tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1998:29

beslutad den 25 november 1998
Utkom från trycket den 8 december 1998

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26


Generaltullstyrelsens allmänna råd
för deposition av böter och utfärdande av strafföreläggande vid brott mot privatinförsellagen

Generaltullstyrelsen meddelar efter samråd med Riksåklagaren följande allmänna råd för deposition av böter och utfärdande av strafföreläggande vid brott mot lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen (privatinförsellagen).

1. Vid brott mot privatinförsellagen, kan följande tabell tjäna som ledning vid bestämmande av belopp för deposition eller för utfärdande av strafföreläggande.

Tabell för beräkning av deposition och strafföreläggande

Deposition/ Påföljd Spritdrycker Vin; Starköl Cigaretter, cigariller, cigarrer Andra tobaksvaror
  Liter Liter Liter Styck Gram

ringa brott
 

300 kronor
600 "
900 "
1.200 "
1.500 "
1.800 "

30 dagsböter
40 "
50 "
60 "
70 "
80 "
90 "
100 "

t.o.m. 2
däröver

t.o.m. 3
" 6
" 9
" 12
" 15
" 18

" 21
" 24
" 27
" 30
" 33
" 36
" 39
" 42

t.o.m. 4
däröver

t.o.m. 6
" 12
" 18
" 24
" 30
" 36

" 42
" 48
" 54
" 60
" 66
" 72
" 78
" 84

t.o.m.10
däröver

t.o.m.20
" 30
" 50
" 70
" 90
" 110

" 130
" 150
" 170
" 190
" 210
" 230
" 250
" 270

t.o.m. 400
däröver

t.o.m 600
" 1.400
" 2.000
" 2.600
" 3.000
" 3.600

" 4.000
" 6.000
" 8.000
" 10.000
" 12.000
" 14.000
" 16.000
" 18.000

t.o.m. 800
däröver

t.o.m. 1.200
" 2.800
" 4.000
" 5.200
" 6.000
" 7.200

" 8.000
" 12.000
" 16.000
" 20.000
" 24.000
" 28.000
" 32.000
" 36.000

2. Föreligger brott mot privatinförsellagen beträffande två eller flera av ovan angivna varukategorier kan påföljd/depositionsbelopp bestämmas på följande sätt.

Beträffande andra varukategorier än spritdrycker räknas kvantiteten/ vikten om med nedanstående tabell. De omräknade beloppen räknas samman och påföljden/depositionsbeloppet bestäms efter tabellen för spritdrycker och det antal liter som motsvarar den sammanlagda summan av de omräknade beloppen. Även kvantiteter som för den aktuella varukategorin är att betrakta som ringa skall räknas med. Vid en kvantitet som ligger mellan två steg i tabellen, använd det lägre steget. För 500 cigaretter gå in i tabellen vid 400 och få en omräkning till spritdryck med 2 liter. Kvantiteter som ligger under de lägsta värdena i omräkningstabellen räknas som noll. Vid omräkning motsvarar således en liter starköl eller 75 stycken cigaretter 0 liter spritdryck.

Omräkningstabell

Spritdrycker Vin Starköl Cigaretter, cigariller, cigarrer Andra tobaksvaror
Liter liter Liter Styck Gram

0,4
0,5
0,8
1
1,2
1,5
1,6
2
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42

 
1
 
2
 
3
 
4
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84

2
 
4
 
6
 
8
10
20
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270

 
100
 
200
 
300
 
400
600
1.400
2.000
2.600
3.000
3.600
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

 
200
 
400
 
600
 
800
1.200
2.800
4.000
5.200
6.000
7.200
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000

Exempel 1

En person medför 2 liter spritdryck, 2 liter vin och 10 liter starköl utöver vad som får medföras skattefritt. Införseln utgör brott mot privatinförsellagen.

2 liter spritdryck

2 liter vin motsvarar 1 liter spritdryck enligt tabellen

10 liter starköl motsvarar 2 liter spritdryck enligt tabellen

2+1+2=5 liter

Den överskjutande införseln motsvarar i straffvärde införsel av 5 liter spritdryck. Påföljden kan bestämmas till penningböter 600 kronor.

Exempel 2

En person medför 3 liter vin, 200 cigaretter, 50 cigarrer och 500 gram röktobak utöver vad som får medföras skattefritt. Införseln utgör brott mot privatinförsellagen.

3 liter vin motsvarar 1,5 liter spritdryck enligt tabellen

250 cigaretter/cigarrer [gå in i tabellen vid steget 200 stycken] motsvarar 1 liter spritdryck

500 gram röktobak [gå in i tabellen vid steget 400 gram] motsvarar 1 liter spritdryck

1,5+1+1= 3,5 liter

Den överskjutande införseln motsvarar i straffvärde införsel av 3,5 liter spritdryck. Påföljden kan även här bestämmas till penningböter 600 kronor.

Exempel 3

En person medför 10 liter spritdryck, 25 liter starköl och 4 000 cigaretter utöver vad som får medföras skattefritt. Införseln utgör brott mot privatinförsellagen.

10 liter spritdryck

25 liter starköl [gå in i tabellen vid steget 20 liter] motsvarar 3 liter spritdryck

4. 000 cigaretter motsvarar 21 liter spritdryck enligt tabellen.

10+3+21= 34 liter

Den överskjutande införseln motsvarar i straffvärde införsel av 34 liter spritdryck. Påföljden kan bestämmas till 80 dagsböter.

3. Innan fråga uppkommer om att bestämma påföljd eller depositionsbelopp måste ställning tas till om införseln är kommersiell eller för privat bruk. Vid den bedömningen ger tabellen under punkt 1 ovan inget stöd. Att införseln avser kvantiteter som ryms inom tabellen innebär inte nödvändigtvis att införseln är att bedöma som privatinförsel. Tabellerna inrymmer kvantiteter som i flera fall vida överstiger cirkulationsdirektivets referensnivåer och där det således finns starka skäl att misstänka att införseln är kommersiell.

Observera att sammanräkningen enligt punkt 2 ovan endast avser frågan om att bestämma påföljd/depositionsavgift. Sammanräkningen kan inte användas vid jämförelse med cirkulationsdirektivets referensnivåer för bedömningen av om införseln är kommersiell eller för privat bruk. Vid den bedömningen måste varje kategori för vilken det finns en referensnivå tas för sig.

Om en person vid upprepade tillfällen brutit mot privatinförsellagen kan det vara en försvårande omständighet som ger skäl att bestämma en högre påföljd än vad som följer av tabellerna eller att betrakta ett brott som enligt tabellen är ringa som straffbart. Upprepade fall av införsel inom en begränsad tidsrymd kan ge skäl att ifrågasätta om införseln är av kommersiell natur. Detta även om varje införsel ligger inom de skattefria kvantiteterna vid privatinförsel eller om överskjutande kvantiteter deklarerats.

Om någon för in spritdrycker, vin samt starköl och införseln beträffande något av varuslagen är att bedöma som kommersiell finns skäl att presumera att införseln även avseende de andra varuslagen är kommersiell. Ärendet bör i sådant fall i sin helhet hanteras som ett varusmugglingsärende. Naturligtvis kan omständigheterna i det enskilda fallet vara sådana att presumtionen bryts och i så fall får ärendet delas i en varusmugglingsdel och en del rörande brott mot privatinförsellagen.

4. Riksåklagaren har utfärdat allmänna råd för beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande (RÅFS 1991:1). Vid beräkning av dagsbot skall för fartygsanställda i bruttointäkterna inräknas värdet av eventuella skattepliktiga förmåner såsom fri kost och logi.

5. Vid bestämmande av depositionsbelopp i fall där dessa allmänna råd inte ger tillräcklig ledning skall frågan underställas undersökningsledaren.

6. Tullåklagare får besluta om strafföreläggande avseende brott mot privatinförsellagen upp till och med penningböter 1 800 kronor eller 100 dagsböter.