tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:2

beslutad den 9 februari 1999
Utkom från trycket den 17 februari 1999

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 september 2002 genom TFS 2002:18

Bemyndigande: 53 § första stycket tullförordningen (1994:1558)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
till följd av ändring i tullkonventionen (SÖ 1976:133) om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullkonventionen (SÖ 1976:133) om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen),

dels att artiklarna 6, 38, 59 och 60 skall gälla här i riket med följande lydelse,

dels att det i konventionen skall införas tre nya artiklar, 42 a, 58 a och 58 b, som skall gälla här i riket med följande lydelse.

Article 6

1. Each Contracting Party may authorize associations to issue TIR Carnets, either directly or through corresponding associations, and to act as guarantors, as long as the minimum conditions and requirements, as laid down in Annex 9, Part I, are complied with. The authorization shall be revoked if the minimum conditions and requirements contained in Annex 9, Part I are no longer fulfilled.

2. An association shall not be approved in any country unless its guarantee also covers the liabilities incurred in that country in connection with operations under cover of TIR Carnets issued by foreign associations affiliated to the same international organization as that to which it is itself affiliated.

3. An association shall issue TIR Carnets only to persons, whose access to the TIR procedure has not been refused by the competent authorities of Contracting Parties in which the person is resident or established.

4. Authorization for access to the TIR procedure shall be granted only to persons who fulfil the minimum conditions and requirements laid down in Annex 9, Part II to this Convention. Without prejudice to article 38, the authorization shall be revoked if the fulfilment of these criteria is no longer ensured.

5. Authorization for access to the TIR procedure shall be granted according to the procedure laid down in Annex 9, Part II to this Convention.

Article 38

1. Each of the Contracting Parties shall have the right to exclude temporarily or permanently from the operation of this Convention any person guilty of a serious offence against the Customs laws or regulations applicable to the international transport of goods.

2. This exclusion shall be notified within one week to the competent authorities of the Contracting Party on whose territory the person concerned is established or resident, to the association(s) in the country or Customs territory where the offence has been committed and to the TIR Executive Board.

Article 42 a

The competent authorities, in close cooperation with the associations, shall take all necessary measures to ensure the proper use of TIR Carnets. To this effect they may take appropriate national and international control measures. National control measures taken in this context by the competent authorities shall be communicated immediately to the TIR Executive Board which will examine their conformity with the provisions of the Convention. International control measures shall be adopted by the Administrative Committee.

Article 58 a — Administrative Committee

An Administrative Committee composed of all the Contracting Parties shall be established. Its composition, functions and rules of procedure are set out in Annex 8.

Article 58 b — TIR Executive Board

The Administrative Committee shall establish a TIR Executive Board as a subsidiary body which will, on its behalf, fulfil the tasks entrusted to it by the Convention and by the Committee. Its composition, functions and rules of procedure are set out in Annex 8.

Article 59 — Procedure for amending this Convention

1. This Convention, including its Annexes, may be amended upon the proposal of a Contracting Party by the procedure specified in this Article.

2. Any proposed amendment to this Convention shall be considered by the Administrative Committee composed of all the Contracting Parties in accordance with the rules of procedure set out in Annex 8. Any such amendment considered or prepared during the meeting of the Administrative Committee and adopted by it by a two-thirds majority of the members present and voting shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties for their acceptance.

3. Except as provided for under Article 60, any proposed amendment communicated in accordance with the preceding paragraph shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry of a period of twelve months following the date of communication of the proposed amendment during which period no objection to the proposed amendment has been communicated to the Secretary-General of the United Nations by a State which is a Contracting Party.

4. If an objection to the proposed amendment has been communicated in accordance with paragraph 3 of this Article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

Article 60 — Special procedure for amending Annexes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9

1. Any proposed amendment to Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 considered in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 59 shall come into force on a date to be determined by the Administrative Committee at the time of its adoption, unless by a prior date determined by the Administrative Committee at the same time, one-fifth or five of the States which are Contracting Parties, whichever number is less, notify the Secretary-General of the United Nations of their objection to the amendment. Determination by the Administrative Committee of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting.

2. On entry into force, any amendment adopted in accordance with the procedures set out in paragraph 1 above shall for all Contracting Parties replace and supersede any previous provisions to which the amendment refers.

Artikel 6

1. Varje fördragsslutande part kan, såvida de minimivillkor och minimikrav som anges i bilaga 9, del I är uppfyllda, medge sammanslutningar rätt att antingen själva eller genom motsvarande sammanslutningar utfärda TIR-carneter och att uppträda såsom garanter. Denna rätt upphör att gälla om de minimivillkor och minimikrav som anges i bilaga 9, del I ej längre är uppfyllda.

2. En sammanslutning skall ej godtagas i ett land, såvida icke dess garanti täcker också det betalningsansvar som kan uppstå inom landet i fråga i samband med transporter för vilka används TIR-carneter, som utfärdats av utländska sammanslutningar, anslutna till samma internationella organisation som den själv är ansluten till.

3. En sammanslutning skall utfärda TIR-carneter enbart till personer vars tillgång till TIR-förfarandet inte har avvisats av de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande part där personen driver sin rörelse eller är bosatt.

4. Tillstånd för tillgång till TIR-förfarandet skall utfärdas enbart till personer som uppfyller de minimivillkor och minimikrav som framställs i bilaga 9, del II till denna konvention. Utan att inverka på tillämpningen av artikel 38 skall detta tillstånd återkallas om det inte längre kan säkerställas att dessa minimivillkor och minimikrav är uppfyllda.

5. Tillstånd för tillgång till TIR-förfarandet skall utfärdas i enlighet med det förfarande som fastställs i bilaga 9, del II till denna konvention.

Artikel 38

1. Varje fördragsslutande part skall ha rätt att från förmåner enligt denna konvention tillfälligt eller för all framtid utesluta varje person, som gjort sig skyldig till allvarlig överträdelse av de tullförfattningar som gäller internationell godstransport.

2. Sådan uteslutning skall inom en vecka anmälas till de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande part inom vilkens område personen i fråga driver sin rörelse eller är bosatt, till sammanslutningen (sammanslutningarna) i det land eller det tullområde där överträdelsen ägt rum samt till verkställande TIR-utskottet.

Artikel 42 a

De behöriga myndigheterna skall, i nära samarbete med sammanslutningarna, vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett korrekt användande av TIR-carneter. I det syftet får dessa vidtaga lämpliga nationella och internationella kontrollåtgärder. Nationella kontrollåtgärder som vidtages av de behöriga myndigheterna i detta sammanhang skall omedelbart delges verkställande TIR-utskottet som undersöker deras förenlighet med konventionens bestämmelser. Internationella kontrollåtgärder skall beslutas av den administrativa kommittén.

Artikel 58 a — Administrativ kommitté

En administrativ kommitté bestående av alla fördragsslutande parter skall inrättas. Dess sammansättning, funktion och procedurregler anges i bilaga 8.

Artikel 58 b — Verkställande TIR-utskott

Den administrativa kommittén skall inrätta ett verkställande TIR-utskott såsom biträdande organ som, på dess vägnar, skall fullgöra de uppgifter som det åläggs i konventionen och av kommittén. Utskottets sammansättning, funktion och procedurregler anges i bilaga 8.

Artikel 59 — Förfarande för ändring av denna konvention

1. Denna konvention och dess bilagor kan ändras på förslag av en fördragsslutande part genom det förfarande som anges i denna artikel.

2. Varje förslag till ändring av denna konvention skall behandlas av den administrativa kommittén, sammansatt av alla fördragsslutande parter enligt procedurreglerna i bilaga 8. Varje sådan ändring, som behandlats eller utarbetats under möte med den administrativa kommittén och som antagits av den med två tredjedelars majoritet av de medlemmar som är närvarande och deltar i omröstningen, skall av Förenta Nationernas generalsekreterare översändas till de fördragsslutande parterna för godkännande.

3. Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 60 skall varje ändringsförslag, som sänts ut i enlighet med föregående moment, träda i kraft för alla fördragsslutande parter tre månader efter utgången av en frist av tolv månader räknat från den dag då ändringsförslaget utsändes om ingen erinran mot ändringsförslaget under denna frist delgivits Förenta Nationernas generalsekreterare av stat som är fördragsslutande part.

4. Om erinran mot ändringsförslaget framställts enligt moment 3 av denna artikel, skall ändringen icke anses godkänd och vara utan verkan.

Artikel 60 — Särskilt förfarande för ändring av bilagorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9

1. Varje förslag till ändring av bilagorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9, som behandlats enligt moment 1 och 2 av artikel 59, skall träda i kraft den dag som bestämmes av den administrativa kommittén vid förslagets antagande, såvida icke senast viss dag dessförinnan, som samtidigt bestämmes av den administrativa kommittén en femtedel eller fem av de stater som är fördragsslutande parter, vilketdera antal som är minst, framställer erinran mot ändringen genom notifikation till Förenta Nationernas generalsekreterare. Den administrativa kommitténs beslut om de dagar som avses i detta moment skall fattas med två tredjedelars majoritet av dem som är närvarande och deltar i omröstningen.

2. Varje ändring, som antagits enligt förfarandena i moment 1 ovan, skall när ändringen träder i kraft för alla fördragsslutande parter ersätta och upphäva varje tidigare bestämmelse, som beröres av ändringen.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling. Föreskrifterna tillämpas dock för tid från och med den 17 februari 1999.