tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:15

beslutad den 25 februari 1999
Utkom från trycket den 5 mars 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av november 2003 genom TFS 2003:24

Bemyndigande: 16 § kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon och efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Vägverket


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om interimslicens för fordon

1 §  Ansökan om interimslicens skall göras i särskilt utrymme på blanketten "Registreringsanmälan" (Vv 201.117, Tv 650.5). Den skall lämnas i tre exemplar till ett tullkontor.

2 §  Avser ansökan om interimslicens ett trafikförsäkringspliktigt fordon skall till ansökningen fogas bevis om att fordonet är trafikförsäkrat under interimslicensens giltighetstid. Beviset skall utgöras av en försäkringshandling utfärdad av svensk trafikförsäkringsanstalt (s.k. gult bevis i två exemplar) eller en gränsförsäkring utfärdad av en tullmyndighet.

3 §  I samband med prövning av ansökan om interimslicens skall tullmyndigheten göra en fysisk kontroll av fordonets identitet (chassinummer etc.). Detsamma gäller när en tullmyndighet gör en registreringsanmälan enligt 7 § andra stycket.

4 §  Interimslicens meddelas av tullmyndigheten genom att beslut därom tecknas i särskilt utrymme på blanketten "Registreringsanmälan". Interimsnumret antecknas i fältet för registreringsnummer. Licensen förses med löpande nummer för kalenderår.

5 §  Om interimslicens meddelas i samband med att fordonet förtullas tecknar tullmyndigheten beslut om interimslicens och anmälan till registrering på samma blankett. Markering görs i båda kryssrutorna "Interimslicens" och "Slutlig registreringsanmälan" på blanketten.

Originalet av registreringsanmälan skickas till Skattemyndigheten i Gävle, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika, om det gäller flyttsak och i övriga fall till Vägverket, Bilregistret, 701 81 Örebro. Ett exemplar lämnas till den sökande och ett behålls av tullkontoret och utgör register över beslut om interimslicenser och utfärdade registreringsanmälningar.

6 §  Om interimslicens meddelas för ett fordon som förs in i landet utan att förtullas skall detta markeras i blanketten "Registreringsanmälan" genom att endast de delar av den som avser interimslicens fylls i och att markering i kryssrutan "Interimslicens" görs. Den del av blanketten som avser uppgifter om förtullning skall strykas över. Därefter tillämpas bestämmelserna i 5 § andra stycket.

7 §  Om interimslicens meddelas i samband med inrikes transitering av fordonet skall detta markeras i blanketten "Registreringsanmälan" genom att endast de delar av den som avser interimslicens fylls i och att markering i kryssrutan "Interimslicens" görs. Den del av blanketten som avser uppgifter om förtullning skall strykas över. Originalet behålls av tullkontoret för gränsorten och utgör register över beslut om interimslicenser och ett exemplar lämnas till den sökande.

Den sökandes exemplar skall efter transiteringen företes hos tullkontoret för bestämmelseorten vid fordonets förtullning. Vid förtullningen skall tullkontoret föra över uppgifterna om ägaren och fordonet och beslutet om interimslicens på en ny blankett "Registreringsanmälan". Markering skall göras i kryssrutan för "Slutlig registreringsanmälan". Därefter tillämpas bestämmelserna i 5 § andra stycket.

8 §  Interimsavgift enligt 7 § kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon debiteras på blanketten "Debiteringsavi för diverse avgifter m.m." (Tv 770.50). Avgiftskod 202 skall anges.

9 §  Om bevis finns att fordonet är trafikförsäkrat i svenskt försäkringsbolag skall tullmyndigheten förse ett exemplar av beviset med uppgift om fordonets interimsnummer och om den tullregion som utfärdat interimslicensen och datum för beslutet. Detta exemplar skickas till försäkringsbolaget.

10 §  Tullmyndigheten beställer interimsskyltar enligt anvisningar från Generaltullstyrelsen, Ekonomi- och personalavdelningen (Serviceenheten).


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999, då Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:45) med föreskrifter för verkställigheten av kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon skall upphöra att gälla.