tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1999:1

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 7 januari 1999
Utkom från trycket den 14 januari 1999

Bemyndigande: 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium.

Ansvarig enhet: processen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. (TFS 1994:54)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. (TFS 1994:54) att 3 kap. 1 och 17 §§ skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1998:35)

3 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling enligt normalförfarandet prövas av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av den tullmyndighet inom vars tullregion sökanden är etablerad. I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av det tullkontor inom vars tullregion den första bearbetningen skall äga rum.

Samråd med Kommerskollegium skall ske i de fall som avses i artiklarna 552.1 b—f i)—iii) och 553 i förordning (EEG) nr 2454/93. Samråd skall också ske i andra fall då tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda.

(Senaste lydelse TFS 1996:23.)

17 §  I de fall som avses i artikel 648.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall regional tullmyndighet lämna skriftlig information till Generaltullstyrelsen senast den 15:e i månaden efter den månad under vilken tillståndet utfärdades, ansökan avslogs eller avvikelsen noterades.

I de fall som avses i artikel 648.1 a och b i nämnda förordning skall informationen bestå av en kopia av tillståndet alternativt beslutet om ändring respektive en kopia av ansökan med beslut om avslag.

(Senaste lydelse TFS 1996:23.)


Denna författning träder i kraft den 1 februari 1999.