tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:23

med ändringar i TFS 1994:62

beslutad den 11 juni 1999
Utkom från trycket den 18 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och med hänvisning till 9 § tullagen (1994:1550)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:62) om tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att i 4 och 5 §§ Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:62) om tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden ordet ”tullmyndigheten” skall bytas ut mot ”Tullverket”.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.