tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:9

beslutad den 18 februari 1999
Utkom från trycket den 1 mars 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av november 2003 genom TFS 2003:24

Bemyndigande: 14 § exportvagnskungörelsen (1964:39) och efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Vägverket


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om exportvagnar

1 §  Ansökan om personbils eller motorcykels införande i exportvagnsförteckning skall göras på blanketten "Ansökan och bevis om exportvagnsregistrering av personbil eller motorcykel" (Tv 651.24). Den skall lämnas i fyra exemplar hos någon av i 3 § nämnda tullmyndigheter som prövar sådan ansökan.

2 §  Bevis om exportvagnsregistrering utfärdas av tullregionen genom att beslut därom tecknas på ansökningsblanketten.

Exemplar 1 av beviset skall överlämnas till sökanden. Exemplar 2 skall behållas av tullmyndigheten för att tillsammans med besiktningsinstrument, intyg om överensstämmelse eller typintyg eller registreringsbevisets fordonsdel i original eller bestyrkt kopia bilda en sådan exportvagnsförteckning som avses i 2 § första stycket exportvagnskungörelsen (1964:39). Exemplar 3 skall skickas till Skattemyndigheten i Gävle, Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika. Exemplar 4 skall överlämnas till säljaren.

3 §  Exportvagnsförteckning förs hos tullmyndigheterna i Nedre Norrlandsregionen, Mälardalsregionen, Skåneregionen och Västsvenska regionen.

4 §  Om ett fordon som är infört i en exportvagnsförteckning återinförs från ett land utanför Europeiska unionen och därvid övergår till fri omsättning skall underrättelse om förtullningen sändas till den tullmyndighet i vars exportvagnsförteckning fordonet är infört.

Av 6 § andra stycket exportvagnskungörelsen (1964:39) framgår att fordonet i ett sådant fall skall avföras ur exportvagnsförteckningen.

5 §  Avgift för exportvagnsregistreringen och exportvagnsskyltarna enligt 8 § exportvagnskungörelsen (1964:39) debiteras på blanketten "Debiteringsavi för diverse avgifter m.m." (Tv 770.50). Avgiftskod 201 skall anges.

6 §  Den bokstav, som enligt 9 § första stycket exportvagnskungörelsen (1964:39) skall finnas på exportvagnsskylten, skall vara hos tullmyndigheten

i Nedre Norrlandsregionen   A
i Mälardalsregionen  B
i Skåneregionen  C
i Västsvenska regionen  D, E, F

7 §  En tullmyndighet som för exportvagnsförteckning beställer exportvagnsskyltar enligt anvisningar från Generaltullstyrelsen, Ekonomi- och personalavdelningen (Serviceenheten).


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999, då Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:47) med föreskrifter för verkställigheten av exportvagnskungörelsen (1964:39) skall upphöra att gälla.