tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:32

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 16 december 1998
Utkom från trycket den 23 december 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilaga C till tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

Bilaga C
(Senaste lydelse TFS 1998:14.)

Koder i svarsmeddelanden från TDS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRES-KV — kvalificerare FFT

Kod med kvalificerare FFT medför att ett ärende avvisas av TDS.

Kod   

Text

Kommentar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

100

Exportörens registreringsnummer ska anges

 
     

101

Exportörens registreringsnummer är fel

Företagets reg.nr i IDS består av org.nr 10 siffror och tilläggsnr 2 siffror. För företag som ej är registrerade i TDS används 00 som tilläggsnr.

     

111

Angivet org.nr för exportör har fel checksiffra

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

860

Beskattningsgrund ska anges

 
     

861

Beskattningsgrund ska ej anges

Ex. Beskattningsgrund ska ej anges om avgiftskod är utelämnad eller om varukod är 00

     

865

Avgiftssats ska anges

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.