tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:30

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 1 december 1998
Utkom från trycket den 9 december 1998

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 73 § tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Posten Sverige AB


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 14 kap. 15 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

14 kap.

15 §  Exportör som inte lämnar uppgifter i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall lämna tulldeklaration för export till postkontoret på avsändningsorten. Tulldeklarationen skall vara upprättad på enhetsdokumentet eller på blanketten Exportdeklaration Post som Posten Sverige AB tillhandahåller. Posten Sverige AB överlämnar tulldeklarationen till posttullkontor för tullklarering.

(Senaste lydelse TFS 1996:20.)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.