tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:33

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 16 december 1998
Utkom från trycket den 29 december 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 73 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Statens järnvägar


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45) att 15 kap. skall ha följande lydelse.

15 kap.

1 §  Med transport på järnväg jämställs sådan transport med annat transportmedel som sker på internationell eller inrikes järnvägsfraktsedel.

Bestämmelserna i 56 § första stycket tullförordningen (1994:1558) om transportmedel som står under tullkontroll tillämpas inte på järnvägståg.

Godsregistrering och förvaring m.m. på gränsort

2 §  Icke-gemenskapsvaror som förs in till det svenska tullområdet på järnväg får i avvaktan på angivning till godkänd tullbehandling förvaras av Statens järnvägar inom område som utgör tullklareringsområde.

För förvaring enligt första stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 26 § första stycket 4 tullförordningen (1994:1558) och i 4 kap. 3 § tredje stycket, 18 § andra stycket, 21 och 24 §§ denna tullordning. Med tillsynsmyndighet skall därvid avses tullkontoret för orten. Icke-gemenskapsvaror skall under förvaringen hållas avskilda från andra varor. Tullmyndigheten kan i särskilt fall bestämma närmare hur icke-gemenskapsvaror skall förvaras.

Varor som avses i första stycket får inte lämnas ut från Statens järnvägar utan medgivande av tullmyndigheten utom i fall som avses i 24 och 25 §§.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

3 §  Statens järnvägar ställer de lokaler och anordningar som behövs för tullförrättning inom tullklareringsområdet till Tullverkets förfogande utan kostnad för verket. För lokal, där tullpersonal tjänstgör stadigvarande och som är avsedd endast för tullpersonalen, får Statens järnvägar dock ta ut skälig hyra.

4 §  En icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg och är bestämd till ort inom landet skall godsregistreras av Statens järnvägar på gränsorten i en journal över inpasserade varor (övergångsjournal). Den förs med hjälp av automatisk databehandling och är att betrakta som summarisk deklaration. Redovisning av varor som tullklarerats enligt 9 och 10 §§ sker genom att åsatt tullid förs in i journalen.

Journalen omfattar inte inskrivet resgods eller andra varor som anmäls muntligen till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

5 §  Om en vara som avses i 4 § skall anges till godkänd tullbehandling av annan än Statens järnvägar, skall varan också registreras av Statens järnvägar i en särskild journal benämnd tullgodsjournal. Därvid tillämpas bestämmelserna i 17—21 §§.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

6 §  Om en vara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg åtföljs av ett transiteringsdokument (T-dokument) som upphör att gälla på gränsorten, skall blad 4 och 5 av dokumentet förses med ankomstattest av Statens järnvägar och därefter överlämnas till tullkontoret för gränsorten. Attesten tecknas genom datumstämpel och namnteckning av järnvägstjänsteman på bladens baksida omedelbart ovanför fält I.

Om Statens järnvägar iakttar oregelmässigheter beträffande den transiterade varan, skall även detta antecknas i anslutning till ankomstattesten eller meddelas tullmyndigheten på annat sätt som överenskommes mellan Statens järnvägar och tullkontoret.

7 §  I fråga om icke-gemenskapsvaror som förs in till det svenska tullområdet med fartyg på direkt järnvägsfraktsedel och tas om hand av Statens järnvägar för vidare transport, kan Statens järnvägar och tullkontoret för gränsorten komma överens om de avvikelser från bestämmelserna i 4 § som kan ske med hänsyn till tullkontrollen.

Varor som på grund av överenskommelsen inte registreras i övergångsjournalen registreras av Statens järnvägar i stället i en särskild journal benämnd tullgodsjournal. Därvid tillämpas bestämmelserna i 17—21 §§.

8 §  Övergångsjournalen och tillhörande handlingar skall förvaras av Statens järnvägar. Journal och handlingar skall på begäran hållas tillgängliga för tullmyndigheten.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

9 §  En icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg, adresserad till någon som har hemtagningstillstånd enligt 8 § 1 tullförordningen (1994:1558), anmäls till hemtagning av Statens järnvägar på gränsorten som ombud för hemtagaren utom i fall som avses i 12 §. Den förenklade deklarationen skall lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

10 §  En icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg och som inte behandlas enligt 9 § anmäls, utom i fall som avses i 12 §, till direktförtullning av Statens järnvägar som ombud och betalningsansvarig för den tullskyldige, hos tullkontoret för gränsorten. I fråga om resgods tillämpas bestämmelserna i 23—29 §§.

Vid förtullning enligt första stycket lämnas tulldeklarationen i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

11 §  Är en icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet ställd till en enskild person får anmälan till tullförfarandet övergång till fri omsättning lämnas muntligen. Detta gäller om det av omständigheterna framgår att varan inte införs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning och att uppgifter för statistiskt ändamål inte skall lämnas.

Statens järnvägar skall visa upp järnvägsfraktsedeln för tullmyndigheten och hålla varan tillgänglig för undersökning. Framgår av varans beskaffenhet att den får föras in och att tull eller annan skatt inte skall tas ut, antecknar tullmyndigheten tulltaxeringsbeslutet på fraktsedeln. Beslutet anses meddelat den dag då anteckningen gjorts. Finner tullmyndigheten att muntlig tulldeklaration inte får lämnas skall Statens järnvägar på begäran lämna en tulldeklaration i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

12 §  En avsändare eller en mottagare, som inte vill att Statens järnvägar skall anmäla varan till tullförfarandet övergång till fri omsättning på sätt som anges i 9 eller 10 §, skall i förväg meddela detta till Statens järnvägar och därvid uppge var varan skall anges till godkänd tullbehandling. Sådant meddelande kan lämnas genom anteckning på fraktsedel eller på annat sätt som Statens järnvägar bestämmer. Angivning till godkänd tullbehandling sker i sådant fall hos tullkontoret för gränsorten eller hos tullkontoret för bestämmelseorten.

13 §  Anmälan till hemtagning enligt 9 § och direktförtullning enligt 10 § får återkallas så länge varan förvaras hos Statens järnvägar. Det sker genom anteckning på utskrift av ärendet ur Statens järnvägars datasystem och i övergångsjournalen. Anteckningen på utskriften skall bestyrkas med datumstämpel och signatur av järnvägstjänsteman. Utskriften lämnas härefter till tullkontoret för gränsorten för åtgärd.

Varan skall i tullhänseende behandlas som om den förts in till det svenska tullområdet på nytt. Om varan inte återexporteras omedelbart, skall den återställas till den järnvägsstation som anmält varan till tullförfarandet övergång till fri omsättning. I övergångsjournalen skall antecknas om varan återexporterats eller skall förvaras av Statens järnvägar i avvaktan på att anges till godkänd tullbehandling senare.

Det tullkontor som tagit emot anmälan enligt 9 § eller verkställt förtullningen enligt 10 § kan i särskilt fall medge att varan förvaras av Statens järnvägar på annan ort än gränsorten. Varan skall i så fall godsregistreras på nytt av Statens järnvägar på den orten. På den handling som används för godsregistreringen antecknas att den ersätter en återkallad tulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt 13 § första stycket.

Efter det att varorna frigjorts skall bestämmelserna om ogiltigförklarande av tulldeklaration för övergång till fri omsättning i 20 kap. 4 § tillämpas.

Godsregistrering och förvaring m.m. på bestämmelseort

14 §  Transitering av tullgods på järnväg sker med tillämpning av bestämmelserna om transitering i förordningarna (EEG) nr 2913/92 och nr 2454/93 samt i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande. Därutöver gäller föreskrifterna i 7 kap. denna tullordning. Statens järnvägar skall i tillämpliga delar fullgöra de åligganden som ankommer på den huvudansvarige.

Efter transitering kan varan på bestämmelseorten förvaras av Statens järnvägar eller läggas upp på tillfälligt lager enligt vad Statens järnvägar bestämmer.

15 §  Om varan skall förvaras av Statens järnvägar skall den godsregistreras av Statens järnvägar i tullgodsjournalen på bestämmelseorten. Som lastdeklaration används T-dokument. När den förenklade transiteringsproceduren för järnvägstransporter tillämpats, används i stället en kopia av järnvägsfraktsedeln eller överlämningssedeln eller, i förekommande fall, en lastspecifikation. Lastspecifikationen kan användas separat eller som bilaga till järnvägsfraktsedeln eller överlämningssedeln.

Vid godsregistreringen tillämpar Statens järnvägar bestämmelserna i 17—21 §§. Om varan åtföljts av T-dokument skall dokumentet behandlas på sätt som sägs i 6 §.

16 §  Om varan skall läggas upp på tillfälligt lager på bestämmelseorten, upprättar Statens järnvägar summarisk deklaration på av dem fastställd blankett "Tullupplagsavi". I avin får godsbeskrivningen bestå av hänvisning till bifogad lastdeklaration.

Lagerhavaren skall lämna kvitto till Statens järnvägar på ett blad av tullupplagsavin. Kvittot skall innehålla uppgift om godsnumret. Om lagerhavarens åtgärder i övrigt i samband med uppläggningen föreskrivs i 4 kap.

Tullgodsjournal

17 §  Tullgodsjournalen som utgör en förteckning över lastdeklarationer förs av Statens järnvägar med hjälp av automatisk databehandling.

18 §  Tullgodsjournalen skall för varje lastdeklaration innehålla uppgift om

— datum för godsregistrering,

— löpande journalsnummer som åsätts lastdeklarationen (godsnummer),

— antal blad som lastdeklarationen omfattar,

— annat än järnväg, transportsätt vid den yttre gränsen,

— i förekommande fall, fartygs namn eller signalbokstäver,

— transittullid eller antal och slag av dokument vid ankomst efter transitering,

— handlingar som lagts till i efterhand.

19 §  I samband med godsregistreringen skall järnvägstjänstemannen kontrollera lastdeklarationens uppgifter om varan mot varan som registreras. Avvikelser skall noteras och registreras enligt de närmare bestämmelserna i 21 §.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

20 §  Efter att ha gjort kontroll som föreskrivs i 19 § skall järnvägstjänstemannen anteckna godsnumret på lastdeklarationen. Tjänstemannen skall underrätta Statens järnvägar på gränsorten om godsnumret.

Om en lastdeklaration omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de förekommer i deklarationen. Med sändning avses här varje varumängd som tagits upp för sig till kollital och vikt eller annan kvantitet. Om lastdeklarationen innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

21 §  Om uppgift i lastdeklaration saknas eller är oriktig, skall den kompletteras eller rättas av järnvägstjänstemannen. Det sker genom anteckning i deklarationen eller på handling som bifogas. Motsvarande komplettering eller rättelse görs även i tullgodsjournalen.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

Vissa kombinerade transporter

22 §  Beträffande icke-gemenskapsvaror, som befordras i kombinerad transport på järnväg och med fartyg på direkt järnvägsfraktsedel, gäller föreskrifterna i punkterna 1—3 vid ankomsten till eller avgången från det svenska tullområdet.

1. Varor, som kommer in med tågfärja och inte är lastade på fordon som åtföljs av förare, skall behandlas som om de kommit in på järnväg.

2. Varor, som kommer in med annat fartyg än tågfärja, skall vara uppförda på särskild lastspecifikation, ställd till Statens järnvägar, som omedelbart får behandla varorna som om de kommit in på järnväg.

3. Varor, som befordras på järnväg och med fartyg till ort utom tullområdet, skall behandlas på det sätt som gäller vid direkt export på järnväg.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

Resgods

23 §  Inskrivet resgods anges till godkänd tullbehandling på bestämmelseorten, om den är tullplats och i annat fall på gränsorten. Begagnade barnvagnar, cyklar, skidor och rullstolar, som inskrivits som resgods, får omedelbart lämnas ut av Statens järnvägar, om de utgör reseutrustning.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

24 §  Inskrivet resgods anges till godkänd tullbehandling på bestämmelseorten under medverkan av Statens järnvägar på sätt som anges nedan samt i 25 och 26 §§.

Järnvägen får lämna ut

1. resgods, som inskrivits i Norge och av järnvägsföretaget där åsatts märke som visar att godset enligt uppgift av den resande endast innehåller varor som får föras in fritt,

2. inskrivet resgods som åtföljs av skriftlig deklaration (tulldeklaration för polletterat resgods) enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation den 5 juni 1962 rörande behandlingen i tullhänseende av polletterat resgods befordrat på järnväg.

25 §  För tullklarering av annat inskrivet resgods än som avses i 24 § skall den resande till Statens järnvägar lämna deklaration (Resgodsdeklaration, blankett Tv 680.9 eller Tv 680.10). Om resgodset enligt deklarationen endast innehåller varor som får föras in fritt får Statens järnvägar lämna ut godset. I annat fall skall Statens järnvägar hålla kvar resgodset och snarast möjligt underrätta tullkontoret för orten. Erforderliga åtgärder för tullklarering av resgodset ankommer därefter på tullkontoret.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

26 §  Järnvägspersonal skall stickprovsvis utan att öppna kolli undersöka inskrivet resgods som lämnas ut av Statens järnvägar enligt 24 och 25 §§ för kontroll av att godset synbarligen endast utgörs av varor som får föras in fritt.

Tulldeklarationer och resgodsdeklarationer för inskrivet resgods, som lämnats ut av Statens järnvägar, skall förses med påskrift om utförd kontroll och därefter överlämnas till tullkontoret för orten.

Närmare anvisningar för tullklarering som avses i denna paragraf meddelas av tullmyndigheten.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

27 §  Tullklarering i gränsort av inskrivet resgods kan ske utan den resandes närvaro och verkställas av tullkontoret för orten. Tullmyndigheten kan dock medge, att resgods som avses i 24 § andra stycket omedelbart sänds vidare av Statens järnvägar och lämnas ut på bestämmelsestationen, under förutsättning att tullmyndigheten bereds möjlighet att stickprovsvis undersöka resgodset, innan det sänds vidare.

28 §  Bestämmelserna i 22 § gäller även inskrivet resgods, som kommer in till eller avgår från det svenska tullområdet på direkt järnvägsfraktsedel i kombinerad transport på järnväg och med fartyg. Sådant resgods behöver inte anges på lastspecifikation.

Tullmyndigheterna överenskommer med Statens järnvägar och berört rederi om hur tullkontroll av resgods, som avses i första stycket, skall anordnas till dess Statens järnvägar övertagit tullkontrollen.

29 §  Resande som ankommer med tåg till det svenska tullområdet får endast förvara medfört handresgods i personvagn. Innan den resande lämnar tåget eller för bort sitt handresgods skall han lämna uppgift om medförda varor, som inte får föras in fritt, till tull- eller järnvägstjänsteman som tjänstgör på tåget. Har detta inte kunnat ske skall han så snart han lämnat tåget deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullmyndighet.

Handresgods kan anges till godkänd tullbehandling i personvagn under medverkan av Statens järnvägar på villkor som tullkontoret för gränsorten bestämmer. Därvid skall den resande i förväg upprätta tulldeklaration som genom tågpersonalen lämnas till tulltjänsteman som svarar för resgodsvisitationen. För tulldeklarationen skall användas av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tulldeklaration (Resande), Tv 680.14 eller Tv 680.15) eller motsvarande blankett som tillhandahålls av Statens järnvägar.

Utländska tullförseglingar

30 §  Lås, plomb eller sigill, som en utländsk tullmyndighet har åsatt en järnvägsvagn, container eller vara, som förs in till det svenska tullområdet på järnväg, får inte utan medgivande av tullmyndighet brytas av annan än järnvägstjänsteman eller tulltjänsteman. Detta gäller dock endast så länge järnvägsvagnen, containern eller varan står under tullkontroll.

Export

31 §  Vid export på järnväg skall tulldeklaration för export lämnas till järnvägsstationen på avsändningsorten.

Exportör som lämnar tulldeklaration för export i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall i det elektroniska dokumentet ange Statens järnvägar som behörig att begära tullklarering enligt 14 § tullagen (1994:1550). Exportören skall förvissa sig om att han fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. Exportören skall lämna Statens järnvägar uppgift om det tullid som han åsatt sändningen. Statens järnvägar begär tullklarering av varan hos tullkontoret för avsändningsorten eller tullkontoret för gränsorten.

Exportör som tillämpar förfarandet med godkänd exportör enligt 10 kap. 22—26 §§ skall ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och lämna det till Statens järnvägar. Statens järnvägar vidarebefordrar blad 3 till berört tullkontor i samband med begäran om tullklarering av övriga varor.

Anmälan och i förekommande fall tulldeklaration för återexport av icke-gemenskapsvara som förvaras på tillfälligt lager eller på tullager skall lämnas till tillsynsmyndigheten.

Av 10 kap. 2 § framgår när varor som exporteras får deklareras muntligt eller genom annat handlande.

32 §  Om exportören avlämnat tulldeklaration för export på blankett till Statens järnvägar, skall Statens järnvägar registrera tulldeklarationen i sitt datasystem. Tulldeklarationen lämnas därefter i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Statens järnvägar kan därvid tillämpa förfarandet med godkänd exportör.

33 §  Fråga om tillstånd för Statens järnvägar att tillämpa förfarandet med godkänd exportör prövas av Generaltullstyrelsen. Därvid tillämpas bestämmelserna i 10 kap.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.