tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:4

med ändringar i TFS 1981:45

beslutad den 15 februari 1999
Utkom från trycket den 22 februari 1999

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199) och efter samråd med Rikspolisstyrelsen


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens föreskrifter (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

dels att i punkten 3.2 orden "lokal tullmyndighet" skall bytas ut mot "regional tullmyndighet",

dels att punkterna 5.2 och 7.6 samt bilaga 2 skall ha följande lydelse.

5.2 Förteckning över områden där ordningsbotssystemet får tillämpas finns i bilaga 2.

7.6 Behörig att besluta om rättelse av godkänt föreläggande är Tullverkets åklagare.

För handläggning av ärenden rörande rättelse av föreläggande skall användas blankettset "Rättelse av godkänt ordningsföreläggande jämlikt 48 kap. 12 a och 17 §§ rättegångsbalken" (Tv 561.5). Detta set består av fyra blanketter avsedda för följande ändamål.

Ex 1. Delges vid skriftlig underrättelse den som godkänt föreläggandet.

Ex 2. Tullverkets exemplar.

Ex 3. Sänds efter beslut i ärendet till den som godkänt föreläggandet.

Ex 4. Sänds efter beslut i ärendet till RPS.

Uppgift om beslutad rättelse skall antecknas på Tullverkets exemplar av föreläggandet.


 

Bilaga 2

Förteckning över områden där ordningsbotssystemet får tillämpas jämte för regionerna gällande tullmålsjournalskoder


Region Område
(kommun om inte annat anges)
Kod

Mälardalen    
Arlanda Arlanda flygplats 3200
Stockholm Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn 3540
Östersjö    
Karlshamn Karlshamn, Kalmar, Karlskrona, Oskarshamn och Växjö 3340
Skåne    
Ystad Trelleborg och Ystad 3680
Malmö Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala och Malmö 3450
Helsingborg Helsingborg, Höganäs, Kristianstad, Landskrona och Ängelholm 3300
Västsvenska    
Borås Härryda 3210
Göteborg

Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Göteborg och Kungälv 3260


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1999.