tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:36

beslutad den 17 december 1998
Utkom från trycket den 30 december 1998

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2009 genom TFS 2008:12

Bemyndigande: 11 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (1998:779) och 9 § förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och efter samråd med Rikspolisstyrelsen


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om internationella vägtransporter

1 §  Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser till yrkestrafiklagen (1998:490) och yrkestrafikförordningen (1998:779) samt till förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Internationella vägtransporter

2 §  I denna författning förstås med

internationella vägtransporter: yrkesmässiga transporter på väg av gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige,

direkttrafik: trafik mellan Sverige och ett annat land med fordon registrerat i ett av länderna och med lastning i det ena och lossning i det andra landet,

transittrafik: trafik genom Sverige utan att uppehåll görs för lastning eller lossning av gods,

tredjelandstrafik: en transport av gods som utförs med lastbil, eller fordonskombination, mellan två länder varav ingetdera är lastbilens eller dragbilens registreringsland,

CEMT-tillstånd: tillstånd som berättigar till direkttrafik och tredjelandstrafik mellan, samt transittrafik genom, medlemsländerna i Europeiska transportministerkonferensen, CEMT. I bilaga 1 till denna författning finns en förteckning över medlemsländerna i CEMT.

Genom en särskild överenskommelse i CEMT har vissa specialtransporter befriats från krav på tillstånd. Dessa finns i bilaga 2 till denna författning. Från svensk sida skall denna bilaga tillämpas även för fordon från icke CEMT-länder.

3 §  Bestämmelserna i 4—10 §§ är endast tillämpliga för transporter dels med fordon registrerade i länder utanför EES, dels med fordon registrerade i EES-länder som har avtal med Sverige som tillåter tredjelandstrafik mellan Sverige och ett land utanför EES.

Kontroll med stöd av yrkestrafikförordningen (1998:779)

4 §  Tulltjänsteman skall kontrollera att den som utför internationell vägtransport med fordon som är registrerat i utlandet har tillstånd enligt 4 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490) och att transporten inte sker i strid mot de villkor som meddelats i samband med sådant tillstånd.

I bilaga 1 till denna författning finns en förteckning över krav på tillstånd för fordon, som är registrerade i utlandet, vid internationella vägtransporter.

5 §  Tillståndet skall visas upp i original innan klarering sker. Tulltjänsteman skall alltid kontrollera att tillståndet avser transporten i fråga och att giltighetstiden inte överskridits. Kontroll av att de villkor som meddelats i samband med tillstånd följs skall göras stickprovsvis.

6 §  Vid kontroll av sådant tillstånd som avser ett visst antal resor skall tulltjänsteman alltid stämpla tillståndet eller bilaga till detta med tullmyndighetens datumstämpel.

Beträffande CEMT-tillstånd skall alltid ruta 7 i den medföljande färdboken stämplas.

Hindrande av fortsatt färd

7 §  Finner tulltjänsteman att internationell vägtransport sker utan tillstånd som avses i 4 § eller i strid mot de villkor som meddelats i samband med sådant tillstånd skall denne hindra fortsatt färd. Tulltjänstemannen får dock medge att fordonet förs till närmaste lämpliga tillfälliga lager som avses i tullagstiftningen eller annan från tullkontrollsynpunkt lämplig plats.

I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får tulltjänstemannen medge att fordonet omedelbart förs ut ur landet.

8 §  Har fortsatt färd hindrats, får lasten inte anmälas till tullförfarandena övergång till fri omsättning eller transitering, så länge lasten inte har lossats från fordonet.

9 §  Meddelande om beslut enligt 7 § skall så snart som möjligt sändas till Generaltullstyrelsen på av styrelsen fastställd blankett (Rapport angående internationell vägtransport/transport inom EES, Tv 650.2).

Anmälan till polis- eller åklagarmyndighet

10 §  Vid brott enligt 6 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490) och 9 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779), skall tullmyndighet göra anmälan till polis- eller åklagarmyndighet. I tveksamma fall bör samråd ske med Generaltullstyrelsen.

Det ankommer inte på Tullverkets åklagare att verkställa åtal för sådant brott.

Internationella transporter inom EES

11 §  Uttrycket cabotage har i denna författning samma innebörd som i rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.

Kontroller vid cabotage med fordon registrerat i annat EES-land

12 §  Om ett fordon som är registrerat i ett annat EU-land kan antas framföras i strid mot bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3118/93, får tulltjänsteman endast kontrollera denna omständighet om fordonet av något annat skäl stannat eller stoppats vid gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller någon annanstans inom landet.

13 §  Tulltjänsteman får kontrollera att ett fordon som är registrerat i Norge och som inkommer över landgränsen mot Norge inte framförs i strid mot bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3118/93 innan temporär import medges för fordonet.

Hindrande av fortsatt färd

14 §  Finner tulltjänsteman att ett fordon framförs i strid mot bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3118/93 får denne hindra fortsatt färd. Tulltjänstemannen får dock medge att fordonet förs till närmaste lämpliga tillfälliga lager som avses i tullagstiftningen eller annan från tullkontrollsynpunkt lämplig plats.

I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får tulltjänstemannen medge att fordonet omedelbart förs ut ur landet.

15 §  Meddelande om beslut enligt 14 § skall så snart som möjligt sändas till Generaltullstyrelsen på av styrelsen fastställd blankett (Rapport angående internationell vägtransport/transport inom EES, Tv 650.2).


Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER SVEIGES VÄGTRANSPORTAVTAL

Denna bilaga är uppdelad i tre avsnitt: 1. FÖRKLARINGAR TILL FÖRTECKNINGEN, 2. BILATERALA AVTAL och 3. MULTILATERALA AVTAL.

1. FÖRKLARINGAR TILL FÖRTECKNINGEN

1.2 BILATERALA AVTAL

Denna förteckning över bilaterala vägtransportavtal är uppdelad i fyra kolumner: Land, Direkt- och transittrafik, Tredjelandstrafik och Anmärkningar.

1.2.1 Kolumnen Land

I denna kolumn räknas upp länder som ingått bilaterala vägtransportavtal med Sverige.

Med Förenade kungariket förstås Storbritannien och Nordirland, med Jugoslavien förstås Serbien och Montenegro.

Med Ukraina och Vitryssland har vägtransportavtal ännu inte slutits, men tillståndskvoter har ändå utväxlats.

1.2.2 Kolumnen Direkt- och transittrafik

Uttrycken Direkttrafik och Transittrafik definieras i 2 §.

I denna kolumn förekommer vissa benämningar av följande innebörd:

— Fri: trafiken är fri enligt avtalet.

— Miljötillstånd: det krävs resetillstånd för fordon som registrerats första gången före den 1 januari 1993 och som inte uppfyller överenskomna miljökrav. För andra fordon, utom fordon från Ryssland, är trafik av det aktuella slaget fri. I fråga om fordon från Ryssland fordras tillstånd oavsett fordonets ålder och miljöprestanda. Miljöaspekten beaktas vid tillståndsgivningen genom att en viss andel av tillståndskvoten reserverats för miljövänliga fordon.

— Resetillstånd: det krävs tillstånd för direkttrafik och transittrafik, som är giltiga för en resa inom en tidsrymd av högst tre månader.

— Transittillstånd: det krävs tillstånd för transittrafik.

1.2.3 Kolumnen Tredjelandstrafik

Uttrycket Tredjelandstrafik definieras i 2 §. Notera att "tredje land" i dessa sammanhang har en annan betydelse än vad som avses i 2 § tullagen (1994:1550).

I denna kolumn förekommer vissa benämningar av följande innebörd:

— Fri: trafiken är fri enligt avtalet.

— Tillstånd: tredjelandstrafik är tillåten om tillstånd beviljats för detta ändamål av behörig myndighet.

— Ej tillåten: trafik är inte tillåten enligt avtalet.

— Ej avtalat: det har inte avtalats om tredjelandstrafik. Tillstånd kan beviljas av Generaltullstyrelsen med stöd av 4 kap. 6 § yrkestrafiklagen (1998:490).

— Årstillstånd: tillstånd för tredjelandstrafik som är giltiga för ett obestämt antal resor inom en tidsrymd av högst ett år.

I fråga om medlemsstater i EU/EES avser uppgifterna i denna kolumn vad som gäller för tredjelandstrafik mellan Sverige och ett land utanför EU/EES.

När det gäller tredjelandstrafik som bedrivs inom EU/EES, får den bedrivas med stöd av gemenskapstillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier, de s.k. blå tillstånden, se avsnitt 1.3.

1.2.4 Kolumnen Anmärkningar

I denna kolumn förekommer vissa benämningar av följande innebörd:

— Kvoter: kvoter har utväxlats. Så kan vara fallet trots att avtal inte har slutits.

— Kvoter ej utväxlade: kvoter har inte utväxlats. Så kan vara fallet trots att avtal har slutits.

1.3 MULTILATERALA AVTAL

Denna förteckning över multilaterala avtal av betydelse för internationella vägtransporter är uppdelad i fyra kolumner: Land, EU/EES, CEMT och Anmärkningar.

I kolumnen Land räknas upp länder som är medlemsstater i Europeiska unionen, EU, som är anslutna till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, eller som är medlemmar i den Europeiska transportministerkonferensen, CEMT.

Om det vid ett land står "Ja" i någon av kolumnerna EU/EES och CEMT är landet i fråga anslutet till det multilaterala avtalet.

Inom hela EU/EES kan direkttrafik, transittrafik, tredjelandstrafik (se avsnitt 1.2.3) och cabotage med fordon registrerade i EU/EES-land utföras mellan respektive i medlemsstaterna med stöd av de s.k. blå tillstånden.

2. BILATERALA AVTAL

 Land  Direkt- och transittrafik  Tredjelands­trafik Anmärkningar 
       
 Albanien (AL)  Fri  Tillstånd Kvoter ej utväxlade 
 Belgien (BE)  Fri    
 Bulgarien (BG)  Fri  Tillstånd  Kvoter
 Cypern (CY)  Fri  Tillstånd  Kvoter ej utväxlade
 Danmark (DK)  Fri  Fri  
 Estland (EE)  Miljötillstånd Tillstånd   Kvoter
 Finlands (FI)  Fri  Fri  
 Frankrike (FR)  Fri  Tillstånd  Kvoter
 Förenade kungariket (UK)  Fri  Fri  
 Grekland (GR)  Fri  Tillstånd  Kvoter ej utväxlade
 Irland (IE)  Fri  Tillstånd Kvoter
 Italien (IT)  Fri  Ej tillåten  
 Jordanien (JO)  Fri  Tillstånd  Kvoter ej utväxlade
 Jugoslavien (YU)  Resetillstånd    Kvoter ej utväxlade
 Kroatien (HR)  Fri  Tillstånd  Kvoter
 Kuwait (KW)  Fri  Tillstånd  Kvoter ej utväxlade
 Lettland (LV)  Miljötillstånd
Transittillstånd
 Tillstånd  Kvoter
 Litauen (LT)  Miljötillstånd  Tillstånd  Kvoter
 Luxemburg (LU)  Fri  Tillstånd  Kvoter
 Marocko (MA)  Resetillstånd 1  Tillstånd2

 1 Kvoter

2 Kvoter ej utväxlade

 Nederländerna (NL)  Fri Tillstånd
Årstillstånd
 Kvoter
 Norge (NO)  Fri Fri   

 Polen (PL)

 Miljötillstånd  Tillstånd  Kvoter
 Portugal (PT)  Fri  Tillstånd  Kvoter ej utväxlade
 Rumänien (RO)  Resetillstånd  Tillstånd  Kvoter
 Ryssland (RU) Resetillstånd
Miljötillstånd
 Ej avtalat  Kvoter
 Schweiz (CH) Fri   Tillstånd  Kvoter
 Slovakien (SK)  Miljötillstånd  Tillstånd  Kvoter
 Slovenien (SI)  Fri  Tillstånd  Kvoter
Spanien (ES)   Fri  Tillstånd Kvoter ej utväxlade

 Syrien (SY)

 Resetillstånd  Tillstånd Kvoter ej utväxlade 
 Tjeckien (CZ)  Fri  Tillstånd  Kvoter 
 Tunisien (TN)  Resetillstånd 1  Tillstånd 2 1  Kvoter
2  Kvoter ej utväxlade
Turkiet (TR)  Resetillstånd 1  Tillstånd 2 1  Kvoter
2  Kvoter ej utväxlade
  Tyskland (DE)  Fri  Tillstånd Kvoter
 Ukraina (UA)  Resetillstånd  Tillstånd Kvoter
 Ungern (HU)  Miljötillstånd  Tillstånd Kvoter
 Vitryssland (BY)  Resetillstånd    Kvoter
 Österrike (AT)  Fri    

3. MULTILATERALA AVTAL

 Land  EU/EES  CEMT  Anmärkningar
       
 Albanien (AL)    Ja  
 Azerbajdzjan (AZ)    Ja  
 Belgien (BE)  Ja Ja   
 Bosnien-Hercegovina (BA)    Ja  
 Bulgarien (BG)    Ja  
 Danmark (DK)  Ja  Ja  
 Estland (EE)    Ja  
 Finland (FI)  Ja Ja   
 Frankrike (FR)  Ja  Ja  
 FYROM/ Makedonien (XJ)    Ja  
 Förenade kungariket (UK)  Ja Ja   
 Georgien (GE)    Ja  
 Grekland (GR)  Ja  Ja  
 Irland (IE)  Ja  Ja  
Island (IS)   Ja  Ja  
 Italien (IT)  Ja  Ja  
 Kroatien (HR)    Ja  
 Lettland (LV)    Ja  
 Liechtenstein (LI)  Ja    
 Litauen (LT)    Ja  
 Luxemburg (LU)  Ja  Ja  
 Moldova (MD)    Ja  
 Nederländerna (NL)  Ja  Ja  
 Norge (NO)  Ja  Ja  
 Polen (PL)    Ja  
 Portugal (PT)  Ja  Ja  
 Rumänien (RO)    Ja  
 Ryssland (RU)    Ja  
 Schweiz (CH)    Ja  
 Slovakien (SK)    Ja  
 Slovenien (SI)    Ja  
 Spanien (ES)  Ja  Ja  
 Tjeckien (CZ)    Ja  
 Turkiet (TR)    Ja  
 Tyskland (DE)  Ja  Ja  
 Ukraina (UA)    Ja  
 Ungern (HU)    Ja  
 Vitryssland (BY)    Ja  
 Österrike (AT)  Ja  Ja  


Bilaga 2

SPECIALTRANSPORTER SOM HAR BEFRIATS FRÅN KRAV PÅ TILLSTÅND

Följande transporter är undantagna från krav på tillstånd:

1. Godstransport med motorfordon vars totalvikt, inklusive släpvagn, inte överstiger 6 ton eller när den tillåtna lastens vikt, inklusive släpvagn, inte överstiger 3,5 ton.

2. Tillfällig godstransport till eller från flygplatser vid omdirigering av flygtrafiken.

3. Transport av fordon som är skadade eller har havererat och transport av assistansfordon.

4. Resa med tomt lastfordon som skall ersätta ett fordon som har havererat i ett annat land samt även returresan, efter reparation, med fordonet som hade havererat.

5. Transport av levande djur med fordon som är konstruerade eller permanent specialinredda för sådan transport, och vilka är godkända för detta ändamål av medlemsländernas berörda myndigheter.

6. Transport av reservdelar och proviant till oceangående fartyg och flygplan.

7. Transport av läkemedel och annan medicinsk utrustning i nödsituationer, särskilt vid naturkatastrofer.

8. Transport av konstverk och konstföremål för utställningar och mässor eller för icke-kommersiella ändamål.

9. Transport för icke-kommersiella ändamål av utrustning, tillbehör och djur till eller från teater-, musik-, film-, idrotts- eller cirkusevenemang, mässor eller marknader, eller sådana avsedda för radio-, film- eller TV-inspelningar.

10. Transport av gods för egen räkning.

11. Begravningstransport.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999 då Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1974:209) med tillämpningsföreskrifter till kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter skall upphöra att gälla.