tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:35

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 17 december 1998
Utkom från trycket den 29 december 1998

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. samt 14 och 84 §§ tullförordningen (1994:1548)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.*

dels att 3 kap. 6a § skall upphöra att gälla,

dels att ordet "fullgörandesedel" i 3 kap. 9 § skall bytas ut mot "avräkningsnota" och orden "ansökan och återbetalning eller eftergift" mot "återbetalningskrav",

dels att nuvarande 1 kap. 1 § skall betecknas 1 kap. 2 §, dels att rubriken till Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. skall ha följande lydelse,

dels att 3 kap. 6 §, 4 kap. 5§, 5 kap. 4§ och 6 kap. 6§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 1 kap. 1 § av följande lydelse.
(*Senaste lydelse av 1 kap. 1 § TFS 1996:23)

Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. (TFS 1994:54)

1 kap.

1 § Denna författning innehåller bestämmelser för verkställighet av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

3 kap.

6 § Tullmyndighet kan kräva att säkerhet ställs för varor som avses att hänföras till förfarandet aktiv förädling, suspensionssystemet, om tillståndshavarens/sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Upplysning om företagets kreditvärdighet lämnas av Generaltullstyrelsens uppbörds- och statistikbyrå.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet och skall täcka den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

(Senaste lydelse TFS 1996:23)

4 kap.

5 § Tullmyndighet kan kräva att säkerhet ställs för varor som avses att hänföras till förfarandet bearbetning under tullkontroll om tillståndshavarens/sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Upplysning om företagets kreditvärdighet lämnas av Generaltullstyrelsens uppbörds- och statistikbyrå.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet och skall täcka den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

(Senaste lydelse TFS 1996:23)

5 kap.

4 §  Innan varor och transportmedel hänförs till förfarandet temporär import skall säkerhet ställas för den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna respektive transportmedlen hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning. Undantag kan medges i fall som anges i andra och tredje styckena.

Säkerhet krävs inte då artiklarna 700.2 och 735.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas. Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då tullmyndigheten begär att säkerhet skall ställas för annan skatt och avgift. Säkerhet krävs inte för en vara som hänförs till förfarandet temporär import av en offentlig myndighet.

Generaltullstyrelsen kan medge undantag från skyldighet att ställa säkerhet för mervärdesskatt när varor hänförs till förfarandet temporär import för ett galleri, museum eller annan liknande institution. Förutsättningen är att det rör sig om konstverk, samlarföremål, antikviteter och andra kulturföremål, som inte är avsedda för försäljning och att galleriet, museét eller den liknande institutionen inte är registrerad för mervärdesskatt för denna verksamhet.

6 kap.

6 §  I de fall då förordning (EEG) nr 2454/93 föreskriver säkerhet för förfarandet passiv förädling skall säkerhet ställas för den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då tullmyndigheten begär att säkerhet skall ställas för annan skatt och avgift.

(Senaste lydelse TFS 1996:23)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.