tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:17

beslutad den 25 februari 1999
Utkom från trycket den 16 mars 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 oktober 2005 genom TFS 2005:23

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tulltjänstemans kontroll av att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 och 13 § sjölagen (1994:1009)

1 §  Bestämmelser om kontroll av att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009) finns i 16 § förordningen (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009) och i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 1998:5) om kontroll av försäkringsskyldighet mot oljeskada.

2 §  När en inkommande eller en utgående fartygsanmälan lämnas i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. tullordningen (TFS 1994:45) skall en tulltjänsteman, om bestämmelserna i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009) är tillämpliga på fartyget i fråga, begära att det certifikat som avses i dessa bestämmelser uppvisas. En sådan kontroll får underlåtas om det bedöms att åtgärden är obehövlig.

3 §  När ett fartyg som ankommer till eller avgår från en svensk hamn undersöks av en tulltjänsteman i kontrollsyfte bör denne, om bestämmelserna i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009) är tillämpliga på fartyget i fråga, begära att det certifikat som avses i dessa bestämmelser uppvisas.

4 §  Om ett certifikat som avses i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009) inte uppvisas på anmodan av en tulltjänsteman skall anmälan om detta göras till Sjöfartsinspektionen.


Denna författning träder i kraft den 1 april 1999, då Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1975:76) om kontroll enligt lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss skall upphöra att gälla.