tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:6

beslutad den 15 februari 1999
Utkom från trycket den 22 februari 1999

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om upphävande av vissa äldre författningar

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av februari 1999, nämligen

1. cirkuläret (TFS 1918:148) i anledning av utfärdad lag med vissa bestämmelser om sjöfynd,

2. meddelandet (TFS 1937:374) angående anlitande av tulltjänsteman såsom svarandeombud i tullmål, 

3. cirkuläret (TFS 1949:70) angående planerade vägbyggnader i gränstrakterna,

4. cirkuläret (TFS 1960:49) angående planerade fartygslinjer för befordran av passagerare i utrikes trafik,

5. Generaltullstyrelsens föreskrifter 1968-10-01 om handhavande av fotografiska bilder,

6. Generaltullstyrelsens föreskrifter meddelade genom allmänt meddelande 1979:53 om vissa avgjorda tullmål och lagakraftvunna domar,

7. kungörelsen (TFS 1980:5) med förteckning över finska orter som är att jämställa med svenska tullplatser,

8. tillämpningsföreskrifterna (TFS 1980:65) till förordningen (1980:749) om tullvärde,

9. kungörelsen (TFS 1980:67) om samråd enligt förordningen om gränsövervakningen i krig m.m.,

10. Generaltullstyrelsens föreskrifter meddelade genom allmänt meddelande 1983:31 om tulldeklaration avlämnad genom ombud,

11. Generaltullstyrelsens föreskrifter meddelade genom allmänt meddelande 1984:42 om förvaring av beslagtagen egendom,

12. Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd meddelade genom Meddelande från Trafikbyrån Tks 15 om övergångsrutiner till redovisningsordningen (TFS 1987:42) i anledning av "brygglösningen".