tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:10

med ändringar i TFS 1994:46

beslutad den 18 februari 1999
Utkom från trycket den 1 mars 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 5 § Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen skall ha följande lydelse.

5 §  Besked om kvottilldelning kan påräknas tidigast fjärde dagen efter det att tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning mottagits av tullkontoret. Upplysning om lediga tullkvoter lämnas av Tullexpedition Helsingborg, helgfri måndag—fredag kl. 8.00—14.30, på telefon 042-17 09 11.

(Senaste lydelse TFS 1997:56.)


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.