tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:18

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 21 april 1999
Utkom från trycket den 30 april 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42)

dels att punkterna 1.1.5, 23.1.1, 23.1.2 och 23.1.5 skall upphöra att gälla,

dels att rubriken till punkten 23.1 skall utgå,

dels att punkterna 1.2.8 och 1.3.6 skall ha följande lydelse.

1.2.8

De handlingar som bildar inkommande fartygsanmälan och tullpass används på följande sätt.

Handling

Blad nr

Användning

Fartygsdeklaration

1

Sorteras ut

 

2

Tullpass vid fortsatt inresa, sorteras ut i annat fall

 

3

Verifikation till skeppslistan

 

4

Lämnas till polismyndighet jämte besättnings- och passagerarlistor

     

Fartygsuppgift

1

Förvaras i datumföljd

 

2

Tullpass vid fortsatt inresa, sorteras ut i annat fall

     

Anmälan för fartyg i passagerartrafik

 

Förvaras i datumföljd

   
     

Proviantdeklaration och besättningsdeklaration

Bifogas tullpass när sådant utfärdas på inkommande (1.2.7). Behålls i annat fall. Deklarationer som behållits skall i vissa fall bifogas tullpass för utresa (se 1.3.4)

     

Lastdeklaration

   

— last till landet

 

För orten avsedd deklaration, se 2.1. Övriga bifogas tullpass (1.2.7).

— last genom landet

 

Bifogas tullpass när sådant utfärdas på inkommande (1.2.7). Behålls av tullanstalt där den inkommande resan avslutas

     

Tullpass

 

Behålls av tullanstalt där den inkommande resan avslutas

(Senaste lydelse TFS 1993:34.)

1.3.6

De handlingar som bildar utgående fartygsanmälan och tullpass används på följande sätt.

Handling

Blad nr

Användning

Fartygsdeklaration

1

Sorteras ut

 

2

Tullpass för den utgående resan (1.3.5 första st.), bilaga till tullpass (1.3.5 andra st.)

 

3

Verifikation till skeppslistan

 

4

Kan sorteras ut

     

Fartygsuppgift

1

Förvaras i datumföljd

 

2

Tullpass för den utgående resan (1.3.5 första st.), bilaga till tullpass (1.3.5 andra st.)

     

Anmälan för fartyg i Passagerartrafik

 

Förvaras i datumföljd

   
     

Lastdeklaration

 

Transiteringshandling för gods (t.ex. T1/T2-dokument, TIR-carnet) skall medfölja fartyget. Annan handling behålls av tullanstalten för avgångsorten

     

Proviantdeklaration och besättningsdeklaration

 

Behålls av tullanstalt som besöks sist under utgående resa (se även 1.3.4)

 
     

Tullpass

 

Behålls av tullanstalt som besöks sist under utgående resa (se även 1.3.4)

(Senaste lydelse TFS 1993:34.)


Denna författning träder i kraft den 1 juni 1999.