tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:8

med ändringar i TFS 1996:19

beslutad den 18 februari 1999.
Utkom från trycket den 1 mars 1999.

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och efter samråd med Riksskatteverket


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

[ Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen1

dels att i 5 och 7 §§ ordet "tullmyndigheten" skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att i 7 § orden "en tullmyndighet" skall bytas ut mot "Tullverket",

dels att nuvarande 1 och 1 a §§ skall betecknas 1 a respektive 1 b §,

dels att rubriken till författningen samt 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beskattning av viss privatinförsel från annat EU-land

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen.

(Senaste lydelse av 5 § TFS 1998:18; 7 § TFS 1998:18.)

4 §  Om deklarationen lämnas till tulltjänsteman, tar Tullverket emot deklarationen och journalför den i samband därmed. Uppgifterna i deklarationen kontrolleras när den tas emot.

Tullverkets beslut om skatten meddelas på blanketten "Beslut om privatinförsel av alkoholdrycker och/eller tobaksvaror" (Tv 680.16). I beslut om skatt skall skattebeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal. Blad 1 av blanketten, med meddelande av Tullverkets beslut om skatten, lämnas tillsammans med blad 2 av deklarationen till den som för in varan. Beslut om skatten anses meddelat den dag då beslutet har fattats enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Blad 2 av blanketten sänds per post till beskattningsmyndigheten tisdagen i kalenderveckan efter den vecka då beslutet fattades. Tullverket arkiverar blad 3 av blanketten tillsammans med blad 1 av deklarationen.

Skatten skall betalas enligt vad som sägs i 5 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen. För det ändamålet får den som för in varan ett särskilt postgiroinbetalningskort från Tullverket tillsammans med övriga handlingar.

(Senaste lydelse TFS 1998:25.)


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.