tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:11

med ändringar i TFS 1994:47

beslutad den 18 februari 1999
Utkom från trycket den 1 mars 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 6 och 8 §§ Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen skall ha följande lydelse.

6 §  Tulldeklarationer försedda med tullid samt i förekommande fall utskrift av elektroniska ärenden ur TDS skall faxas löpande under dagen till Tullexpedition Helsingborg, fax nr 042-17 09 14.

På dokumenten skall den redovisningsgrund (vikt, värde eller annan kvantitet) som avser åberopad kvot, vara utmärkt. Om redovisningsgrunden är annan kvantitet anges enheten omedelbart under fält 41 på enhetsdokumentet respektive i anslutning till annan kvantitet på utskrift av elektroniskt ärende ur TDS. Taxebestämmande dag skall vara väl synlig på faxkopian.
(Senaste lydelse TFS 1995:39.)

8 §  Tullexpedition Helsingborg vidarebefordrar dagligen per fax till samtliga tullkontor EG-kommissionens besked om

— stängda kvoter,

— återöppnade kvoter och

— förändringar i uppdelningen mellan icke-kritiska och kritiska kvoter.

Dessutom vidarebefordras dagligen besked om kvottilldelning till berört tullkontor.
(Senaste lydelse TFS 1997:57.)


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.