tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:12

med ändringar i TFS 1996:21

beslutad den 18 februari 1999
Utkom från trycket den 1 mars 1999

Bemyndigande: 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen;

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

dels att i 4 och 5 §§ ordet "tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av 4 § TFS 1997:12.)

3 § Den som kommer till det svenska tullområdet från ett annat EU-land och därvid medför varor för vilka det föreligger anmälningsskyldighet enligt 4 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall inresa på ort som är tullplats och utan dröjsmål där anmäla varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition enligt vad som sägs i det följande.

På tullplats där särskilt tullfilter anordnats skall den som medför varor enligt första stycket anmäla sig vid tullexpedition som markerats med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera". I annat fall skall han vända sig till närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition.

I det fall ingen tulltjänsteman är anträffbar och tullexpedition är obemannad eller stängd skall de anvisningar för uppfyllande av anmälningsskyldigheten åtföljas vilka Tullverket meddelar på särskilda för ändamålet uppsatta skyltar eller på annat lämpligt sätt.

(Senaste lydelse TFS 1997:12.)

6 § Särskilda föreskrifter gäller för varor som avses i vapenlagen (1996:67), lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1998:397) om strategiska produkter.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på eller ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.