tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:14

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 25 februari 1999
Utkom från trycket den 5 mars 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 73 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Posten Sverige AB


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att i 2 kap. 67 § ordet "tullkammaren" skall bytas ut mot "tullmyndigheten",

dels att i 2 kap. 5 och 11 §§ orden "tullmyndigheten Göteborg" skall bytas ut mot "Tullverket Västsvenska regionen",

dels att i 2 kap. 65 §, 4 kap. 25 §, 8 kap. 24 § och 11 kap. 36 § ordet "Generaltullstyrelsen" skall bytas ut mot "regional tullmyndighet",

dels att i 5 kap. 13 och 19 §§, 6 kap. 12, 16 och 31 §§, 7 kap. 34 § och 10 kap. 9 och 22 §§ ordet "Generaltullstyrelsen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Tullverket" i motsvarande form,

dels att i 7 kap. 10, 12 och 16 §§ orden "Uppbörds- och statistikbyrån" skall bytas ut mot "Ekonomi- och personalavdelningen",

dels att i 7 kap. 48 § och 9 kap. 48 a § orden "Tullmyndigheten Arlanda" skall bytas ut mot "Tullverket Mälardalsregionen",

dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 68 §, 7 kap. 25 a och 26 §§, 10 kap. 21 och 23 §§, 14 kap. 2 a §, 16 kap. 2 §, 17 kap. 7 § och 19 kap. 1, 2 och 4 §§ samt övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.

Samtidigt beslutar Generaltullstyrelsen

dels att de allmänna råden till 4 kap. 1 §, 8 kap. 3 § andra stycket och 19 kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels att till 7 kap. 25 a § och 10 kap. 21 och 23 §§ skall införas allmänna råd av följande lydelse.

(Senaste lydelse av 2 kap. 5 § TFS 1995:27, 2 kap. 11 § TFS 1995:49, 4 kap. 25 § TFS 1996:11, 5 kap. 19 § TFS 1996:11, 6 kap. 12 § TFS 1998:7, 6 kap. 16 § TFS 1996:11, 7 kap. 10 § TFS 1998:26, 7 kap. 12 § TFS 1998:26, 7 kap. 16 § TFS 1998:26, 7 kap. 34 § TFS 1998:26, 7 kap. 48 § TFS 1998:26, 8 kap. 24 § TFS 1996:11, 9 kap. 48 a § TFS 1998:26, 10 kap. 22 § TFS 1996:14, 11 kap. 36 § TFS 1996:11.)

1 kap.

1 §  I tullordningen förstås med

tullgods: varor som står under tullkontroll enligt 55 § tullagen (1994:1550),

varor som får föras in fritt: varor som enligt särskilda bestämmelser för resande får föras in utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av importrestriktioner,

varor som får föras ut fritt: personliga tillhörigheter samt därutöver andra varor till ett sammanlagt värde av högst 2.000 kronor, som medförs för eget personligt bruk eller som gåva eller varuprov, under förutsättning att varorna får föras ut utan hinder av exportrestriktioner,

tullmyndighet: regional tullmyndighet, om inte annat särskilt anges, enligt Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:7) om arbetsordning för Tullverket,

tullkontor: dels den del eller de delar av en tullmyndighet som är lokaliserad till huvudorten för tullmyndigheten, dels varje tullexpedition som är placerad utanför huvudorten,

tullklareringsområde: sådan plats eller sådant område som avses i artikel 38.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i förordning (EEG) nr 2913/92. Den dag då begäran om tullklarering avseende en elektronisk tulldeklaration kommit in anses som taxebestämmande dag,

utlämningsdag: den dag då Tullverket frigör en vara som anmälts till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

automatklarering: tullklarering som sker i tulldatasystemet där beslutet fattas genom ett automatiskt dataförfarande,

expeditionstid: kl. 7—17 helgfri måndag—fredag och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på nedan angivna dagar:

trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag

skärtorsdag

valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag

dagen före alla helgons dag

den 23 december som infaller på en fredag.

Följande dagar jämställs med helgdag:

påskafton

pingstafton

midsommarafton

julafton

nyårsafton.

I övrigt har uttryck i tullordningen samma innebörd som i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och som i tullagen och tullförordningen (1994:1558).

Med lokal tullmyndighet i 2 § första stycket tullförordningen förstås, om inte annat särskilt anges, tullkontor.

Tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och i vad mån avsteg skall göras från vad som sägs i 18 kap. 2 §.

Förteckningar över tullplatser och tullklareringsområden utfärdas av Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen tillkännager uppgifter om Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral.
(Senaste lydelse TFS 1998:16.)

3 §  Tillsynen över en persons import- eller exportverksamhet utövas av ett kontrolltullkontor. Kontrolltullkontor är vanligtvis den tullmyndighet inom vars tullregion personen bedriver sin verksamhet. Tullmyndighet får besluta om att kontrolltullkontorets uppgifter skall fullgöras av viss tullexpedition eller av viss tullexpedition avseende viss person. Om personens verksamhet berör flera tullregioner överenskommer berörda tullmyndigheter om hur tillsynen skall utövas.

I fråga om personer som inte har hemvist eller säte inom landet är Tullverket Östersjöregionen, Tullexpedition Norrköping, kontrolltullkontor.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

2 kap.

68 §  Utgående luftfartygsanmälan skall upprättas på av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tv 645.3). Anmälan skall lämnas i ett exemplar.

Såsom utgående luftfartygsanmälan godtas även allmän deklaration för luftfartyg eller godsmanifest som avses i 65 §.

Regional tullmyndighet kan för viss trafik medge att uppgifter som avses i 67 § lämnas på annat sätt.

4 kap.

1 §

Allmänna råd

Vid prövning av ärenden angående tillstånd att inrätta tillfälligt lager bör en avvägning göras mellan dels trafikens krav på en rationell och effektiv godshantering samt möjligheter till utveckling, dels Tullverkets möjligheter att utöva erforderlig tillsyn över lagerrörelsen. Tillstånd att inrätta tillfälligt lager bör som regel bifallas om den sökande kan visa att lagerhavaren har faktiska möjligheter att fullgöra sina åligganden gentemot Tullverket. Innehavaren av ett nyinrättat tillfälligt lager ges lämpligen ett tidsbegränsat tillstånd.

Det är möjligt att medge att tillfälligt lager inrättas även på en ort där ingen tullpersonal är placerad. Lagrets läge får dock inte medföra att det uppstår avsevärda svårigheter eller kostnader att utöva tillsyn över verksamheten vid lagret.

Tillfälligt lager bör utgöra avgiftsfritt tullklareringsområde om det är beläget på rimligt avstånd från plats där tullpersonal stadigvarande finns placerad. Med rimligt avstånd bör som regel avses avstånd där restiden — enkel resa — uppgår till högst en halvtimme. Om lagret är beläget på större avstånd eller om särskilda skäl föreligger, bör samråd ske med Generaltullstyrelsen i frågan om lagret skall vara avgiftsfritt tullklareringsområde.

Vid tullmyndighetens bedömning av frågan om ställande av säkerhet bör hänsyn tas bland annat till om företaget är nystartat och till om myndigheten har särskilda upplysningar som kan vara av betydelse. Att företaget bedöms ha tillräcklig kreditvärdighet är en förutsättning för att krav på säkerhet skall kunna underlåtas. Upplysning om företagets kreditvärdighet lämnas av Generaltullstyrelsen.

Om säkerhet krävs bör tullmyndigheten vid prövning av säkerhetens storlek och omfattning ta hänsyn till förvaringssättet för varorna, varornas värde, om varorna är belagda med hög tull eller annan skatt och om varorna är stöldbegärliga. Om omständigheterna motiverar det bör säkerhet ställas även för avgift som skall tas ut för varor vid import från tredje land. Ställande av säkerhet för mervärdesskatt bör komma ifråga endast i undantagsfall.
(Senaste lydelse TFS 1997:46.)

7 kap.

25 a §  Tillstånd att vara godkänd avsändare får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats generellt eller globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter, får dock förfarandet med godkänd avsändare tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklarerats för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), om det inte är fråga om varor som deklarerats för export med tillämpning av förfarandet med godkänd exportör.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullmyndigheten i särskilt fall medge tillstånd att vara godkänd avsändare som också är tillämpligt för sådana varor.

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet att vara godkänd avsändare är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullmyndigheten pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksvaror enligt första stycket 2, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

26 §  Tullmyndighet inom vars tullregion en godkänd avsändare har sin verksamhet är godkänt avgångstullkontor för sändningarna. Ett företag som bedriver verksamhet på flera orter inom regionen kan få flera tullkontor angivna som godkända avgångstullkontor. När det gäller samlastningssändningar av reguljärt exportgods skall åtgärder enligt det förenklade förfarandet vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om en vara skall anmälas till transitering enligt vad som sägs i artikel 310 i förordning (EEG) nr 2454/93, måste dock transiteringsformaliteterna fullgöras vid det tullkontor där exportdeklarationen inges.

Om ett företag medgetts tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör, får förfarandet med godkänd avsändare tillämpas även om det inte är samma företag som innehar de olika tillstånden.

(Senaste lydelse TFS 1998:26.)

8 kap.

3 §

Allmänna råd till andra stycket

Vid tullmyndighetens bedömning av frågan om ställande av säkerhet bör hänsyn tas bland annat till om företaget är nystartat och till om myndigheten har särskilda upplysningar som kan vara av betydelse. Att företaget bedöms ha tillräcklig kreditvärdighet är en förutsättning för att krav på säkerhet skall kunna underlåtas. Upplysning om företagets kreditvärdighet lämnas av Generaltullstyrelsen.

Om säkerhet krävs bör tullmyndigheten vid prövning av säkerhetens storlek och omfattning ta hänsyn till förvaringssättet för varorna, varornas värde, om varorna är belagda med hög tull eller annan skatt och om varorna är stöldbegärliga. Om omständigheterna motiverar det bör säkerhet ställas även för avgift som skall tas ut för varor vid import från tredje land. Ställande av säkerhet för mervärdesskatt bör komma ifråga endast i undantagsfall.
(Senaste lydelse TFS 1997:46.)

10 kap.

21 §  Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats generellt eller globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter, får dock det förenklade deklarationsförfarandet tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov .

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullmyndigheten i särskilt fall medge tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export som också är tillämpligt för sådana varor.

(Senaste lydelse TFS 1998:14.)

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet till förenklat deklarationsförfarande är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullmyndigheten pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksvaror enligt första stycket 2, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

23 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats generellt eller globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter, får dock förfarandet med godkänd exportör tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov .

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullmyndigheten i särskilt fall medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som också är tillämpligt för sådana varor.

(Senaste lydelse TFS 1998:14.)

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullmyndigheten pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksvaror enligt första stycket 2, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

14 kap.

2 a §  Postförsändelser som avses i 2 § skall anges till godkänd tullbehandling vid nedanstående tullkontor.

Tullexpedition Haparanda

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullexpedition Kiruna

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullexpedition Arlanda

Postförsändelser som ankommer med flyg eller bil från Finland, inklusive Åland, samt brevförsändelser och EMS-försändelser som ankommer med flyg från hela världen, till mottagare över hela landet.

Posttullexpedition Toftanäs (Malmö)

Postförsändelser som ankommer från hela världen utom Finland och Jylland i Danmark, till mottagare över hela landet.

Tullexpedition Jönköping

Postförsändelser som ankommer från Jylland i Danmark till mottagare över hela landet samt med bil från Norge till mottagare i södra Sverige.

Tullexpedition Femman (Göteborg)

Postförsändelser som ankommer från Jylland i Danmark samt brevförsändelser som ankommer från Norge, till mottagare över hela landet.

Brevförsändelser som ankommer med flyg från Storbritannien adresserade till postnummerområdena 40—51.

(Senaste lydelse TFS 1998:17.)

16 kap.

2 §  Inom Tullverket får beslut om att påföra eller efterge tulltillägg endast fattas av följande befattningshavare.

a) Hos Generaltullstyrelsen: generaltulldirektören, överdirektören, chefsjuristen, chefen för produktionsavdelningen, chefen för företagsenheten och chefen för företagssektionen.

b) Hos regional tullmyndighet: chefen för tullmyndigheten samt chef med ansvar för tulltaxeringsverksamhet.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket om eftergift får den som fattar tulltaxeringsbeslut även fatta beslut om eftergift på grund av ringa belopp.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

17 kap.

7 §  Med tullmyndighet i 70 § tullagen (1994:1550) förstås Generaltullstyrelsen och regional tullmyndighet.

Följande befattningshavare får, med de inskränkningar som anges nedan, meddela beslut om revision.

a) Hos Generaltullstyrelsen: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, chefen för företagsenheten och chefen för företagssektionen.

b) Hos regional tullmyndighet: chefen för tullmyndigheten samt chef för med ansvar för revisionsverksamhet.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

19 kap.

1 §  Den som önskar betalningsanstånd för tull (kredittillstånd) enligt 26 § tullagen (1994:1550) skall ansöka om detta på fastställd blankett (Tv 404.1). Ansökan skall lämnas in till Generaltullstyrelsen.

Ansökan från den som driver rörelse med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Tullverket kan avslå en ansökan om sökandens ekonomiska ställning eller andra omständigheter motiverar det.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

2 §  Den som beviljas betalningsanstånd registreras som kredithavare hos Tullverket. Kredittillståndet och registreringen skall gälla för viss tid eller tills vidare.

Kredithavaren skall enligt 76 § tullförordningen (1994:1558) betala en avgift om 500 kronor till Tullverket för tillståndet.

Av artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att ett tillstånd kan upphävas, återkallas eller ändras under de förutsättningar som anges i artiklarna.
(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

4 §  Enligt artikel 225 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall säkerhet för tull, i den mening som avses i artikel 4.10—11 i nämnda förordning, ställas för att betalningsanståndet skall beviljas. Det belopp som ställs som säkerhet får inte vid något tillfälle understiga den vid varje tidpunkt under betalningsanståndet totalt upplupna tullskulden.

Den sökandes kreditvärdighet skall godkännas av Tullverket. Förändringar i kredithavarens ekonomiska ställning som påverkar godkännandet kan medföra att tillståndet återkallas.

Säkerhet för annan skatt än tull som skall betalas till Tullverket samt för avgift som tas ut vid import av varor från tredje land skall ställas i den omfattning Tullverket i varje enskilt fall bestämmer.

Förändringar av i ansökan uppgivna handelsvolymer skall anmälas till Tullverket.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

10 §

Allmänna råd

Tullräkningen skall ses som ett hjälpmedel för den betalningsskyldige vid betalning av den skuld till Tullverket som har uppkommit genom att avgiftspliktiga varor importerats. Den som således inte har erhållit någon tullräkning när kredittiden närmar sig sitt slut bör för att undvika dröjsmålsavgift vända sig till kreditövervakningssektionen vid Generaltullstyrelsen och efterlysa tullräkningen.

(Senaste lydelse TFS 1998:24.)

Övergångsbestämmelser

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

17.  Vad som sägs i tullordningen om trafik till och från tullklareringsområden skall från och med den 1 mars 1999 tills vidare gälla även de tullklareringsområden som finns vid tullkontor som dras in vid utgången av februari månad 1999.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.