tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:5

beslutad den 15 februari 1999
Utkom från trycket den 22 februari 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:19

Bemyndigande: 3 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket och 24 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling samt efter samråd med Riksåklagaren


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om åtalsbehörighet enligt 24 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

1 §  Tjänstemän vid Övre Norrlandsregionen, Nedre Norrlandsregionen, Mälardalsregionen, Östersjöregionen, Skåneregionen och Västsvenska regionen är efter särskilt förordnande av Generaltullstyrelsen behöriga att väcka åtal för brott som avses i 24 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

2 §  Åtal får väckas vid tingsrätt vars domkrets helt eller delvis ligger inom den regions område vid vilken tjänstemannen enligt 1 § förordnats.

3 §  Om det med hänsyn till brottets art uppstår tvekan avseende åtalsbehörigheten, bör målet överlämnas till allmän åklagare. Målet skall dock alltid överlämnas, då brottet sammanträffat med brott, för vilket åtal skall väckas av allmän åklagare.


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999, då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:25) om åtalsbehörighet enligt 24 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling skall upphöra att gälla.