tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:20

beslutad den 11 juni 1999
Utkom från trycket den 18 juni 1999

Bemyndigande: 3 § förordningen (1988:1066) om uppbörd m.m. av fordonsskatt på utländska fordon och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1993:43) om fordonsskatt på utländska fordon

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1993:43) om fordonsskatt på utländska fordon skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1999.