till huvudkontoret, juridiska enheten.


Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 1999.