tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:7

beslutad den 15 februari 1999
Utkom från trycket den 26 februari 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 1999 genom TFS 1999:24

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen (1995:1322), 19 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket samt 7 § lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om en arbetsordning för Tullverket

Kapitel 1 — Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning är tillämplig på Tullverket och dess personal.

2 §  I denna författning förstås med

tullbefattning: befattning som innefattar uppgift att utföra kontroll eller klarering eller att bedriva tullkriminalverksamhet,

tullmyndighet: Generaltullstyrelsen eller en regional tullmyndighet

verksamhetsplan och budget: en chefs medel för styrning av verksamheten genom överenskomna budgetårsvisa verksamhetsplaner för verket eller för närmast underlydande organisatoriska del av myndigheten.

I övrigt har uttryck i denna författning samma innebörd som i tullagen (1994:1550) och lagen (1994:1557) om tullfrihet m.m. med följdförfattningar

3 §  Tullverkets uppgifter är angivna i 2 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket.

Bestämmelser om Tullverkets uppgifter inom räddningstjänsten finns i räddningstjänstlagen (1986:1102) och räddningstjänstförordningen (1986:1107).

Bestämmelser om Tullverkets verksamhet vid beredskap eller krig finns bl.a. i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap, lagen (1979:1088) om gränsövervakning i krig m.m., lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. samt tillhörande följdförfattningar.

4 §  Tullverkets resurser skall fördelas på uppgifterna med hänsyn till hur angelägna de är och till omständigheterna i övrigt.


Kapitel 2 – Tullverkets organisation

Generaltullstyrelsen och de regionala tullmyndigheterna

1 §  I förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket föreskrivs att Generaltullstyrelsen är Tullverkets chefsmyndighet och att det skall finnas sex regionala tullmyndigheter.

Vidare föreskrivs att det vid Generaltullstyrelsen skall finnas en styrelse (verksstyrelsen) och en överdirektör samt att generaltulldirektören är Tullverkets chef.

Generaltullstyrelsens organisation

2 §  Hos Generaltullstyrelsen finns en produktionsavdelning, en utvecklingsavdelning, en IT-avdelning, en ekonomi- och personalavdelning samt, utan avdelningstillhörighet, enheter för planering, internrevision respektive juridiska frågor.

Organisationsplan över huvudkontoret finns i bilaga 1, p.2.

De regionala tullmyndigheternas organisation

3 §  De regionala tullmyndigheterna har den benämning, omfattning och huvudort som anges i följande uppställning.

Tullverket Övre Norrlandsregionen: Norrbottens län och Västerbottens län med Haparanda som huvudort.

Tullverket Nedre Norrlandsregionen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län med Sundsvall som huvudort.

Tullverket Mälardalsregionen: Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län med Stockholm som huvudort.

Tullverket Östersjöregionen: Östergötlands län, Gotlands län, Kalmar län, Blekinge län, Jönköpings län och Kronobergs län med Karlshamn som huvudort.

Tullverket Skåneregionen: Skåne län med Malmö som huvudort.

Tullverket Västsvenska regionen: Hallands län, Västra Götalands län och Värmlands län med Göteborg som huvudort.

4 §  Den regionala organisationen har samma grundstruktur som Generaltullstyrelsen, jfr 2 §.

Organisationsplaner över de regionala tullmyndigheterna finns i bilaga 2.

5 §  Tullexpeditioner inom en företagsenhet eller en gränsskyddsenhet kan efter beslut av chefen för tullmyndigheten placeras utanför huvudorten.

Arbetsområden

Generaltullstyrelsens avdelningar och enheter utan avdelningstillhörighet

6 §  Arbetsområden för avdelningarna och enheterna utan avdelningstillhörighet hos Generaltullstyrelsen anges i bilaga 1, p 1.1–7.

7 §  Generaltullstyrelsens avdelningar och enheter utan avdelningstillhörighet skall inom respektive område svara för bl.a.

— utarbetande av förslag till Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för tullverksamheten

— handläggning av remisser

— handläggning av överklaganden av regional tullmyndighets beslut.

De skall vidare

— medverka i arbetet med utarbetande av budgetunderlag och årsredovisning samt svara för beredskapsfrågor inom det egna området

— medverka i utformning och uppföljning av den styrning av verksamheten som generaltulldirektören utövar genom budgetårsvisa verksamhetsuppdrag till Generaltullstyrelsens avdelningar och enheter utan avdelningstillhörighet samt till de regionala myndigheterna

— medverka i arbetet med att utarbeta Tullverkets policy.

8 §  Produktionsavdelningen vid Generaltullstyrelsen samordnar vid behov Tullverkets kontrollverksamhet vid särskilda kontrollaktioner som berör två eller flera regionala tullmyndigheter.

Även i övrig verksamhet inom produktionsavdelningens arbetsområde kan i särskilda fall chefen för avdelningen fatta beslut om samordning av resurser över regiongränserna.

Särskilda arbetsuppgifter

9 §  Säkerhetsskyddschef Chefen för Generaltullstyrelsens personalenhet är sådan säkerhetsskyddschef vid styrelsen som anges i 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Chefen för personalpolitiska sektionen är ställföreträdande, tillika biträdande säkerhetsskyddschef.

Av 24 § framgår att chefen för den regionala myndigheten utser myndighetens säkerhetsskyddschef.

Säkerhetsskyddschef skall handlägga frågor om säkerhetsprövningen enligt bestämmelserna i 11—29 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627). Andra säkerhetsfrågor som avses i nämnda lag och förordning skall handläggas av den i 11 § angivna säkerhetschefen.

10 §  Tullverkets ombudsman Chefen för den juridiska enheten är verkets ombudsman. Denne får själv eller genom ombud föra statens talan enligt 2 § verksförordningen (1995:1322), om inte Generaltullstyrelsen för det särskilda fallet bestämmer annat.

11 §  Säkerhetschef Säkerhetschefen har till särskild uppgift dels att lämna allmänheten upplysningar om Tullverkets ADB-register och deras användning som avses i 15 kap. 11 § andra stycket 7 sekretesslagen (1980:100), dels att föra sådan förteckning och lämna sådant bistånd som avses i 7 a § respektive 8 § fjärde stycket datalagen (1973:289).

I säkerhetschefens uppgifter ingår också att ha tillsyn över kapitalskydd och funktionsskydd beträffande Tullverkets datasystem samt hos Generaltullstyrelsen säkerhetsfrågor i övrigt t.ex. avseende lokaler.

Säkerhetschefen är i säkerhetsfrågor direkt underställd generaltulldirektören. Säkerhetschefen är i administrativt hänseende knuten till planeringsenheten.

12 §  Bestämmelser om funktionellt och tekniskt systemförvaltningsansvar beträffande vissa datasystem finns i bilaga 1 till denna arbetsordning. Se även Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1993:41) om systemförvaltningen av tulldatasystemet.

Bestämmelser om systemägaransvar, registeransvar och informationssäkerhetsansvar m.m. beträffande tulldatasystemet (TDS) finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. 1995-02-09 om informationssäkerhet i tulldatasystemet.

Bestämmelser om systemägaransvar, registeransvar m.m. beträffande datasystem för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FFM 1995:15; ändrat 1997-12-30) om Tullverkets spaningsdiarium (SPADI) m.m.

Beslutsordning och delegering

13 §  I verksförordningen (1995:1322) anges det ansvar och de beslutsbefogenheter som gäller för generaltulldirektören och för verksstyrelsen samt i vad mån generaltulldirektörens beslutsbefogenheter får delegeras.

Direkt underställda generaltulldirektören är överdirektören, cheferna för Generaltullstyrelsens avdelningar, chefen för juridiska enheten, chefen för internrevisionsenheten samt cheferna för de regionala tullmyndigheterna.

Chef för regional tullmyndighet beslutar i ärenden inom myndighetens verksamhetsområde av principiell innebörd eller annars av större vikt. Beslut i ärende som skall avgöras av myndigheten och inte fattas av myndighetens chef fattas av chefen för den enhet dit ärendet hör.

I fråga om rätt att fatta tulltaxeringsbeslut och beslut om revision och tulltillägg m.m. finns särskilda föreskrifter i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:45) för tillämpning av tullagen (1994:1550) och tullförordningen (1994:1558) (tullordning).

Överdirektören

14 §  Överdirektören är generaltulldirektörens ställföreträdare. Överdirektören är chef för planeringsenheten. Överdirektörens arbetsområden i övrigt beslutas av generaltulldirektören i särskild ordning.

15 §  Överdirektören får besluta i alla ärenden med undantag av

— ärende som skall avgöras av verksstyrelsen

— ärende som avgörs genom beslut om föreskrifter

— ärende som motiverar en framställning till regeringen eller statsråd eller yttrande till Riksdagsutskott, Riksdagens revisorer, Justitieombudsman eller Justitiekanslern

— annat ärende som med hänsyn till sin principiella, ekonomiska eller organisatoriska vikt eller annan omständighet bör avgöras av generaltulldirektören.

Chef för avdelning eller enhet utan avdelningstillhörighet hos Generaltullstyrelsen

Beslut avseende tullverksamheten

16 §  Chefen får inom ramen för avdelningen eller enheten tilldelad budget besluta i alla ärenden som faller inom avdelningens eller enhetens arbetsområde utom i ärenden

— som är undantagna enligt 15 §

— som motiverar ett yttrande till regeringen eller statsråd

— som rör flera avdelningar eller enheter utan avdelningstillhörighet och i vars avgörande berörd chef inte har samma mening.

Beslut avseende underställd personal

17 §  I fråga om underställd personal får chefen utan hinder av vad som annars är föreskrivet om ärendefördelning besluta om

— semester

— annan ledighet än semester för högst fem dagar i följd

— ledighet för sjukdom

— uppdrag att företa tjänsteresa

— vikariatsförordnande, dock för högst fem dagar i följd vad gäller befattning som är förenad med chefskap för avdelningen eller enheten

— tjänstgöringsintyg

Chef för avdelning eller enhet utan avdelningstillhörighet får besluta om tjänsteresa också för annan än underställd befattningshavare om resan sker för avdelningens eller enhetens räkning under förutsättning att beslutet fattas i samråd med ansvarig chef för befattningshavaren.

Chefen får även besluta om tjänsteresa för egen del och om egen ledighet i fall som avses ovan, dock för högst fem dagar i följd. Chef får inte attestera sin egen reseräkning/reseorder. Närmare bestämmelser om attestering finns i Ekonomihandboken.

Bemyndiganden (Generaltullstyrelsen och regionala tullmyndigheter)

18 §  Chef för avdelning eller enhet utan avdelningstillhörighet vid Generaltullstyrelsen får överlåta sin beslutanderätt i ärenden inom arbetsområdet till enhets- eller sektionschef eller annan underställd befattningshavare. Generaltulldirektören skall underrättas om sådan delegering genom att en kopia av delegeringsbeslutet överlämnas till generaltulldirektören.

Chefen för enhet inom en regional tullmyndighet kan i fråga om visst ärende eller viss grupp av ärenden överlåta sin beslutanderätt enligt 13 § till underställd personal. Sådan delegering av beslutanderätt skall dokumenteras i en beslutsordning för avdelningen eller i särskilda beslut. Chefen för myndigheten skall underrättas om delegeringen genom att en kopia av beslutsordningen eller beslutet överlämnas till myndigheten.

Delegeringar enligt första eller andra stycket bör innefatta befogenhet att besluta om att begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i berörda ärenden såsom anges i 26 § verksförordningen (1995:1322).

Den som beslutar med stöd av delegering enligt denna paragraf skall underrätta närmaste chef om avgjorda ärenden av principiellt slag.

19 §  Chefen får utse särskild befattningshavare att handlägga löpande personalärenden. Chefen får utse en särskild befattningshavare för viss rapportering enligt det statliga löneuträkningssystemet (personalrapportör) i fråga om avdelningen eller enheten utan avdelningstillhörighet.

Chefen kan uppdra åt underställd befattningshavare att leda arbetsmiljöarbetet inom avdelningen eller enheten.

Chefsansvar

Avdelningschefer vid Generaltullstyrelsen

20 §  Avdelningschef vid Generaltullstyrelsen skall

— följa frågor bl.a. från driftssynpunkt som faller inom avdelningens område och lägga fram förslag i sådana frågor när så påkallas,

— såvitt avser avdelningens ansvarsområde hålla tillsyn över utbildningens bedrivande på Tullskolan samt biträda med sakkunskap när det gäller kursernas innehåll och uppläggning,

— se till att nödvändigt samråd äger rum i fall då ärende rör även annan avdelnings eller enhets verksamhet eller där särskild sakkunskap finns inom annan avdelning eller enhet,

— bl.a. genom besök vid de regionala tullmyndigheterna följa upp verksamheten inom respektive ansvarsområde varvid särskilt bör beaktas innehållet i den och verksamhetsplan och budget som gäller för tullmyndigheten i fråga. Avdelningschefen bör vidare i samband härmed rapportera till generaltulldirektören iakttagelser av större vikt eller som annars bedöms bör komma till dennes kännedom.

21 §  Cheferna för planeringsenheten, juridiska enheten och internrevisionsenheten samt säkerhetschefen har i tillämpliga delar samma skyldigheter som avdelningschefer vid Generaltullstyrelsen.

Chefer för regionala tullmyndigheter

22 §  Chefen för en den regionala tullmyndigheten leder och övervakar verksamheten inom tullregionen och svarar för hur myndighetens uppgifter fullgörs.

23 §  Chef för regional tullmyndighet svarar för att generaltulldirektören eller berörd avdelning eller enhet utan avdelningstillhörighet inom Generaltullstyrelsen skyndsamt underrättas om:

— större beslag eller upptäckt i övrigt av särskilt allvarliga överträdelser inom Tullverkets ansvarsområde,

— remisser till regional tullmyndighet från Riksdagens Justitieombudsmän i anledning av klagomål mot anställds åtgärd eller

— planer inom tullregionen som är av väsentlig betydelse för Tullverket från policy-, kontroll-, trafik-, kostnads- eller annan synpunkt.

24 §  Chefen för en regional tullmyndighet

— svarar för att verksamhetsmålen enligt gällande verksamhetsplan och budget uppnås och att de utgiftsramar som har fastställts för tullmyndighetens verksamhet inte överskrids,

— svarar för att verksamheten inom tullmyndigheten planeras, genomförs och följs upp på ett sådant sätt att kraven i arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter med stöd av lagen uppfylls,

— svarar för att tullregionens skyldigheter enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och därtill knutna föreskrifter fullgörs,

— svarar för att sådana inventeringar av kassor, värdepapper och dylikt som avses i 20 § 2 bokföringsförordningen (1979:1212) (medelsinventeringar) företas inom tullregionen i den omfattning som är särskilt föreskriven eller annars bedöms nödvändig,

— utfärdar, eller utser ansvarig för att utfärda, sådant intyg om sjöfynds värde som avses i 7 § lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd,

— utser sådan säkerhetsskyddschef som sägs i 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633),

— utser sådan signalskyddschef som sägs i 8 § Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:1) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret.

25 §  Chefen för en enhet inom en regional tullmyndighet leder och svarar för verksamheten vid enheten.

26 §  Fördelningen av arbetsuppgifter mellan de anställda hos de regionala tullmyndigheterna sker genom befattningsbeskrivningar som fastställs av chefen för myndigheten.

I befattningsbeskrivning skall anges bl.a. de huvudsakliga arbetsuppgifter som är förenade med befattningen och i förekommande fall arbetsledande funktion, beslutsbefogenheter och ansvar.

Allmänna bestämmelser för chefer och annan överordnad i Tullverket

27 §  Varje chef och annan överordnad skall inom sitt ansvarsområde svara för

— att de mål som satts upp för verksamheten uppnås,

— att verksamheten planeras för tidsperioder av lämplig längd,

— att verksamheten bedrivs så enkelt, snabbt och ekonomiskt som möjligt utan att säkerheten eftersätts,

— att tillgängliga resurser används på sådant sätt att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt,

— att gjorda arbetsinsatser följs upp och att effekterna av dessa bedöms,

— att underställd personal får information om och instruktion i frågor som är av betydelse för arbetet och för trivseln och säkerheten på arbetsplatsen,

— att nyanställd personal får en god introduktion och vägledning samt

— att elever får den handledning som behövs.

28 §  Varje chef och överordnad skall inom sitt ansvarsområde verka för att alla de åtgärder vidtas som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall. Om arbetsmiljö är särskilt föreskrivet i arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166).

29 §  Överordnad skall genom inspektioner eller på annat sätt förvissa sig om att underställd personal iakttar de föreskrivna skyldigheter som anställda inom Tullverket har att följa och i övrigt följer gällande bestämmelser och praxis i sitt arbete. Överordnad skall också se till att det råder god ordning i tjänstelokaler, fordon och andra transportmedel.

30 §  Varje chef och annan överordnad skall skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.

31 §  Överordnad som upptäcker att underordnad börjar missköta sitt arbete skall försöka ta reda på de bakomliggande orsakerna. Kan överordnad inte tillsammans med den underordnade lösa dennes eventuella problem, skall den överordnade försöka förmå den underordnade att ta kontakt med exempelvis företagshälsovården. Kan det antas att den underordnade har problem med bruket av alkohol, droger eller andra berusningsmedel, skall den överordnade anmäla förhållandet till tullmyndigheten.

32 §  När en arbetsuppgift utförs av två eller flera anställda och inte leds av någon för dem alla gemensam överordnad, skall den anses som överordnad som har den längsta anställningstiden, om inte annat bestämts i det särskilda fallet.

Ledningsgruppen

33 §  Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till generaltulldirektören och överdirektören. När generaltulldirektören eller överdirektören skall ta ställning i frågor av principiell och/eller strategisk betydelse kan de ta upp frågan i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen är vidare ett forum för information, samråd och samordning i frågor av principiell och strategisk karaktär.

34 §  I ledningsgruppen deltar generaltulldirektören (ordförande), överdirektören och samtliga avdelningschefer vid Generaltullstyrelsen samt cheferna för de regionala tullmyndigheterna. I övrigt bestämmer generaltulldirektören eller överdirektören vilka tjänstemän som skall närvara.

35 §  Ordföranden bestämmer tid och plats för ledningsgruppens sammanträden.


Kapitel 3 — Handläggning m.m.

Inkommande handlingar

1 §  Handling som kommer till Tullverket skall förses med ingångsstämpel som visar vilken dag enligt 10 § förvaltningslagen (1986:223) den kom in till myndigheten. Antal bilagor (verifikationer, prover m.m.) skall i förekommande fall antecknas på huvudhandlingen.

Från stämpling undantas trycksaker och andra handlingar för vilka den är uppenbart obehövlig.

Handlingar som lämnats till Tullverket på annat sätt än via normal postgång, fax eller elektroniskt dokument skall förses med anteckning om detta vid ingångsstämpeln.

2 §  När en försändelse enligt påskrift innehåller anbud, skall omslaget stämplas med ankomstdagen. Föreskrifter om hur anbud skall öppnas finns i 1 kap. 20 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

3 §  Om en försändelse innehåller betalningsmedel eller värdehandling och uppgift om detta har lämnats i följebrev skall uppgiften kontrolleras och bekräftas med den kontrollerandes signatur.

Generaltullstyrelsen har utfärdat särskilda föreskrifter (FFM 1989:6) om registrering av värdeförsändelser. När sådan försändelse öppnas skall minst två personer närvara.

4 §  Har en anställd tagit emot post som avser tjänsteärende, skall han se till att den behandlas som om den varit ställd till Tullverket.

En tullmyndighet är skyldig att ha sådana rutiner att allmänna handlingar behandlas korrekt oavsett om de kommit in till myndigheten i försändelse adresserad till den anställde eller till myndigheten.

Allmänna råd

I tryckfrihetsförordningen finns regler om rätt att ta del av allmänna handlingar och i sekretesslagen (1980:100) föreskrivs att allmänna handlingar som kommer in till en myndighet skall diarieföras utan dröjsmål. Post som är ställd till en viss anställd måste således öppnas av myndigheten om den anställde är borta från arbetet längre än en dag, för att myndigheten skall kunna bedöma om försändelsen innehåller en allmän handling som måste lämnas ut eller diarieföras. De grundlagsstadgade reglerna om allmänna handlingars offentlighet tar över brottsbalkens förbud att öppna annans post.

Myndigheten får ge den anställde som så önskar, möjlighet att själv eller genom ställföreträdare, öppna till den anställde adresserad försändelse, så länge tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser om allmänna handlingar inte åsidosätts. Det är viktigt att observera att inte endast vanliga skrivelser på papper kan vara allmän handling. Detta gäller även för fax, e-post och uppgifter fästa på annat medium som kommer in till myndigheten. Myndighetens rutiner måste därför även omfatta sådana handlingar.

5 §  En myndighet skall på begäran av den som gett in en handling utfärda ett mottagningsbevis i den mån det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång.

Kan det förutses att ett ärende som inkommit inte kan avgöras senast inom fyra veckor bör den som insänt ärendet underrättas om att ärendet tagits emot och att besked skall lämnas efter verkställd utredning eller dylikt. Om det är möjligt skall uppgift lämnas om när beskedet kan väntas.

6 §  Om diarieföring är föreskrivet i 15 kap. sekretesslagen (1980:100), Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1981:32) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i tullstaten och i Generaltullstyrelsens kungörelse (1987:50) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i Generaltullstyrelsen.

Den som har hand om handling i samband med registrering eller handläggning av ett ärende ansvarar för vård av handling och har enligt 15 kap. 6 § sekretesslagen att i första hand pröva fråga om handlingens utlämnande om inte handlingen arkiverats. Har handlingen arkiverats ansvarar den som hos myndigheten utsetts som arkivansvarig.

7 §  Varje avdelning och enhet utan avdelningstillhörighet inom Generaltullstyrelsen skall årligen senast den 20 februari lämna en förteckning över sådana ärenden som kommit in till myndigheten före 1 juli föregående år men som inte avgjorts vid årets utgång.

De regionala tullmyndigheterna skall årligen före den 1 maj lämna en förteckning över ärenden som kommit in till tullmyndigheten under tidigare år men inte slutbehandlats före den 1 april det år förteckningen skall lämnas.

Förteckningar enligt första och andra stycket skall lämnas till Generaltullstyrelsen, juridiska enheten.

8 §  Vad som utgör Tullverkets arkiv samt bestämmelser om vård och gallring av arkivhandlingar framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446), och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd avseende nämnda författningar, Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1981:32) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i tullstaten och av Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:50) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i Generaltullstyrelsen.

Verkställande av föreskriven gallring av arkivhandlingar får endast företas av anställd som besitter sådan kompetens.

Föredragning och beslut

Generaltullstyrelsen

9 §  Ärende, som avgörs av generaltulldirektören eller överdirektören, skall föredras av chef för avdelning, enhet utan avdelningstillhörighet eller av annan befattningshavare. Generaltulldirektören eller överdirektören bestämmer vem eller vilka som förutom föredragande skall delta i ärendets avgörande. Ärende som avgörs av chef för avdelning eller enhet utan avdelningstillhörighet skall föredras om chefen inte bestämmer annat.

10 §  Underskrift av utgående skrivelser och andra expeditioner tecknas under ordet "TULLVERKET".

Expeditionen skrivs under av generaltulldirektören, om han deltagit i ärendets prövning och i annat fall av den som avgjort ärendet.

Skrivelsen kontrasigneras om den skrivs under av generaltulldirektören eller överdirektören samt i övrigt när chef för avdelning eller enhet utan avdelningstillhörighet så bestämmer.

Regional tullmyndighet

11 §  Ärende i vilket chefen för en regional tullmyndighet beslutar avgörs efter föredragning av chefen för den enhet vid myndigheten dit ärendet hör, eller av särskilt förordnad föredragande. Chefen för myndigheten får bestämma att sådant ärende skall avgöras utan föredragning.

Annan chef vid myndigheten får besluta att föredragning skall hållas i ärende som denne chef skall avgöra.

12 §  Underskrift av utgående skrivelser och andra expeditioner skall tecknas under myndighetens benämning enligt 2 kap. 3 § när underskriften tecknas av den som fattat beslutet.

13 §  Expedition som upprättas vid tullklarering eller annan liknande förrättning skall, om inte annat är föreskrivet, skrivas under av den eller de anställda som verkställt förrättningen.

14 §  Från Tullverkets åklagare utgående skrivelser och andra expeditioner skall skrivas under av denne med angivande av titeln Tullverkets åklagare.

15 §  Regional enhet får till trafikant sälja blanketter till handlingar som denne skall lämna till Tullverket. Myndigheten skall för ändamålet från Svensk Specialdistribution beställa behövliga förråd av sådana blanketter.

Gemensamma bestämmelser

16 §  Enligt 31 § verksförordningen (1995:1322) skall för varje beslut myndigheten fattar finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande och vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Beslut i ärende tecknas på särskild handling (beslutshandling). Beslutshandlingen skall innehålla de uppgifter som framgår av 31 § verksförordningen samt skälen till beslutet i enlighet med 20 § förvaltningslagen (1986:223). Den skall signeras av dem som har deltagit handläggningen av ärendet. Beslutshandlingen arkiveras tillsammans med ärendets huvudhandling.

17 §  Av 21 § förvaltningslagen framgår att sökanden, klaganden eller annan part underrättas om myndighetens beslut när beslutet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Underrättelse om beslut sker genom kopia av beslutshandlingen.

18 §  Tecknas underskrift av någon som inte fattat beslutet skall den tecknas "Enligt uppdrag".

19 §  Handlingar som blivit allmänna genom upprättande men som inte expedieras, t.ex. vissa journaler, skrivs under av den som upprättat handlingen.

20 §  Meddelande av vidimering och bevis enligt diarium, personalregister eller annan arkivhandling skrivs under av chef för enhet eller av denne utsedd anställd. Motsvarande skall gälla vid utfärdande av annat bevis.


Kapitel 4 — Personalbestämmelser

Anställning

1 §  Som ett villkor för anställning i Tullverket gäller att den sökandes hälsotillstånd skall svara mot de fysiska och psykiska påfrestningar som normalt uppstår i den sökta befattningen. I tveksamma fall får myndigheten kräva att den sökande lämnar ett läkarintyg som skall vara utfärdat inom de senaste sex månaderna.

2 §  Om krav på svenskt medborgarskap för viss anställning vid statliga myndigheter finns föreskrifter i säkerhetsskyddslagen (1996:627). För anställning som inte är placerad i säkerhetsklass kan arbetsgivaren begära att sökanden företer utdrag ur person- och belastningsregistret.

3 §  Utöver de krav som myndigheten ställer för anställning krävs för tillsvidareanställning i tullbefattning att sökanden i normalfallet har:

1. minst treårig gymnasiekompetens;

2. körkort för bil;

3. genomgått kurs för tullbefattning med godkänt resultat.

4 §  Chef för regional tullmyndighet utses av Generaltullstyrelsen. Efter förslag av chefen för regional tullmyndighet förordnar Generaltullstyrelsen ställföreträdare.

Om utsedd ställföreträdare har förhinder utses tillfällig ersättare av myndighetschefen.

Generaltullstyrelsen beslutar i särskild ordning vilka som skall vara tullåklagare respektive förundersökningsledare.

Den regionala tullmyndigheten anställer personal i övriga befattningar vid myndigheten och beslutar om anställningsvillkor. Tullmyndigheten skall omgående sända in beslutet till Generaltullstyrelsen.

5 §  Den som antagits till kurs för tullbefattning anställs tills vidare, dock längst till dess kursen är genomgången.

Den anställande myndigheten skall omgående sända in beslut om anställning tillsammans med ansökningshandlingarna till Generaltullstyrelsen.

6 §  Sådan registerkontroll som skall föregå anställning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), företas av Generaltullstyrelsen efter begäran av anställande myndighet.

Den anställande myndigheten skall underrätta sökanden om registerkontroll behöver genomföras. Den sökande skall enligt 19 § säkerhetsskyddslagen ha gett sitt samtycke innan kontrollen sker.

Underlag för registerkontroll lämnas på blankett som beställs från Generaltullstyrelsen i varje enskilt fall.

7 §  Anställningsbevis utfärdas av den anställande myndigheten på fastställd blankett.

8 §  Information om ledigförklarade befattningar vid Tullverket lämnas i Personalmeddelanden från Tullverket (PEM).

Beslut om anställning anslås på myndighetens anslagstavla och tillkännages i PEM.

9 §  Regional tullmyndighet fastställer med hänsyn till aktuella arbetsförhållanden anställds tjänsteställe inom tullregionen.

Tullmyndigheten får besluta att anställd tillfälligt ska tjänstgöra på annan ort inom regionen än den där denne har sitt tjänsteställe.

Tullmyndigheten får efter begäran av annan regional tullmyndighet besluta att anställd tillfälligt skall tjänstgöra vid denna myndighet.

Ledighet

10 §  Om chefen för regional tullmyndighet begär ledighet på annan grund än sjukdom eller risk för överförande av smitta, skall Generaltullstyrelsen fatta beslutet om ledigheten överstiger 5 dagar.

11 §  Behov av ledighet för barns födelse skall på begäran styrkas genom läkarintyg eller bestyrkt kopia av sådant moderskapsintyg som utfärdas enligt försäkringskassans bestämmelser.

Anställds allmänna skyldigheter

12 §  En anställd inom Tullverket är skyldig att ha god kännedom om arbetsuppgifterna inom sitt arbetsområde och om innehållet i de lagar och andra författningar som gäller för detta område. Anställd skall följa överordnads instruktioner eller föreskrifter om det inte är uppenbart att de strider mot lag, annan författning eller kollektivavtal.

13 §  Anställd är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som anvisas den anställde och som ligger inom den anställdes kompetensområde. Vid behov gäller detta även om arbetsuppgifterna inte omfattas av befattningsbeskrivningen. Om neutralitet och skyddsarbete vid arbetskonflikt finns föreskrifter i 14 § anställningsförordningen (1994:373).

14 §  En anställd inom Tullverket är skyldig att

— i sitt arbete uppträda hövligt och hänsynsfullt,

— iaktta den serviceskyldighet som är föreskriven i 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223),

— utanför arbetstid uppträda så att Tullverkets eller dess anställdas anseende inte skadas.

15 §  Den anställde är skyldig att ta god vård om materiel m.m. som används i arbetet.

16 §  Den anställde skall enligt anvisningar av utbildningsledare eller handledare medverka vid utbildning av elever under deras praktiktjänstgöring.

17 §  En anställd inom Tullverket får inte under arbetstid använda alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel eller vara påverkad av sådana medel.

18 §  Föreskrifter om förbud mot vissa bisysslor finns i 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, 20 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket och 1 kap. 14 och 15 §§ allmänt löne- och förmånsavtal.

Bestämmelser om mutbrott finns i 20 kap. 2 § brottsbalken. Anställd får inte heller i övrigt, från enskild, ta emot ersättning för tjänsteåtgärd.

19 §  Den som är anställd i tullbefattning skall i arbetet kunna styrka sin behörighet genom att visa upp tjänstekort samt på begäran uppge sitt namn och upplysa om vem som är närmast överordnad.

20 §  Har vid arbetet sådan skada vållats på person eller egendom att ersättningsanspråk kan komma ifråga, skall tjänsteanteckning upprättas. Ansvar för att sådan tjänsteanteckning görs ligger på anställd som deltagit i det arbetsmoment under vilket skadan uppkommit eller upptäckts. Har flera anställda deltagit ligger ansvaret på den som är överordnad.

Vid skada på person skall anmälan göras tjänstevägen till Generaltullstyrelsen.

21 §  Om en anställd i Tullverket upptäcker, eller annars får kännedom om brott eller försök eller förberedelse till brott mot de författningar vilkas efterlevnad Tullverket har att övervaka, skall den anställde vidta åtgärder så att gärningen kan förhindras och beivras eller brott förebyggas. Detsamma gäller om den anställde upptäcker eller får kännedom om omständigheter som skapar förutsättningar för eller på annat sätt befrämjar sådana brott.

Allmänna råd

Anställds skyldighet enligt 21 § innebär inte att anställd alltid måste ingripa personligen för att t.ex. förhindra att ett pågående försök till smuggling fullbordas. Ingår det inte i den anställdes befattning att verkställa beslag och upprätta brottmålsrapport eller kan ingripande i det aktuella fallet inte göras utan avsevärd olägenhet för den anställde, kan den anställde i stället t.ex. underrätta närmaste tullmyndighet eller tullanställd. Bestämmelserna innebär inte att den anställdes befogenheter utsträcks. Vid behov av åtgärder som sträcker sig utanför de egna befogenheterna bör den anställde underrätta närmaste chef eller annan som i det enskilda fallet är lämpligare.

22 §  Anställd, som utför arbetsuppgift som kan antas beröra polisens eller annan myndighets arbetsområde, skall snarast underrätta berörd myndighet och i förekommande fall samråda med denna. Finns särskilda bestämmelser eller överenskommelser angående samarbetet med annan myndighet gäller dessa.

23 §  Den anställde skall lämna tullmyndigheten uppgift om sin bostadsadress och de telefonnummer som denne i allmänhet kan nås på.

24 §  När en anställd i tullbefattning skall avlösas omedelbart efter ett arbetspass, får den anställde inte sluta passet innan avlösning skett eller arbetet ordnats på annat sätt. Vid avlösningen skall underrättelse lämnas om sådant som kan vara av betydelse för arbetet.

25 §  När anställd är förhindrad att inställa sig till, eller måste avbryta påbörjat arbete på grund av sjukdom eller andra tvingande skäl, skall den anställde så snart det kan ske anmäla det till närmaste överordnad eller, om detta inte är möjligt, till tullmyndigheten.

26 §  Har körkort återkallats för anställd som kör bil i arbetet eller för vilken körkort utgör ett anställningsvillkor, skall den anställde genast anmäla detta till tullmyndigheten. Om beslutet om återkallelsen av körkortet upphävs eller körkortet förnyas skall även detta förhållande anmälas till myndigheten.

27 §  Anmälan eller framställning som rör arbetet skall lämnas av den anställde till närmast överordnad för att av denne vidarebefordras till den slutliga mottagaren (tjänstevägen) om inte annat föreskrivits eller om det i enskilt fall kan anses olämpligt.

Allmänna råd

Tjänstevägen bör i regel användas även i fråga om andra än skriftliga mellanhavanden i tjänsten.

Tjänsteförseelser m.m.

28 §  Överordnad är skyldig att anmäla misstanke om att en anställd gjort sig skyldig till brott enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken, tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning eller uppträtt utanför arbetet på sådant sätt att Tullverkets eller dess anställdas anseende kan anses ha skadats.

Allmänna råd

Chefen för regionen bör, mot bakgrund av gällande föreskrifter om behörighet till Tullverkets datasystem och arbetsrättsliga bestämmelser, bedöma om det finns behov av att ompröva behörigheter eller att tillfälligt omplacera tjänstemannen.

29 §  Anmälan om misstanke enligt 28 § skall göras i form av en skriftlig rapport. I denna skall lämnas uppgifter om:

l. överträdelsens beskaffenhet,

2. den anställdes arbetsuppgifter då felet begicks,

3. de särskilda föreskrifter för arbetet den anställde haft att följa,

4. tidpunkten då överträdelsen begicks eller upptäcktes,

5. den anställdes olämpliga uppträdande utanför arbetet,

6. de omständigheter som anses styrka att den anställde gjort sig skyldig till sådan överträdelse,

7. de personer som kan lämna upplysningar i saken och

8. övriga omständigheter som kan vara av betydelse för bedömande av överträdelsen.

Andra personer som lämnat uppgifter i rapporten bör bekräfta uppgifterna genom att skriva på rapporten.

30 §  Anmälan enligt 28 § skall lämnas till den tullmyndighet där den som lämnar anmälan är anställd. Är den som lämnar anmälan anställd vid Generaltullstyrelsen skall anmälan lämnas till juridiska enheten.

När en anmälan enligt 28 § mottagits skall den ytterligare utredning som behövs för komplettering av de uppgifter som lämnats i anmälan göras skyndsamt. Utredningen skall i regel ledas av tullmyndighetens chef.

Avser anmälan anställd vid annan tullmyndighet skall ärendet i stället lämnas över till denna tullmyndighet.

Är omständigheterna sådana att avskedande kan komma i fråga skall Generaltullstyrelsen, juridiska enheten, underrättas snarast dock senast två veckor efter det att omständigheterna först blev kända av arbetsledningen vid tullmyndigheten.

Är omständigheterna sådana att uppsägning på grund av personliga skäl kan komma i fråga skall det av utredningen framgå om tullmyndigheten anser att särskilda skäl för avstängning från arbetet under uppsägningstiden föreligger.

Den anställdes arbetstagarorganisation skall informeras om den anmälan som kommit in till tullmyndigheten.

31 §  Vid utredning som avses i 30 § skall den anställde beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen uttala sig om vad som åberopas mot den anställde. Normalt bör den överordnade samt biträde, om den anställde anlitar sådant, vara närvarande om den anställde yttrar sig muntligt över anmälan.

De muntliga uppgifter som den anställde eller andra personer lämnar skall noggrant antecknas i protokoll samt bekräftas skriftligen.

32 §  Den regionala tullmyndighetens utredning enligt 30 § skall överlämnas till Generaltullstyrelsen om inte annat föreskrivits nedan.

Finner tullmyndigheten beträffande förseelse som i och för sig kan medföra disciplinpåföljd men som är av mindre allvarligt slag, att godtagbar effekt kan uppnås genom annan lämplig åtgärd, skall disciplinpåföljd normalt inte komma i fråga. Samråd kan i dessa fall ske med Generaltullstyrelsen, juridiska enheten.

33 §  Om det anses lämpligt kan vid misstanke om brott enligt 20 kap. l, 2 eller 3 § brottsbalken, ärendet överlämnas till Generaltullstyrelsen, juridiska enheten, utan att utredning som avses i 30 § görs. Förundersökning kommer i förekommande fall att företas av allmän åklagare enligt bestämmelserna i rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen (1947:948).

Föreligger tillräckligt material för beslut om åtalsanmälan kan det i vissa fall vara lämpligt att vederbörande tullmyndighet underlåter att vidta ytterligare utredning, t.ex. om det kan befaras att tullmyndighetens objektivitet i det aktuella fallet kan komma att ifrågasättas.

Sedan dom meddelats skall den regionala tullmyndigheten sända en kopia av domen till Generaltullstyrelsen, juridiska enheten. Vad som nu sagts gäller dock inte när domstolen sänder avskrift av dom eller beslut enligt föreskrift i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

34 §  Protokoll över muntligt yttrande från den anställde eller från någon annan, som upprättas av regional tullmyndighet efter det att ärendet överlämnas till Generaltullstyrelsen, skall bekräftas på sätt som anges i 31 § andra stycket.

Protokollet eller annan utredning som den anställde företett skall snarast överlämnas till Generaltullstyrelsen, juridiska enheten.

Allmänna råd

Generaltullstyrelsen bereder den anställde tillfälle att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) över tullmyndighetens anmälan. Begär den anställde att få lämna muntligt yttrande över anmälan bör detta tillåtas. Sådant yttrande bör i första hand lämnas till den regionala tullmyndigheten. Finner myndigheten att den anställdes begäran bör avslås, bör frågan överlämnas till Generaltullstyrelsen för avgörande.

35 §  För att undvika fara eller för att upprätthålla ordning i arbetet skall överordnad ta den anställde ur arbetet om det är nödvändigt. Om den anställde är påverkad av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel bör dessutom graden av sådan påverkan samt beskaffenhet och mängd utrönas.

Åtgärd att ta anställd ur arbetet skall snarast möjligt anmälas till tullmyndigheten. Myndigheten skall undersöka om den anställde har problem med användande av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel. Myndigheten skall i samband med undersökningen bl.a. samråda med företagshälsovården och den anställdes arbetstagarorganisation.

Visar det sig att den anställde har missbruksproblem skall myndigheten i samråd med företagshälsovården och läkare vidta åtgärder för att bereda den anställde lämplig vård. Kan det antas att åläggande av disciplinpåföljd skulle motverka ändamålet med dessa åtgärder, får myndigheten underlåta att överlämna ärendet till Generaltullstyrelsen.

Första och andra stycket gäller i tillämpliga delar även när myndigheten erhållit anmälan som avses i 2 kap. 31 §.

36 §  Får en tullmyndighet kännedom om att en anställd begått brott utanför arbetet och att brottet skäligen kan inverka på bedömandet av den anställdes lämplighet att inneha sin anställning i Tullverket, skall myndigheten sända ett exemplar av domen i målet till Generaltullstyrelsen, juridiska enheten.

Anställnings upphörande

37 §  Avgång på anställds egen begäran prövas av den tullmyndighet som har rätt att fatta beslut om anställning på motsvarande befattning.

38 §  Tullmyndighet som vill att anställd vid myndigheten skall lämna sin anställning vid uppnådd pensionsålder, skall lämna den anställde sådant skriftligt besked som föreskrivs i 33 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten skall på lämpligt sätt se till att få bevis om att den anställde har fått beskedet och när detta skedde.

När tullmyndighet får kännedom om att anställd vid myndigheten får rätt till hel förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall myndigheten till den anställde lämna sådant besked som avses i 33 § andra stycket lagen om anställningsskydd om att anställningen skall upphöra på grund av rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Vad som sagts i föregående stycke om bevis skall gälla även besked enligt detta stycke.

Tullmyndigheten skall se till att anställds ansökan om ålderspension till Statens löne- och pensionsverk upprättas och inlämnas enligt verkets föreskrifter. Ansökan skall lämnas till Generaltullstyrelsen tillsammans med kopia av besked enligt första eller andra stycket.

39 §  När en anställd avlider är tullmyndigheten skyldig att lämna den anställdes efterlevande anvisning om de åtgärder som fordras för att ansöka om familjepension och om försäkringsbelopp. Intyg om anställning utfärdas av berörd tullmyndighet. Dödsfallsanmälan skall med tillhörande bilagor insändas direkt till Statens löne- och pensionsverk.

40 §  Tullmyndighet skall på begäran av anställd utfärda tjänstgöringsintyg. På begäran av arbetstagare som varit anställd minst sex månader skall tjänstgöringsbetyg utfärdas.

Tjänstgöringsbetyg skall innehålla uppgift om:

l. anställningstid, tjänstgöringens omfattning, innehavda befattningar, längre tjänstledigheter (över 3 mån.) samt orsak till att anställningen upphör,

2. organisatorisk placering, arbetsuppgifter samt eventuella särskilda uppdrag,

3. vilka krav tjänsten ställt i fråga om kunskap, erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper,

4. vitsord beträffande kompetens och personliga egenskaper,

5. sammanfattande omdöme.

Tjänstgöringsintyg bör innehålla motsvarande uppgifter som sägs i andra stycket punkterna l och 2.

Kapitel 5 — Förvaltning av medel, anläggningstillgångar, inventarier m.m.

Förvaltning av uppbördsmedel

1 §  In- och utbetalningar av uppbördsmedel och diverse medel skall, med undantag av vad som anges i tredje stycket, redovisas via bank- och postgirokonton anslutna till Statsverkets checkräkning SCR eller via tulldatasystemets kontantkassor. Endast bank- och postgirokonton som är förtecknade i Ekonomihandbok för Tullverket får användas.

Som uppbördsmedel räknas tull, annan skatt och avgifter som Tullverket uppbär för statens eller andra myndigheters och uppdragsgivares räkning. Även medel som tillfälligt deponeras hos de regionala tullmyndigheterna, såsom kontant ställda säkerheter, är att betrakta som uppbördsmedel i detta avseende.

Medel som deponeras hos en tullmyndighet skall i vissa fall, i enlighet med bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket, sättas in på myndighets postgiro anslutet till Tullverkets räntekonto i Sveriges Riksbank.

Förvaltning av anslagsmedel m.m.

2 §  In- och utbetalningar av anslagsmedel skall redovisas via bank- och postgirokonton anslutna till Tullverkets räntekonto i Sveriges Riksbank. Inbetalningar av avgifter som Tullverket får disponera i sin verksamhet får dock även sättas in på konton som är anslutna till Statsverkets checkräkning SCR om avgifterna debiterats i Tulldatasystemet TDS. Endast bank- och postgirokonton som är förtecknade i Ekonomihandbok för Tullverket får användas.

Som anslagsmedel räknas alla medel som är avsedda att finansiera Tullverkets verksamhet. Förutom tilldelade och utbetalda anslag utgörs dessa medel även av avgifter och ersättningar som får disponeras av Tullverket samt bidrag, donationer och andra likvida medel som är avsedda att användas i verksamheten.

Utbetalningar m.m.

3 §  Tullmyndighet skall förordna särskilda anställda som behöriga att utfärda betalningsorder för girering, check och utbetalning från postgiro- och bankkonton anslutna till Statsverkets checkräkning SCR och räntekontot i Sveriges Riksbank. För ansvarsförhållanden och internkontroll vid utbetalningar skall bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket iakttas.

Inbetalningar

4 §  Tullmyndighet skall förordna särskilda anställda som behöriga att skriva under postväxel, check, post-/bankanvisning och utbetalningskort som är ställd till eller överlåten på Tullverket. För ansvarsförhållanden och internkontroll vid inbetalningar skall bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket iakttas.

Kontantkassor m.m.

5 §  Tullmyndigheten skall förordna särskilda anställda att vara kassörer för kontantkassor och underförskottskassor. I fråga om belopp som får innehållas som kontantkassa samt regler för kontanta in- och utbetalningar, kassadifferenser, kontanthantering och säkerhetskrav, skall bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket och Hanteringsrutiner Lokal uppbörd i Tulldatasystemet iakttas.

Lön och ersättningar m.m.

6 §  Lön och vissa andra ersättningar till Tullverkets personal beräknas och betalas enligt ett ADB-baserat lönesystemet med regional inrapportering. Betalning av lön m.m. sker genom bank där banklönekonto tilldelas den som är ansluten till systemet.

Första stycket gäller inte viss personal med tidsbegränsad anställning enligt de närmare föreskrifter som utfärdas av Generaltullstyrelsen. Vid tillämpningen av systemet skall tullmyndighet iaktta

1. Statens löne- och pensionsverks anvisningar,

2. Generaltullstyrelsens föreskrifter om systemet i denna arbetsordning eller på annat sätt.

7 §  Rapportering enligt 6 § skall för varje tullmyndighet göras av rapportställe.

Rapporteringsunderlag skall lämnas till rapportställe av personalrapportör, som utses av myndigheten. Personalrapportör skall till rapportställe även lämna uppgifter som myndigheten behöver för beräkning av lön m.m. enligt 8 §.

8 §  Beslut om utbetalning av avlöningsförmån enligt 12 kap. allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) eller enligt annat kollektivavtal eller enligt bestämmelser utfärdade av Generaltullstyrelsen får meddelas av regional tullmyndighet i fråga om

1. lön m.m. till den som enligt 6 § andra stycket är undantagen från central löneberäkning,

2. sjukvårdsförmån som inte utbetalas via lönesystemet,

3. resekostnadsersättning och traktamente enligt gällande avtal och reglemente eller särskilda av Generaltullstyrelsen meddelade föreskrifter,

4. kostnadsersättning som inte angivits ovan förutom beklädnadsersättning.

Regional tullmyndighet får besluta om utbetalning av arvode eller annan ersättning som utgår på grund av verksamhet vid förslags- och skyddskommittéer.

9 §  Upptäcks felaktigt belopp i regional tullmyndighets beslut om avlöningsförmån, skall felet rättas utan dröjsmål. Vad som är föreskrivet i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall dock iakttas vid sådan rättelse.

Rättelse skall ske genom tillägg eller avdrag i samband med nytt beslut om avlöningsförmån till den som fått det felaktiga beloppet. Kan rättelsen inte lämpligen ske på detta sätt, skall för lågt belopp rättas genom särskilt beslut om utbetalning och för högt belopp krävas åter till den del det utbetalats för mycket.

10 §  Regional tullmyndighet får besluta om utbetalning till anställd av lämpligt förskott för betalning av sådana utgifter i samband med sjukvård, tjänsteresa, förrättning, flyttning och utbildningskurs, för vilka den anställde har rätt till ersättning av Tullverket.

11 §  Beslut om utbetalning för Tullverket i annat fall än vad som sägs i detta kapitel får meddelas av regional tullmyndighet endast om denna bemyndigats därtill antingen i särskild författning eller genom föreskrift eller beslut i särskilt fall av regeringen eller Generaltullstyrelsen.

Medelsinventering

12 §  Vid varje tullmyndighet som förvaltar penningmedel skall minst en gång per år verkställas medelsinventering. Medelsinventering skall även ske när chef som har ansvar för medelsredovisning frånträder tjänst. Inventeringarna skall företas i enlighet med bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket.

Avstämning

13 §  Tullmyndighet som förvaltar penningmedel skall fortlöpande verkställa sådan avstämning av kassarörelserna som avses i 20 § 3 bokföringsförordningen (1979:1212).

Vid varje budgetårs utgång skall myndigheten dessutom göra särskild avstämning av den kontanta behållningen samt av värde- och säkerhetshandlingar i enlighet med Ekonomihandboken för Tullverket.

Förbrukningsartiklar och blanketter

14 §  Tullmyndighet skall föra särskild redovisning över bokförda blanketter. Redovisningen förs på fastställd blankett enligt närmare föreskrifter från Generaltullstyrelsen.

Anläggningstillgångar och inventarier

15 §  Tullmyndighet skall föra ett databaserat register över sitt innehav av anläggningstillgångar och inventarier i enlighet med bestämmelser i Ekonomihandboken för Tullverket.

16 §  Inventering av anläggningstillgångar och inventarier skall företas i enlighet med bestämmelserna i Ekonomihandbok för Tullverket.

Skador

17 §  Skadas egendom som tillhör Tullverket skall den anställde som är närmast ansvarig för egendomen omgående anmäla skadan till myndigheten. Även förlust av egendom skall anmälas.

Anmälan skall innehålla en noggrann redogörelse för hur skadan eller förlusten skett och för de åtgärder som vidtagits i anledning av detta.

18 §  Tullmyndighet som tagit emot anmälan som avses i 17 § skall utreda hur skadan eller förlusten uppkommit och om någon kan anses ansvarig för skadan eller förlusten enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Vid mera betydande skada på egendom och vid förlust av egendom skall myndigheten anmäla detta till Generaltullstyrelsen. I anmälan skall anges om skadan eller förlusten kan anses bero på oaktsamhet av anställd och om annan än anställd vållat skadan eller förlusten.

Stöld av Tullverkets egendom skall anmälas till polismyndighet.

Lokaler

19 §  Bestämmelser om lokalförsörjning finns i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

20 §  Generaltullstyrelsen ansvarar för Tullverkets lokalförsörjning.

Regional tullmyndighet ansvarar dock för lokalförsörjning beträffande de lokaler som ställts till Tullverkets förfogande enligt 67 § tullagen (1994:1550). Av Generaltullstyrelsen utfärdade anvisningar skall dock följas.

21 §  Regional tullmyndighet får teckna avtal i ärenden där årshyran understiger 100.000 kronor per år. Sådana ingångna avtal skall anmälas till Generaltullstyrelsen.

22 §  Generaltullstyrelsen utfärdar ytterligare föreskrifter om lokalförsörjning i särskilda beslut.


Bilaga 1

Generaltullstyrelsen — arbetsområden

1.1 Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen svarar för de operativa processerna i Tullverkets verksamhet. De utgörs av huvudprocesserna effektiv handel och gränsskydd samt stödprocesserna analys och brottsutredning. Chefen för avdelningen svarar för att verksamhetsmål och budget fördelas per process till regionerna. I avdelningens arbetsområde ingår att

— ta fram underlag för planeringsdirektiv och mål för de operativa processerna samt svara för verksamhetsdialog med regionerna

— svara för uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten

— svara för snabba regeltolkningar och normgivning vad avser tillämpning av regelverk inom ansvarsområdet

— utforma föreskrifter, allmänna råd och meddelanden

— delta i det internationella arbetet och samordna kontakter med andra myndigheter avseende de operativa processerna

— svara för den centrala berednings-, underrättelse- och riskanalysverksamheten, innebärande bl.a. insamling och bearbetning samt vidarebefordran av information rörande brottsbekämpande verksamhet, urval för förebyggande verksamhet, initialkontroll och efterkontroll

— svara för laboratorieanalyser som stöd för effektiv handel och narkotikaanalyser som stöd för gränsskydd

— svara för Tullverkets information till näringslivet

— samarbeta med näringslivet

— identifiera behov av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom avdelningens arbetsområde samt i samverkan med Tullskolan svara för kursinnehåll

— svara för handböcker och andra hjälpmedel avseende de operativa processerna

— svara för funktionell systemförvaltning av

— — samtliga TDS delsystem inom de operativa processerna (exkl. TDS uppbörds- och debiteringssystem och TDS utbildningssystem) inklusive system för spärrhantering

— — PREJUD (prejudikatsregister)

— — LIST

— — SPADI (spanings- och underrättelseregister)

— — TMJ (tullmålsjournal) samt

— — EU-systemen EBTI (Electronic Binding Tariff Information), TCO (Transmission Cachet Origin), TCT (Transmission Cachet Transit), ORNET (Origin Network) och IPR (Inward Processing Relief).


1.2 Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen svarar för ledningsprocessen utveckling av verksamhet, informationsteknologi och teknik. I avdelningens arbetsområde ingår att

— arbeta med organisationsutveckling och rationalisering

— utföra kontinuerliga omvärldsanalyser och framgångsanalyser

— arbeta med kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsprojekt

— utveckla, utvärdera och förbättra Tullverkets processer

— utforma och ansvara för projektmodeller

— samarbeta med näringsliv och andra myndigheter, nationellt och internationellt, i olika utvecklingsuppdrag

— ansvara för Tullverkets projektverksamhet

— utvärdera ny teknik

— utvärdera nya arbetsformer

— sätta samman, administrera, leda och utvärdera olika projektuppdrag inom alla Tullverkets ansvarsområden

— identifiera behov av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom avdelningens arbetsområde samt svara för kursinnehåll

— funktionellt förvaltningsansvar och användarstöd för telefrågor

— funktionellt förvaltningsansvar för EDI.


1.3 IT-avdelningen

Avdelningen svarar för teknisk utveckling, teknisk förvaltning och drift av Tullverkets IT-system. I arbetsområdet ingår

— utvecklings-, teknik- och driftfrågor på ADB-området

— systemteknisk förvaltning och drift av TDS

— systemteknisk förvaltning och drift av verksgemensamma ekonomi- och personalsystem

— förvaltning och utveckling av Tullverkets datanät

— tekniskt ansvar för mottagning av elektroniska meddelanden (mottagningsfunktionen)

— medverkan i utformande av EDIFACT-standard inom tullområdet

— stöd och utbildning till datoranvändare inom Tullverket i frågor rörande såväl programvara som maskinvara

— driftansvar för Generaltullstyrelsens datorer

— PC-stöd inom Generaltullstyrelsen

— framtagande och underhåll av ADB-tekniska riktlinjer för Tullverket

— samordning av arbete med framtagande av plan för informationsteknologi (IT-plan) för Tullverket såvitt avser ADB-tekniska frågor

— att utveckla standard för informationsteknologi (IT-standard) för Tullverket såvitt avser metodstöd, dokumentation och systemkonstruktion.


1.4 Ekonomi- och personalavdelningen

Ekonomi- och personalavdelningen svarar för ekonomi-, personal- och uppbördsfrågor, vissa servicefunktioner samt Tullskolan. Avdelningen har förvaltningsansvar för de IT-system som stöder administrationen. I arbetsområdet ingår att svara för

— rutiner för ekonomi, redovisning och budget

— utveckling och förvaltning av ekonomisystemet

— Tullverkets årsredovisning

— Tullverkets bokslut och delårsrapporter

— löpande uppföljning av Tullverkets totalbudget

— inkomst- och utgiftsprognoser

— Generaltullstyrelsens kassakontor och leverantörreskontra

— Tullverkets centrala reskontra för uppbörd av tullmedel, skatter och avgifter och därmed sammanhängande frågor om tullräkningar, betalningsfrister, betalningsuppskov, avtal om betalningsförmedling, dröjsmålsavgifter, återbetalningar, indrivnings- och avskrivningsärenden samt uppbördsprognoser

— funktionell förvaltning av TDS delsystem central och lokal uppbörd samt övrig debitering

— avgiftssättning för Tullverkets avgiftsbelagda verksamhet

— personal- och chefsförsörjning

— lokalförsörjning

— inköp och upphandling

— identifiering av behov av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom avdelningens arbetsområde samt svara för kursinnehåll


1.5 Planeringsenheten

Enheten arbetar med strategiska frågor inom områdena verksplanering, marknadsföring (information, image, och attityder) samt samordning av internationellt arbete.

— framtidsfrågor, inriktning och målbeskrivningar för kommande verksamhetsår samt övrig strategisk planering

— remisser som inte faller inom arbetsområdet för andra enheter

— samordning och fördelning av inkommande ärenden

— funktionen för central diarieföring, inklusive vård av närarkiv, gallring och iordningställande av arkivhandlingar m.m.

— riktlinjer och föreskrifter i ADB-säkerhet, metoder och hjälpmedel i ADB-säkerhetsarbetet, säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

— samordning av beredskapsplanering

— strategiska frågor som rör Tullverkets relationer med omvärlden, intern och extern information och relationerna till Tullverkets kunder samt utbildningsansvar i dessa frågor

— sammanhållande ansvar för informationsstrukturen och informationsflödena externt och internt

— expertorgan när det gäller framställning, publicering och distribution av tryckt och elektronisk information

— samordning av Tullverkets internationella engagemang

— hantering av Tullverkets delaktighet i gemensamma EU-program såsom Tull 2000 och Matthaeusprogrammen

— samordning av Tullverkets bilaterala och multilaterala biståndsinsatser

— ansvar för planering och förberedelse inför officiella besök och internationella ledningsmöten samt dokumentation, uppföljning och utvärdering av dessa

— samordning av förberedelser och uppföljning av EU-revisioner

— sekreteraruppgifter och diverse administrativa göromål för generaltulldirektören, planeringsenheten i sin helhet, internrevisionsenheten och juridiska enheten samt för verksstyrelsen

— ansvar för styrelsens bibliotek

— funktionellt förvaltningsansvar för det centrala diarieföringssystemet.


1.6 Enheten för internrevision

Internrevisionen arbetar i enlighet med förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. samt Revisionsverkets föreskrifter och allmänna råd. I arbetsområdet ingår

— utvärdering av Tullverkets måluppfyllelse samt kontrollsystem vad avser verksamhetens effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet

— granskning av verkets uppbörds- och redovisningsförvaltning och det stöd TDS ger åt denna förvaltning, t.ex. kvalitetsrevisioner av IT-system

— granskning av den interna ledningskontrollen över verksamhet och ekonomi


1.7 Juridiska enheten

I arbetsområdet ingår

— tillsyn över och rådgivning avseende verksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten

— rådgivning i juridiska frågor mot verket i dess helhet

— stöd för verket i dess helhet i processuella frågor i överklagningsärenden

— stöd för verket i dess helhet avseende befogenhetsfrågor och straffprocessuella frågor

— skadestånd och klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning

— beredning av ärenden som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för personalansvarsnämnden

— prövning av tullmyndighets beslut om kvarhållande av postförsändelse enligt 57 d § tullagen (1994:1550) samt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

— funktionen Tullverkets ombudsman

— samordning av verkets arbetsordning

— granskning av förslag till föreskrifter som skall utfärdas av Generaltullstyrelsen ur juridisk och formell synvinkel


2 Organisationsplan över Generaltullstyrelsen

Generaltulldirektör

                                 Överdirektör

Produktionsavdelning
— processfunktion
— företagsenhet
— — företagssektion
— — tullprocedursektion
— — tariffsektion
— — sektion för tullförmåner och transitering
— gränsskyddsenhet
— analysenhet
— — beredningssektion
— — riskanalyssektion
— — underrättelsesektion
— brottsutredningsenhet
— laboratorium

Utvecklingsavdelning
— verksamhetsutvecklingsenhet
— projektledningsenhet
— IT- och teknikutvecklingsenhet

IT-avdelning
— administrativ enhet
— driftenhet
— kundstödsenhet
— teknikenhet
— systemutvecklingsenhet 1
— systemutvecklingsenhet 2
— systemutvecklingsenhet 3

Ekonomi- och personalavdelning
— ekonomienhet
— — kreditövervakningssektion
— — redovisnings- och budgetsektion
— personalenhet
— — personalpolitisk sektion
— — lönesektion
— serviceenhet
— — lokalförsörjningssektion
— — inköpssektion
— Tullskolan

Planeringsenhet
— verksplaneringsfunktion
— informationsfunktion
— funktionen för samordning av Tullverkets internationella arbete

Juridisk enhet

Internrevisionsenhet


Bilaga 2

1 Organisationsplan över Tullverket Övre Norrlandsregionen

                                Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet
— processfunktion
— utvecklingsfunktion
— marknadsföringsfunktion
— IT-funktion
— Juridisk funktion

Analys- och tullkriminalenhet
— underrättelsefunktion
— riskanalysfunktion
— utredningsfunktion

Företagsenhet
— klareringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringsfunktion
— tullrevisionsfunktion

Gränsskyddsenhet
— gränskontroll- och spaningssektion

Ekonomi- och personalenhet


2 Organisationsplan över Tullverket Nedre Norrlandsregionen

                                Regionchef

Planering/Utveckling/Stabsfunktion

Analys- och tullkriminalenhet
— underrättelsefunktion
— riskanalysfunktion
— utredningsfunktion

Företagsenhet
— klareringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringsfunktion
— tullrevisionsfunktion

Gränsskyddsenhet
— gränskontroll- och spaningssektion

Ekonomi- och personalenhet


3 Organisationsplan över Tullverket Mälardalsregionen

                                Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet
— process- och utvecklingsfunktion
— IT-funktion

Analysenhet
— beredningsfunktion
— underrättelsesektion
— riskanalyssektion

Företagsenhet
— operativ planeringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektion
— klareringssektion 1 (Arlanda)
— klareringssektion 2 (Sjötullen)
— klareringssektion 3 (Västberga)
— klareringssektion 4 (Gärdet)
— tullrevisionssektion

Gränsskyddsenhet
— operativ planeringsfunktion
— gränskontrollsektion 1 (Arlanda)
— gränskontrollsektion 2
— spaningssektion

Tullkriminalenhet
— utredningssektion gränsskydd
— ekoutredningssektion

Ekonomi- och personalenhet
— personalsektion
— ekonomisektion


4 Organisationsplan över Tullverket Östersjöregionen

                                Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet

Analysenhet
— underrättelsesektion
— riskanalyssektion

Företagsenhet
— operativ planeringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringsfunktion
— tullrevisionssektion
— klareringssektion 1 (Karlshamn)
— klareringssektion 2 (Jönköping)
— klareringssektion 3 (Norrköping)

Gränsskyddsenhet
— operativ planeringssfunktion
— gränskontrollsektion Karlshamn
— gränskonstrollsektion Norrköping
— spaningssektion

Tullkriminalenhet

Ekonomi- och personalenhet
— ekonomisektion
— personalsektion


5 Organisationsplan över Tullverket Skåneregionen

                                Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet
— processfunktion
— utvecklingsfunktion
— marknadsföringsfunktion
— IT-funktion
— juridisk funktion

Analysenhet
— beredningsfunktion
— underrättelsesektion
— riskanalyssektion

Företagsenhet
— operativ planeringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektion
— klareringssektion 1
— klareringssektion 2 (Helsingborg)
— klareringssektion 3 (Ystad)
— tullrevisionssektion

Gränsskyddsenhet
— operativ planeringsfunktion (Helsingborg)
— gränskontrollsektion 1
— gränskontrollsektion 2 (Helsingborg)
— gränskontrollsektion 3 (Trelleborg)
— spaningssektion (Helsingborg)

Tullkriminalenhet
— utredningssektion gränsskydd
— utredningssektion (Helsingborg)
— ekoutredningssektion

Ekonomi- och personalenhet
— utbildningsfunktion (Helsingborg)
— personalsektion
— ekonomisektion


6 Organisationsplan över Tullverket Västsvenska regionen

                                Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet
— processfunktion
— utvecklingsfunktion
— IT-funktion

Analysenhet
— beredningsfunktion
— underrättelsesektion
— riskanalyssektion

Företagsenhet
— operativ planeringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektion
— klareringssektion 1
— klareringssektion 2 (Halmstad)
— klareringssektion 3 (Landvetter)
— klareringssektion 4 (Borås)
— klareringssektion 5 (Svinesund)
— klareringssektion 6 (Hån)
— klareringssektion 7 (Eda)
— klareringssektion 8 (Karlstad)
— tullrevisionssektion

Gränsskyddsenhet
— operativ planeringsfunktion
— gränskontrollsektion 1
— gränskontrollsektion 2 (Eda)
— gränskontrollsektion 3 (Halmstad)
— spaningssektion

Tullkriminalenhet
— utredningssektion gränsskydd
— ekoutredningssektion

Ekonomi- och personalenhet
— personalsektion
— ekonomisektion


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.

Genom författningen upphävs Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen och Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:12) och allmänna råd om arbetsordning för de regionala tullmyndigheterna.