tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:22

med ändringar i TFS 1999:16

beslutad den 11 juni 1999
Utkom från trycket den 18 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av november 2003 genom TFS 2003:24

Bemyndigande: 15 § turistvagnskungörelsen (1972:601)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:16) om turistvagnslicens

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:16) om turistvagnslicens

dels att i 2—4 och 7 §§ ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i 2—4 §§ ordet "Generaltullstyrelsen" skall bytas ut mot "Tullverkets huvudkontor",

dels att i 7 § orden "Generaltullstyrelsen, Ekonomi- och personalavdelningen (Serviceenheten)" skall bytas ut mot "serviceenheten vid Tullverkets huvudkontor",

dels att 6 § skall ha följande lydelse.

6 §  Den bokstav, som enligt 9 § första stycket turistvagnskungörelsen (1972:601) skall upptas på turistvagnsskylten, skall för tullregionerna vara följande.


Övre Norrlands- respektive

 

Nedre Norrlandsregionen

A

Mälardalsregionen

B

Östersjö- respektive Skåneregionen

C

Västsvenska regionen

D


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.