tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:16

beslutad den 25 februari 1999
Utkom från trycket den 5 mars 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av november 2003 genom TFS 2003:24

Bemyndigande: 15 § turistvagnskungörelsen (1972:601) och efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Vägverket


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om turistvagnslicens

1 §  Ansökan om turistvagnslicens skall göras på blanketten "Turistvagnslicens" (Tv 651.25). Den skall lämnas i tre exemplar till ett tullkontor.

Allmänna råd

Turistvagnskungörelsen (1972:601) får anses vara tillämplig endast på fordon som utgör icke-gemenskapsvaror i tullhänseende.

Turistvagnslicens bör således bl.a. kunna utfärdas vid införsel från ett land utanför EU för ett fordon, som utan att tullförfarandet temporär import tillämpas, skall transiteras genom landet.

Turistvagnslicens bör däremot inte utfärdas vid införsel från ett annat EU-land av fordon som är gemenskapsvara för exempelvis testkörning eller annat liknande ändamål (jfr 2 § turistvagnskungörelsen). Den sökande bör i sådant fall hänvisas till Vägverket, Trafikregistret, 701 88 Örebro, som kan göra en prövning enligt 14 § andra stycket förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige.

2 §  Turistvagnslicens utfärdas av tullmyndigheten genom att beslut därom tecknas på ansökningsblanketten. Exemplar 1 av licensen skall överlämnas till sökanden. Exemplar 2 skall behållas av den tullregion som utfärdar licensen för att bilda ett sådant register som avses i 6 § andra stycket turistvagnskungörelsen (1972:601). Exemplar 3 skall skickas till Generaltullstyrelsen.

3 §  En tullmyndighet som förlänger giltighetstiden för en turistvagnslicens eller som förtullar ett fordon för vilket sådan licens har utfärdats skall meddela detta till den tullregion som har utfärdat licensen och till Generaltullstyrelsen.

4 §  En tullmyndighet som med stöd av 7 § tredje stycket turistvagnskungörelsen (1972:601) återkallar en turistvagnslicens skall meddela detta till den tullmyndighet som har utfärdat licensen och till Generaltullstyrelsen.

5 §  Avgift för turistvagnslicensen och turistvagnsskyltarna enligt 8 § turistvagnskungörelsen (1972:601) debiteras på blanketten "Debiteringsavi för diverse avgifter m.m." (Tv 770.50). Avgiftskod 203 skall anges.

6 §  Den bokstav, som enligt 9 § första stycket turistvagnskungörelsen (1972:601) skall upptas på turistvagnsskylten, skall vara hos tullmyndigheten

i Övre Norrlands- respektive
Nedre Norrlandsregionen

A

i Mälardalsregionen

B

i Östersjö- respektive Skåneregionen

C

i Västsvenska regionen

D

7 §  Tullmyndigheten beställer turistvagnsskyltar enligt anvisningar från Generaltullstyrelsen, Ekonomi- och personalavdelningen (Serviceenheten).


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999, då Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:46) med föreskrifter för verkställigheten av turistvagnskungörelsen (1972:601) skall upphöra att gälla.