tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:21

med ändringar i TFS 1999:9

beslutad den 11 juni 1999
Utkom från trycket den 18 juni 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av november 2003 genom TFS 2003:24

Bemyndigande: 14 § exportvagnskungörelsen (1964:39)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:9) om exportvagnar

Generaltullstyrelsen [föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter (TFS 1999:9) om exportvagnar

dels att i 1, 2, 4 och 7 §§ ordet "tullmyndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att i 7 § orden "Generaltullstyrelsen, Ekonomi- och personalavdelningen (Serviceenheten)" skall bytas ut mot "serviceenheten vid Tullverkets huvudkontor",

dels att 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse.

3 §  Exportvagnsförteckning förs hos följande tullregioner.

Nedre Norrlandsregionen,

Mälardalsregionen,

Skåneregionen och

Västsvenska regionen.

6 §  Den bokstav, som enligt 9 § första stycket exportvagnskungörelsen (1964:39) skall finnas på exportvagnsskylten, skall vara

i Nedre Norrlandsregionen

A

i Mälardalsregionen

B

i Skåneregionen

C

i Västsvenska regionen

D, E, F


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.